Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Aukcja elektroniczna a wybrane przepisy pzp

Data publikacji: 04-09-2019 Autor: Michał Zastrzeżyński, Jarosław Rokicki

Omawiamy stosowanie przez zamawiających tych przepisów pzp, które w kontekście korzystania z możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej budzą w praktyce wątpliwości interpretacyjne.

 

Zastosowanie aukcji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wymaga odmiennego podejścia do procesu badania i oceny ofert oraz do weryfikacji spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia niż w przypadku postępowań prowadzonych bez wykorzystania aukcji elektronicznej. Powyższe dotyczy działań zarówno zamawiającego, jak i wykonawcy.


W myśl obecnie obowiązujących przepisów proces weryfikacji spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia ma charakter dwuetapowy. W pierwszej kolejności zamawiający weryfikuje wstępne oświadczenia, o których mowa w art. 25a ustawy Prawo zamówień publicznych, a dopiero od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, żąda przedłożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. W przypadku zastosowania procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa pzp, weryfikacja wstępnych oświadczeń dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. W odniesieniu do aukcji elektronicznej wymagane jest zgoła odmienne podejście.

 

Podstawy zastosowania aukcji elektronicznej

 

Zgodnie z art. 91a ust. 1 pzp, jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadza aukcję elektroniczną, jeżeli przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania lub w ogłoszeniu o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców, a przy tym można w sposób precyzyjny określić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożono co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu (zob. tabela 1).


Konstrukcja wspomnianego przepisu wskazuje, że aukcja elektroniczna jest ostatnią czynnością poprzedzającą wybór najkorzystniejszej oferty. Zatem zamawiający przed jej przeprowadzeniem musi dokonać pełnej weryfikacji spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, a także zbadać, czy oferty nie podlegają odrzuceniu.

 

Weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający musi zweryfikować wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, czy nie zachodzą wobec nich przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pzp (a także w art. 24 ust. 5 pzp, jeżeli przewidział zastosowanie fakultatywnych przesłanek do wykluczenia z postępowania). A zatem w przypadku zastosowania aukcji elektronicznej wprowadzenie procedury odwróconej jest bezcelowe.

Zamawiający zobowiązany jest do pełnej weryfikacji wstępnych oświadczeń złożonych przez wszystkich wykonawców. Jeżeli weryfikacja ta zostanie pozytywnie zakończona, to następnie zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2f pzp wzywa wszystkich wykonawców do złożenia kompletu oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

W przypadku gdy zamawiający przewidział możliwość zastosowania aukcji elektronicznej, istnieje jeszcze jedno rozwiązanie, które jednak, zdaniem autorów, jest kontrowersyjne i obarczone dużym ryzykiem, w szczególności w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Otóż zgodnie ze wspomnianym wyżej przepisem art. 26 ust. 2f pzp, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają oni wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu. Z literalnego brzmienia przepisu wynika, że nie ma przeciwwskazań, aby zamawiający zażądał złożenia wraz z ofertą wszystkich dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Złożenie oferty jest bowiem etapem prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dzięki temu udałoby się skrócić proces weryfikacji ofert do momentu doprowadzenia do aukcji elektronicznej. Jednak istnieje ryzyko, które wynika z tego, że po pierwsze, wszczynając postępowanie, zamawiający nie ma pewności, czy zmaterializują się przesłanki zastosowania aukcji elektronicznej, a po drugie, intencją ustawodawcy w ramach nowelizacji pzp z 22 czerwca 2016 r. było odformalizowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i w tym właśnie celu wprowadzono wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. Zatem opisane wyżej działanie zamawiającego przeczyłoby intencjom ustawodawcy.

 

[...]

 

Michał Zastrzeżyński
naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu

Jarosław Rokicki
adiunkt na Wydziale Administracji i Prawa WSH w Sosnowcu; kierownik Biura Koordynacji Zamówień Publicznych i Opinii Prawnych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej

 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne