Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Zatrzymać wadium czy nie?

Data publikacji: 01-02-2012 Autor: Małgorzata Filipek

Analiza orzecznictwa wskazuje, że decyzja o zatrzymaniu wadium nie jest wcale prosta. W trakcie postępowania o zamówienie powstaje szereg niejasności dotyczących interpretacji przesłanek w tym zakresie.

Do wniesienia wadium zobowiązani są wykonawcy startujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniach o wartościach zamówienia równych lub przekraczających kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp.


W przypadku postępowań o wartości mniejszej niż te kwoty zamawiający ma możliwość, ale nie obowiązek, żądania od wykonawców wniesienia wadium. Świadczy o tym art. 45 ust. 1 i ust. 2 pzp.

 

Sankcją za niewniesienie wadium jest wykluczenie wykonawcy z postępowania w trybie art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp. Inną sankcją, która została wprowadzona nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 4 września 2008 r. (DzU nr 171, poz. 1058), jest zatrzymanie wadium. Wprowadzona sankcja utraty wadium dla wykonawcy, który w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego nie przedstawił dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jest istotna z punktu widzenia ochrony interesów zamawiającego. Zgodnie z uzasadnieniem projektu nowelizacji ustawy, poprzednio obowiązująca regulacja sprzyjała sytuacji, w której grupa będących w porozumieniu wykonawców mogła powodować, że zamówienie było udzielane temu spośród nich, który zaoferował najwyższą cenę. Wykonawcy ci mogli celowo składać oferty bez wymaganych dokumentów lub oświadczeń, a następnie, już po zapoznaniu się z ofertami konkurentów, bez negatywnych konsekwencji wycofać się z udziału w postępowaniu, podlegając jedynie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp. Mając to na uwadze, za celowe uznano zrównanie sytuacji wykonawcy, który nie przedstawił dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 26 ust. 3 pzp, z sytuacją wykonawcy, który uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Ustawodawca kierował się jak najlepszymi intencjami, a wyszło jak zwykle.

Przesłanki zatrzymania wadium

Zgodnie z treścią art. 46 ust. 4a pzp, zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne