Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Nieterminowe zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Data publikacji: 10-07-2019 Autor: Anna Packo

Czy sankcji określonej w przepisach uondfp podlegają jedynie sytuacje, w których zamawiający nie opublikuje ogłoszenia, czy może także te, w których publikacja nastąpi po upływie przewidzianego przepisami terminu?

 

Jak wynika ze sprawozdania Głównej Komisji Orzekającej (dalej: GKO) za 2018 r.1, w ubiegłym roku regionalne i międzyresortowe komisje orzekające rozpoznały zarzuty dotyczące 183 naruszeń dyscypliny finansów publicznych w zakresie udzielania zamówień publicznych (art. 17 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – dalej: uondfp). Naruszenia te stanowią 18,1% wszystkich przypisanych obwinionym czynów, a tym samym drugą co do liczebności grupę przedmiotową naruszeń (po czynach określonych w art. 18 pkt 1 i 2 uondfp, których stwierdzono 273).

Stosunkowo niewielki odsetek rozpoznanych przez komisje orzekające spraw z zakresu dyscypliny finansów publicznych znajduje swój finał w sądzie. W roku 2018 do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (dalej: WSA) w Warszawie wpłynęło jedynie 14 skarg na orzeczenia GKO. Spośród wyroków tego sądu zapadłych w odniesieniu do skarg na orzeczenia GKO wydane w 2018 r. za jeden z najbardziej interesujących dla zamawiających – ze względu na powtarzający się przedmiot naruszenia – uznać można wyrok z 9 kwietnia 2019 r. (V SA/Wa 1522/18) dotyczący czynu opisanego w art. 17 ust. 1 pkt 5 uondfp.

Wyrokiem tym sąd oddalił skargę Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych (dalej: Rzecznik) na orzeczenie GKO, którym Komisja uwolniła obwinioną od zarzucanego jej czynu, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 5 uondfp, polegającego na zaniechaniu zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy  w sprawie zamówienia publicznego, co jest niezgodne z art. 95 ust. 1 pzp.

W przedmiotowej sprawie stan faktyczny i prawny nie był sporny: zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP nastąpiło 68 dni po zawarciu umowy, mimo że art. 95 ust. 1 pzp wyraźnie ustanawia obowiązek zamieszczenia takiego ogłoszenia w terminie 30 dni. Dokładniej, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie popełnienia czynu, zamawiający miał obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia „niezwłocznie” po zawarciu umowy, lecz nowe brzmienie przepisu uznano za względniejsze dla obwinionej i zastosowano je zgodnie z dyspozycją art. 24 uondfp.

Rozstrzygnięcie GKO

W zaskarżonym orzeczeniu GKO wskazywała, że literalna wykładnia przepisu penalizującego zaniechanie związane z okolicznością nieprawidłowego zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu prowadzi do wniosku, że art. 17 ust. 1 pkt 5 uondfp odnosi się do niezamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu, a nie do jego nieterminowego zamieszczenia, a że jest to przepis o charakterze karnym, sankcyjnym, nie może być on interpretowany rozszerzająco.

W rozpoznawanym wypadku postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, czyli w trybie konkurencyjnym, a stwierdzone naruszenie nie miało żadnego wpływu na krąg potencjalnych wykonawców – dlatego ocena czynu zarzuconego w kontekście art. 17 uondfp nie prowadzi o wniosku, że w sprawie doszło do naruszenia zasad zamówień publicznych. Zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia jest szczególnie istotne w przypadku trybów niekonkurencyjnych, zwłaszcza tych, w ramach których ogłoszenie to jest pierwszym i jedynym komunikatem wskazującym na fakt prowadzenia i zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i powoduje rozpoczęcie biegu terminu na wniesienie środków ochrony prawnej. Dla oceny faktu niezamieszczenia ogłoszenia w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 5 uondfp istotne jest też stwierdzenie braku jego publikacji w trakcie kontroli zewnętrznej (ogłoszenie to bowiem nie istnieje) oraz szczególnie długi okres zwłoki w jego zamieszczeniu. W rozpoznawanym wypadku doszło natomiast do samodzielnego dostrzeżenia zaniechania i do jego korekty przed wszczęciem kontroli (zatem w momencie kontroli było to już opóźnienie, a nie brak ogłoszenia). Stosownie natomiast do art. 80 ust. 1 uondfp organy prowadzące postępowanie są zobowiązane do badania oraz uwzględniania okoliczności przemawiających zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść obwinionego.

Stanowisko Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych

W ocenie Rzecznika, jaka została zawarta w skardze, w kontekście art. 17 ust. 1 pkt 5 uondfp niezamieszczenie w BZP ogłoszenia o udzieleniu zamówienia pociąga za sobą sankcję za zachowania niezgodne z art. 95 ust. 1 pzp, który to przepis nakłada na zamawiającego obowiązek zamieszczenia ogłoszenia „nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy ramowej”. Bezsprzeczne jest, że w terminie tym ogłoszenie nie zostało zamieszczone, a więc obowiązek nie został spełniony, tj. nakaz zamieszczenia ogłoszenia „nie później niż w terminie 30 dni”, nie został wykonany, zatem przesłanka naruszenia dyscypliny finansów publicznych określona w art. 17 ust. 1 pkt 5 uondfp została spełniona.

Zdaniem Rzecznika uzależnianie oceny faktu niezamieszczenia ogłoszenia od podmiotu stwierdzającego naruszenie i od okoliczności stwierdzonego naruszenia przepisu pozbawione jest podstawy prawnej; nie ma znaczenia, że w rozpoznawanym wypadku doszło do samodzielnego dostrzeżenia zaniechania i jego korekty przed wszczęciem kontroli, gdyż czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych są popełniane niezależnie od faktu przeprowadzenia kontroli. Rzecznik podkreślił, że publikacja ogłoszeń w postępowaniach w sprawie zamówień publicznych stanowi realizację zarówno zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania, jak i zasady jawności. Jednym z podstawowych obowiązków zamawiającego jest terminowe, zgodne z przepisami pzp zamieszczanie ogłoszeń w BZP lub przekazywanie ich Urzędowi Publikacji UE. W ocenie Rzecznika czas naruszenia dyscypliny finansów publicznych w rozpoznawanej sprawie należało ustalić zgodnie ze zdaniem drugim artykułu 21 uondfp, tj. na 31. dzień po zawarciu umowy, ponieważ w tym dniu doszło do niewykonania w terminie wymaganego prawem działania.

Ocena WSA w Warszawie

Sąd uznał skargę Rzecznika za niezasadną. Zauważył, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 uondfp naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych nieprzekazanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub niezamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców, ogłoszenia o sprostowaniu, zmianach lub dodatkowych informacjach odnoś­nie do takich ogłoszeń lub ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Termin zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP ustawodawca wyznaczył w art. 95 ust. 1 pzp.

Sąd podzielił wykładnię przepisu art. 17 ust. 1 pkt 5 uondfp przyjętą w sprawie przez GKO, zgodnie z którą literalna treść przepisu penalizującego zaniechanie związane z okolicznością nieprawidłowego zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu odnosi się do niezamieszczenia w BZP ogłoszenia o zamówieniu, a nie do jego nieterminowego zamieszczenia. Istotne jest tu, że art. 17 ust. 1 pkt 5 uondfp, jako przepis o charakterze sankcyjnym, nie może być interpretowany rozszerzająco. Tym samym w ocenie sądu nie jest prawidłowa wykładnia powołanego przepisu w taki sposób, że przez pojęcie niezamieszczenia rozumie się zarówno uchybienie samemu obowiązkowi zamieszczenia ogłoszenia w ogóle, jak i niedopełnienie tego obowiązku w terminie zakreślonym przez ustawodawcę.

Zdaniem sądu organ prowadzący postępowanie jest zobowiązany badać oraz uwzględniać okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść obwinionego, jednak niedające się usunąć wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść obwinionego.

 

[...]

 

Anna Packo
prawnik, członek Krajowej Izby Odwoławczej; od kilkunastu lat zajmuje się zamówieniami publicznymi 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne