Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Podział zamówienia a szacowanie jego wartości

Data publikacji: 10-07-2019 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

Z treści art. 5b pkt 2 pzp wynika zakaz dzielenia zamówienia na odrębne zadania w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości, a w konsekwencji – możliwości zastosowania bardziej liberalnych przepisów pzp.

 

Innymi słowy, zamawiający może z określonych względów (np. organizacyjnych, ekonomicznych, celowościowych) dokonać podziału jednego zamówienia na części, dla których będzie prowadził odrębne postępowania o udzielenie zamówienia, przy czym wartością każdej z części zamówienia będzie łączna wartość wszystkich części zamówienia. Wskazany przepis łączy się z regulacją wyrażoną w art. 32 ust. 2 pzp, zgodnie z którą zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia. Podane zasady oznaczają, że przystępując do szacowania wartości zamówienia, zamawiający powinien ustalić z należytą starannością planowaną liczbę usług, dostaw lub robót budowlanych tego samego rodzaju, które zamierza nabyć, i oszacować ich łączną wartość, niezależnie od tego, czy zamierza je nabyć jednorazowo w ramach jednego postępowania, czy też sukcesywnie w ramach odrębnych postępowań.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 7 października 2015 r. (I SA/Kr 1278/15)

„W ocenie Sądu treść art. 32 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jednoznacznie wskazuje, że możliwość podziału zamówienia na części oraz prowadzenia postępowania oddzielnie dla każdej części z osobna, co do zasady, nie jest ograniczona koniecznością stwierdzenia szczególnych okoliczności w konkretnym stanie faktycznym, gdyż ograniczeniem będzie jedynie to, że działanie takie nie może być podjęte przez zamawiającego w celu ominięcia stosowania przepisów ustawy. Zamawiający, który świadomie dzieli zamówienie na części z zamiarem i w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, narusza ten zakaz”.

Jak pokazuje doświadczenie i przeprowadzane kontrole, największy problem sprawia zamawiającym ocena, czy poszczególne zamówienia są zamówieniami tego samego rodzaju i o tym samym (lub podobnym) przeznaczeniu.

 

[...] 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne