Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Umowy ramowe

Data publikacji: 04-09-2019 Autor: Katarzyna Jachowska

Zamawiający może zawrzeć z wykonawcą (lub z kilkoma wykonawcami) umowę, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać na jej podstawie udzielone w późniejszym – określonym w niej – okresie.


Postępowanie prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. W jego wyniku zawierana jest jedynie umowa, która dopiero reguluje zasady udzielania późniejszych pojedynczych zamówień.
Umowę ramową zawiera się wówczas, gdy zamawiający nie jest w stanie skonkretyzować zakresu, wielkości lub innych warunków zamówienia publicznego, natomiast jej przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.


Zastosowanie umowy ramowej, która ma charakter przygotowawczy, odnosi się zazwyczaj do dostaw lub usług o większej wartości, zamawianych powtarzalnie, raczej przez osoby prawa publicznego działające w sektorze energetycznym, transportowym, gospodarki wodnej, pocztowym itd., rzadziej przez administrację publiczną. Zamówienia budowlane z uwagi na swój związek z zagospodarowaniem indywidualnych nieruchomości na ogół nie nadają się do grupowania w ramach długoterminowej współpracy, choć nie ma przeciwwskazań w tym zakresie w odniesieniu do powtarzalnych remontów na obiektach liniowych, np. drogach, kolejach czy trakcjach elektrycznych.

 

Korzyści z zawarcia umowy ramowej

 

Ustalenie w umowie ramowej warunków zamawiania uzgodnionych świadczeń w przyszłości pozwala na uproszczenie i przyspieszenie procesu kontraktowania oraz stabilizację więzi obligacyjnej w dłuższym horyzoncie czasowym, co dodatkowo przyczynia się do obniżenia kosztów i spadku cen jednostkowych z pożytkiem dla zamawiającego. Ponadto elastyczność umowy ramowej zwalnia zamawiającego, w razie potrzeby, z konieczności przewidywania wielkości świadczeń cząstkowych i terminów ich realizacji. Rozmiar świadczeń objętych umową ramową nie musi być wyczerpany w okresie jej obowiązywania, zwłaszcza w razie braku zaistnienia potrzeb po stronie zamawiającego.

 

W orzecznictwie KIO wskazuje się, że celem postępowania o zawarcie umowy ramowej nie jest udzielenie zamówienia publicznego, ale ustalenie warunków do zawarcia umowy następczej, to jest umowy realizacyjnej zamówienia publicznego. Umowa ramowa jest etapem zawierania umów jednostkowych/realizacyjnych, a jej zawarcie nie obliguje stron do zawarcia umowy realizacyjnej.

 

Wyrok KIO z 22 listopada 2013 r. (KIO 2615/13, KIO 2635/13)

„(…) umowa ramowa na gruncie ustawy o zamówieniach publicznych rozpoczyna proces zmierzający do udzielania zamówienia publicznego. Zawarcie umowy ramowej nie wywiera ani obowiązku zawarcia umowy realizacyjnej, ani też nie powoduje, w przypadku odmowy zawarcia tej umowy, powstania roszczenia o jej zawarcie. Dodatkowo nie należy utożsamiać tej umowy z trybem udzielenia zamówienia. Co więcej, fakt zawarcia umowy ramowej nie przesądza w ogóle o tym, że rozpoczęty proces udzielenia zamówienia publicznego zakończy się jego udzieleniem”.

 

Zakres i cel umowy ramowej

 

Pod względem przedmiotowym umową ramową można objąć tylko jeden rodzaj dostaw, usług lub robót budowlanych albo wyjątkowo kilka rodzajów świadczeń zbliżonych do siebie na tyle, aby nie prowadziło to do ograniczenia konkurencji. Poza tym umowę ramową można wykorzystać do centralizacji zamówień, zwłaszcza w obrębie jednej większej osoby prawnej (Skarbu Państwa, gminy, powiatu, województwa), udzielanych przez wiele jednostek wewnątrzorganizacyjnych (zob. art. 15a–15c pzp).

 

Wyrok KIO z 2 czerwca 2014 r. (KIO 985/14)

„Z faktu, że postępowanie prowadzone jest w procedurze o zawarcie umowy ramowej, nie wynika, że opis przedmiotu zamówienia może być określony ramowo. Świadczenie objęte postępowaniem na zawarcie umowy ramowej winno być skonkretyzowane, jako przedmiot zamówienia. (…) Celem zawierania umów ramowych jest, aby zamawiający mógł dokonać wyboru wykonawców – dostarczycieli potrzebnych produktów, które w oparciu o umowy ramowe zamierza nabyć w oznaczonym czasie za ceny nie wyższe niż określone w umowie ramowej, a następnie w oparciu o zweryfikowanych wykonawców i ich oferty nabywać towary i usługi w szybkim terminie poprzez zamówienia realizacyjne, bez ponawiania czasochłonnych postępowań przetargowych. (…) W przypadku ofert na zawieranie umów wykonawczych do umów ramowych z mocy art. 94 ust. 2 pkt 2 P.z.p. nie stosuje się okresu standstill zawieszenia terminu zawarcia umowy – na ewentualne wniesienie środków ochrony prawnej. Z powyższego wynika, że ustawodawca z reguły nie przewiduje, aby w tej fazie postępowania mogły być wnoszone środki ochrony prawnej. (…) Cena oferty także w postępowaniu o zawarcie umowy ramowej musi być podana na konkretny przedmiot zamówienia. Badanie ceny oferty w trybie art. 90 ust. 1 P.z.p. (…) tak samo powinno odnosić się do skonkretyzowanego zamówienia”.

 

Jakie przepisy prawa?

 

W postępowaniu, które ma na celu zawarcie umowy ramowej, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówień w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub partnerstwa innowacyjnego.


Wybór trybu postępowania będzie uzależniony od zaistnienia przesłanek zastosowania danego trybu. Oczywiście tryby podstawowe – przetarg nieograniczony i ograniczony – mogą być wybrane zawsze, niezależnie od innych okoliczności. W przypadku gdy umowa ramowa będzie dotyczyła przedmiotu, co do którego zachodzą okoliczności wymienione w poszczególnych przesłankach trybów, można zastosować odpowiedni specyficzny tryb postępowania.


W pzp nie ma szczególnych przepisów dotyczących postępowania mającego na celu zawarcie umowy ramowej. Jedynie art. 100 pzp określa rygor dotyczący okresu trwania takiej umowy, natomiast art. 101a ust. 5–6 pzp nakłada obowiązki informacyjne na zamawiającego, m.in. wskazuje, jakie specyficzne dla umowy ramowej informacje powinny zostać dodatkowo przekazane wykonawcom w toku postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.


Warto wspomnieć, że szczególne przepisy dotyczące umów ramowych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa uregulowano w art. 131i pzp.


Ponadto ustawodawca, regulując poszczególne elementy postępowania klasycznego, przewidział, że może być ono prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. Dla przykładu:


1) zgodnie z art. 36 ust. 2 pzp w siwz należy podać maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową;
2) zgodnie z art. 41 pkt 12, art. 48 ust. 2 pkt 13 pzp w ogłoszeniu o zamówieniu należy podać informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej;
3) zgodnie z art. 95 ust. 1 i 2 pzp w terminie 30 dni od zawarcia umowy ramowej należy opublikować ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (w zależności od wartości umowy ramowej w ww. terminie należy zamieścić ogłoszenie w BZP lub przekazać Urzędowi Publikacji UE).

 

[...]

 

Katarzyna Jachowska
prawnik, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych, specjalista ds. zamówień publicznych 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne