Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Otwarcie ofert elektronicznych

Data publikacji: 04-09-2019 Autor: Anna Wojtczyk

Zamawiający powinien dołożyć wszelkich starań, by czynność otwarcia ofert – również tych elektronicznych – przebiegała prawidłowo. Czynność ta jest bardzo istotna z uwagi na to, że nie można jej powtórzyć.

 

Z elektronizacją zamówień publicznych wiążą się pewne problemy techniczne. Gdy pojawiają się one w trakcie czynności otwarcia ofert i uniemożliwiają otworzenie oferty, jest to dla zamawiającego wysoce stresujące. Przedmiotem niniejszych rozważań jest ocena prawidłowości czynności otwarcia ofert elektronicznych. Podkreślenia wymaga, że publiczne otwarcie ofert jest czynnością faktyczną, jednokrotną, która nie może zostać powtórzona w danym postępowaniu, co w konsekwencji oznacza, że brak publicznego otwarcia ofert stanowi wadę tego postępowania, która wywiera istotny wpływ na umowę. Tego typu nieusuwalna wada istnieje zawsze, niezależnie od tego, czy oferta, która nie została publicznie otwarta, jest ofertą najdroższą, czy też plasuje się wyżej w rankingu kryteriów oceny ofert.


Wprowadzenie elektronizacji procedur udzielania zamówień nie zmieniło naczelnych zasad zamówień publicznych. Nadal konieczne jest ich przestrzeganie, a ich stosowanie nie może podlegać interpretacji rozszerzającej. Właściwie niezależnie od tego, czy oferty zostały złożone w formie papierowej, czy w elektronicznej, zamawiający ma obowiązek ich równego traktowania oraz postępowania w jednakowy sposób względem wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a konieczność publicznego i jawnego otwarcia ofert elektronicznych wraz z podaniem wszystkich wymaganych ustawą informacji jest nadal aktualna.


Brak podania do publicznej wiadomości nazwy, adresu wykonawcy, informacji dotyczących ceny oferty i innych elementów wymienionych w art. 86 ust. 4 pzp powoduje, że postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia, która to wada uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Informacje podawane przez zamawiającego podczas otwarcia ofert są istotne dla wszystkich wykonawców. W wyniku ich niepodania zmieniony zostaje krąg podmiotów biorących udział w postępowaniu. Sanowanie informacji ex post jest działaniem, które nie sprowadza się jedynie do czysto technicznego przesłania informacji za pomocą nośnika (np. faksu, e-maila). Powoduje bowiem „za zamkniętymi drzwiami” wtórną zmianę kręgu podmiotów – oczywiście z naruszeniem jawności postępowania (zob. uchwała KIO z 29 maja 2014 r., KIO/KU 48/14).

 

Otwarcie ofert w formie pisemnej

 

Przy otwarciu ofert składanych w formie pisemnej również dochodziło czasem do sytuacji prowadzących do unieważnienia postępowania. Jako przykład można podać postępowanie toczące się przed KIO, a zakończone orzeczeniem z 29 czerwca 2016 r. (KIO 1069/16), gdzie do upływu terminu składania ofert w postępowaniu do zamawiającego wpłynęło osiem ofert. Podczas otwarcia ofert, które miało miejsce tego samego dnia, komisja przetargowa dokonała otwarcia i odczytania siedmiu ofert. Oferta ósma nie została otwarta podczas publicznego otwarcia ofert, bowiem omyłkowo została uznana za zwykłą korespondencję i dostarczona do komisji przetargowej już po publicznym otwarciu ofert. W tym postępowaniu o udzielenie zamówienia na skutek braku publicznego otwarcia jednej oferty (złożonej w terminie) doszło do naruszenia zasady jawności, która jest fundamentalną zasadą postępowania o zamówienie publiczne. Istotą przepisu art. 86 ust. 2 pzp jest bowiem z jednej strony zapobieżenie rozpatrywaniu przez zamawiających ofert złożonych po upływie terminu na ich składanie, a z drugiej – uniemożliwienie zapoznawania się z treścią ofert przed ich otwarciem.

 

Niezgodne z prawem próby naprawienia uchybień

Zamawiający w różny sposób próbowali naprawiać błędy zaistniałe podczas czynności otwarcia ofert. Na przykład przy zaniechaniu publicznego podania informacji o ofercie – usprawiedliwiali się jej przeoczeniem. Po zakończeniu czynności otwarcia ofert i opuszczeniu sali przez wykonawców błąd taki nie może być jednak naprawiony w żaden sposób. Nie naprawi tego uchybienia również czynność, jaką podjął jeden z zamawiających, który poinformował wszystkich wykonawców za pomocą faksu o złożeniu jeszcze jednej oferty. Takie postępowanie zamawiającego, mimo stworzonych pozorów jawności, nie może być uznane za czynność jawną i dokonaną erga omnes i będzie skutkowało naruszeniem zasady równego traktowania wykonawców oraz zasady jawności postępowania. Należy podzielić wywody KIO w zakresie niemożliwości powtórzenia czynności otwarcia oferty po zakończeniu jawnej czynności otwarcia ofert (zob. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 2 lutego 2009 r., V Ca 2601/09).

 

[...]

 

Anna Wojtczyk
doktor nauk prawnych, kierownik Działu Zamówień Publicznych i Umów w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne