Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Podział zamówienia a szacowanie jego wartości

Data publikacji: 10-07-2019 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

Z treści art. 5b pkt 2 pzp wynika zakaz dzielenia zamówienia na odrębne zadania w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości, a w konsekwencji – możliwości zastosowania bardziej liberalnych przepisów pzp.

 

Innymi słowy, zamawiający może z określonych względów (np. organizacyjnych, ekonomicznych, celowościowych) dokonać podziału jednego zamówienia na części, dla których będzie prowadził odrębne postępowania o udzielenie zamówienia, przy czym wartością każdej z części zamówienia będzie łączna wartość wszystkich części zamówienia. Wskazany przepis łączy się z regulacją wyrażoną w art. 32 ust. 2 pzp, zgodnie z którą zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia. Podane zasady oznaczają, że przystępując do szacowania wartości zamówienia, zamawiający powinien ustalić z należytą starannością planowaną liczbę usług, dostaw lub robót budowlanych tego samego rodzaju, które zamierza nabyć, i oszacować ich łączną wartość, niezależnie od tego, czy zamierza je nabyć jednorazowo w ramach jednego postępowania, czy też sukcesywnie w ramach odrębnych postępowań.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 7 października 2015 r. (I SA/Kr 1278/15)

„W ocenie Sądu treść art. 32 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jednoznacznie wskazuje, że możliwość podziału zamówienia na części oraz prowadzenia postępowania oddzielnie dla każdej części z osobna, co do zasady, nie jest ograniczona koniecznością stwierdzenia szczególnych okoliczności w konkretnym stanie faktycznym, gdyż ograniczeniem będzie jedynie to, że działanie takie nie może być podjęte przez zamawiającego w celu ominięcia stosowania przepisów ustawy. Zamawiający, który świadomie dzieli zamówienie na części z zamiarem i w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, narusza ten zakaz”.

Jak pokazuje doświadczenie i przeprowadzane kontrole, największy problem sprawia zamawiającym ocena, czy poszczególne zamówienia są zamówieniami tego samego rodzaju i o tym samym (lub podobnym) przeznaczeniu.

 

[...] 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne