Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Zatrzymać wadium czy nie?

Data publikacji: 01-02-2012 Autor: Małgorzata Filipek

Analiza orzecznictwa wskazuje, że decyzja o zatrzymaniu wadium nie jest wcale prosta. W trakcie postępowania o zamówienie powstaje szereg niejasności dotyczących interpretacji przesłanek w tym zakresie.

Do wniesienia wadium zobowiązani są wykonawcy startujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniach o wartościach zamówienia równych lub przekraczających kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp.


W przypadku postępowań o wartości mniejszej niż te kwoty zamawiający ma możliwość, ale nie obowiązek, żądania od wykonawców wniesienia wadium. Świadczy o tym art. 45 ust. 1 i ust. 2 pzp.

 

Sankcją za niewniesienie wadium jest wykluczenie wykonawcy z postępowania w trybie art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp. Inną sankcją, która została wprowadzona nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 4 września 2008 r. (DzU nr 171, poz. 1058), jest zatrzymanie wadium. Wprowadzona sankcja utraty wadium dla wykonawcy, który w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego nie przedstawił dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jest istotna z punktu widzenia ochrony interesów zamawiającego. Zgodnie z uzasadnieniem projektu nowelizacji ustawy, poprzednio obowiązująca regulacja sprzyjała sytuacji, w której grupa będących w porozumieniu wykonawców mogła powodować, że zamówienie było udzielane temu spośród nich, który zaoferował najwyższą cenę. Wykonawcy ci mogli celowo składać oferty bez wymaganych dokumentów lub oświadczeń, a następnie, już po zapoznaniu się z ofertami konkurentów, bez negatywnych konsekwencji wycofać się z udziału w postępowaniu, podlegając jedynie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp. Mając to na uwadze, za celowe uznano zrównanie sytuacji wykonawcy, który nie przedstawił dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 26 ust. 3 pzp, z sytuacją wykonawcy, który uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Ustawodawca kierował się jak najlepszymi intencjami, a wyszło jak zwykle.

Przesłanki zatrzymania wadium

Zgodnie z treścią art. 46 ust. 4a pzp, zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne