Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Potencjał podmiotu trzeciego a podwykonawstwo

Data publikacji: 04-09-2019 Autor: Dorota Grochalska

Wykonawca biorący udział w postępowaniu zawsze może uzupełnić lub zastąpić swój potencjał potencjałem podmiotu trzeciego w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

Artykuł 22a ust. 1 pzp (stanowiący implementację art. 63 dyrektywy 2014/24/UE) wskazuje, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.


Zakres potencjału podmiotu trzeciego, który można wykorzystać w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, to:
 

  • zdolności techniczne lub zawodowe;
  • sytuacja finansowa lub ekonomiczna.

 

Jest to potencjał, który pozwoli wykonawcy spełnić warunki udziału określone w art. 22 ust. 1b pkt 2 i 3. Należy zastanowić się wobec tego, jak można spełnić warunek określony w art. 22 ust. 1b pkt 1 pzp dotyczący kompetencji i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej (w przypadku gdy konieczność jego posiadania wynika z odrębnych przepisów). Otóż w tym zakresie wykonawca nie może polegać na potencjale podmiotów trzecich – warunek taki musi on spełnić samodzielnie.

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

 

W wyroku z 25 stycznia 2011 r. (KIO 51/11) Izba rozstrzygała w odniesieniu do postępowania, w którym zamawiający postawił między innymi warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności (ponieważ przepisy prawa nadają obowiązek ich posiadania), w tym świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego drugiego stopnia minimum do klauzuli „poufne”, zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych z dnia 22 stycznia 1999 r. wraz z późniejszymi zmianami. Zamawiający żądał przedstawienia ww. świadectwa przed podpisaniem umowy. Postępowanie prowadzone było w trybie dialogu konkurencyjnego, w związku z tym zamawiający we wniosku zażądał podania: stopnia i klauzuli posiadanego świadectwa, organu wydającego, numeru świadectwa i daty jego ważności. Ponadto w zaproszeniu zamawiający wskazał, że zgodnie z art. 26 ust. 2b pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, i dodał: „Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, na podstawie złożonego wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym, zgodnie z art. 50 ust. 1 pzp, oświadczenia o spełnieniu warunków w postępowaniu (wzór oświadczenia zawarto w załączniku nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu) i na podstawie złożonych wraz z wnioskiem dokumentów żądanych przez Zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków”.


Wykonawca występujący w ramach konsorcjum został oceniony jako spełniający ten warunek. Jednak biorąc pod uwagę postanowienia ogłoszenia – gdzie wskazano, że w odniesieniu do wymogów określonych w art. 22 ust. 1 pzp zamawiający będzie brał pod uwagę łączne uprawnienia do wykonywania czynności/działalności wchodzących w zakres zamówienia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Izba uznała, że dokonana przez zamawiającego pozytywna ocena spełniania tego warunku w stosunku do konsorcjum nie znajduje oparcia w dokumentach załączonych do jego wniosku. Świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego dysponowała bowiem spółka, która nie była wykonawcą ubiegającym się o udzielenie zamówienia w ramach konsorcjum. Skoro zamawiający zaklasyfikował posiadanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego przez co najmniej jednego z członków konsorcjum jako uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności wymagane przez przepisy ustawy o ochronie informacji niejawnych, to nie miał podstaw, by ocenić, że konsorcjum spełnia ten warunek udziału w postępowaniu. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności nie jest bowiem przewidziane w przepisie art. 26 ust. 2b pzp jako zasób podlegający udostępnieniu.

 

Udowodnienie dysponowania zasobami

 

Dysponowanie zasobami podmiotów udostępniających należy udowodnić zamawiającemu zgodnie z art. 22a ust. 2 pzp, który stanowi, że: „Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia”.

 

Wyrok KIO z 9 listopada 2017 r. (KIO 2245/17)

„Wykorzystanie zasobów, o których mowa w art. 22a p.z.p., musi być jednoznaczne i nie może być domysłem lub domniemaniem. Wykonawca ma obowiązek udowodnienia, a nie tylko uprawdopodobnienia, że dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. Wykonawca winien dowodzić wszelkich okoliczności świadczących nie tylko o tym, iż sam fakt udostępnienia zasobów formalnie miał miejsce, ale także okoliczności pozwalających stwierdzić, iż udostępnienie to jest realne, wystarczające i adekwatne dla oceny spełniania danych warunków udziału w postępowaniu, a więc czy w ten sposób zwiększa szansę wyłonienia wiarygodnego wykonawcy dającego podwyższoną rękojmię prawidłowego wykonania zamówienia. (…) Dyspozycja art. 22a ust. 4 p.z.p. wymaga, aby wykonawca powołujący się na zasoby innego podmiotu udowodnił, że stosunek łączący wykonawcę z tym podmiotem gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. (…) Na podstawie dokumentów przedstawionych w celu potwierdzenia rzeczywistego dostępu do zasobów innego podmiotu zamawiający musi mieć możliwość jednoznacznego ustalenia, że określony zasób innego podmiotu zostanie realnie udostępniony” (zob. też wyrok KIO z 21 maja 2018 r., KIO 875/18).

Zgodnie z art. 22a ust. 3 pzp zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5. Wytyczne dla wykonawcy w tym zakresie zawarto zaś w art. 25a ust. 3 pzp.

Realność udostępnienia

Przy analizie tematyki dotyczącej warunków udziału w postępowaniu i możliwości ich spełnienia przez udostępnienie zasobów przez podmiot trzeci należy zwrócić uwagę na pewne szczegóły w przepisach, w zależności od rodzaju przedmiotu zamówienia. I tak np. nie można pominąć faktu, że treść art. 22a ust. 4 pzp nie dotyczy dostaw: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane”. W przypadku dostaw wykonawca korzystający z potencjału podmiotów trzecich musi wypełnić wymóg art. 22a ust. 2 pzp i udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Podmiot udostępniający potencjał dotyczący wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia w zamówieniach na roboty budowlane i usługi musi realizować roboty budowlane i usługi w takim zakresie, w jakim udostępnia swój potencjał. W większości przypadków będzie to polegało na podwykonawstwie. Inaczej jest w przypadku dostaw – podmioty udostępniające potencjał nie muszą uczestniczyć w realizacji zamówienia, tylko muszą udowodnić zamawiającemu realność udostępnienia.

Do powyższego odnosi się Izba w wyroku z 20 lutego 2018 r. (KIO 211/18), wskazując, że udział w realizacji zamówienia polegający na doradztwie i konsultacjach nie jest wystarczający do uznania spełnienia przesłanki, o której mowa w art. 22a ust. 4 pzp – nie chodzi bowiem o to, by inny podmiot wziął udział w realizacji zamówienia, ale o to, że jest on zobowiązany zrealizować zamówienie w zakresie, w jakim udostępnił własne zasoby.

 

[...]

 

Dorota Grochalska
praktyk i szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych oraz prowadzenia procesu inwestycyjnego; inżynier budownictwa, były trener z listy Prezesa UZP, członek zarządu OSKZP 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne