Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Nieterminowe zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Data publikacji: 10-07-2019 Autor: Anna Packo

Czy sankcji określonej w przepisach uondfp podlegają jedynie sytuacje, w których zamawiający nie opublikuje ogłoszenia, czy może także te, w których publikacja nastąpi po upływie przewidzianego przepisami terminu?

 

Jak wynika ze sprawozdania Głównej Komisji Orzekającej (dalej: GKO) za 2018 r.1, w ubiegłym roku regionalne i międzyresortowe komisje orzekające rozpoznały zarzuty dotyczące 183 naruszeń dyscypliny finansów publicznych w zakresie udzielania zamówień publicznych (art. 17 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – dalej: uondfp). Naruszenia te stanowią 18,1% wszystkich przypisanych obwinionym czynów, a tym samym drugą co do liczebności grupę przedmiotową naruszeń (po czynach określonych w art. 18 pkt 1 i 2 uondfp, których stwierdzono 273).

Stosunkowo niewielki odsetek rozpoznanych przez komisje orzekające spraw z zakresu dyscypliny finansów publicznych znajduje swój finał w sądzie. W roku 2018 do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (dalej: WSA) w Warszawie wpłynęło jedynie 14 skarg na orzeczenia GKO. Spośród wyroków tego sądu zapadłych w odniesieniu do skarg na orzeczenia GKO wydane w 2018 r. za jeden z najbardziej interesujących dla zamawiających – ze względu na powtarzający się przedmiot naruszenia – uznać można wyrok z 9 kwietnia 2019 r. (V SA/Wa 1522/18) dotyczący czynu opisanego w art. 17 ust. 1 pkt 5 uondfp.

Wyrokiem tym sąd oddalił skargę Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych (dalej: Rzecznik) na orzeczenie GKO, którym Komisja uwolniła obwinioną od zarzucanego jej czynu, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 5 uondfp, polegającego na zaniechaniu zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy  w sprawie zamówienia publicznego, co jest niezgodne z art. 95 ust. 1 pzp.

W przedmiotowej sprawie stan faktyczny i prawny nie był sporny: zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP nastąpiło 68 dni po zawarciu umowy, mimo że art. 95 ust. 1 pzp wyraźnie ustanawia obowiązek zamieszczenia takiego ogłoszenia w terminie 30 dni. Dokładniej, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie popełnienia czynu, zamawiający miał obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia „niezwłocznie” po zawarciu umowy, lecz nowe brzmienie przepisu uznano za względniejsze dla obwinionej i zastosowano je zgodnie z dyspozycją art. 24 uondfp.

Rozstrzygnięcie GKO

W zaskarżonym orzeczeniu GKO wskazywała, że literalna wykładnia przepisu penalizującego zaniechanie związane z okolicznością nieprawidłowego zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu prowadzi do wniosku, że art. 17 ust. 1 pkt 5 uondfp odnosi się do niezamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu, a nie do jego nieterminowego zamieszczenia, a że jest to przepis o charakterze karnym, sankcyjnym, nie może być on interpretowany rozszerzająco.

W rozpoznawanym wypadku postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, czyli w trybie konkurencyjnym, a stwierdzone naruszenie nie miało żadnego wpływu na krąg potencjalnych wykonawców – dlatego ocena czynu zarzuconego w kontekście art. 17 uondfp nie prowadzi o wniosku, że w sprawie doszło do naruszenia zasad zamówień publicznych. Zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia jest szczególnie istotne w przypadku trybów niekonkurencyjnych, zwłaszcza tych, w ramach których ogłoszenie to jest pierwszym i jedynym komunikatem wskazującym na fakt prowadzenia i zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i powoduje rozpoczęcie biegu terminu na wniesienie środków ochrony prawnej. Dla oceny faktu niezamieszczenia ogłoszenia w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 5 uondfp istotne jest też stwierdzenie braku jego publikacji w trakcie kontroli zewnętrznej (ogłoszenie to bowiem nie istnieje) oraz szczególnie długi okres zwłoki w jego zamieszczeniu. W rozpoznawanym wypadku doszło natomiast do samodzielnego dostrzeżenia zaniechania i do jego korekty przed wszczęciem kontroli (zatem w momencie kontroli było to już opóźnienie, a nie brak ogłoszenia). Stosownie natomiast do art. 80 ust. 1 uondfp organy prowadzące postępowanie są zobowiązane do badania oraz uwzględniania okoliczności przemawiających zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść obwinionego.

Stanowisko Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych

W ocenie Rzecznika, jaka została zawarta w skardze, w kontekście art. 17 ust. 1 pkt 5 uondfp niezamieszczenie w BZP ogłoszenia o udzieleniu zamówienia pociąga za sobą sankcję za zachowania niezgodne z art. 95 ust. 1 pzp, który to przepis nakłada na zamawiającego obowiązek zamieszczenia ogłoszenia „nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy ramowej”. Bezsprzeczne jest, że w terminie tym ogłoszenie nie zostało zamieszczone, a więc obowiązek nie został spełniony, tj. nakaz zamieszczenia ogłoszenia „nie później niż w terminie 30 dni”, nie został wykonany, zatem przesłanka naruszenia dyscypliny finansów publicznych określona w art. 17 ust. 1 pkt 5 uondfp została spełniona.

Zdaniem Rzecznika uzależnianie oceny faktu niezamieszczenia ogłoszenia od podmiotu stwierdzającego naruszenie i od okoliczności stwierdzonego naruszenia przepisu pozbawione jest podstawy prawnej; nie ma znaczenia, że w rozpoznawanym wypadku doszło do samodzielnego dostrzeżenia zaniechania i jego korekty przed wszczęciem kontroli, gdyż czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych są popełniane niezależnie od faktu przeprowadzenia kontroli. Rzecznik podkreślił, że publikacja ogłoszeń w postępowaniach w sprawie zamówień publicznych stanowi realizację zarówno zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania, jak i zasady jawności. Jednym z podstawowych obowiązków zamawiającego jest terminowe, zgodne z przepisami pzp zamieszczanie ogłoszeń w BZP lub przekazywanie ich Urzędowi Publikacji UE. W ocenie Rzecznika czas naruszenia dyscypliny finansów publicznych w rozpoznawanej sprawie należało ustalić zgodnie ze zdaniem drugim artykułu 21 uondfp, tj. na 31. dzień po zawarciu umowy, ponieważ w tym dniu doszło do niewykonania w terminie wymaganego prawem działania.

Ocena WSA w Warszawie

Sąd uznał skargę Rzecznika za niezasadną. Zauważył, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 uondfp naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych nieprzekazanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub niezamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców, ogłoszenia o sprostowaniu, zmianach lub dodatkowych informacjach odnoś­nie do takich ogłoszeń lub ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Termin zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP ustawodawca wyznaczył w art. 95 ust. 1 pzp.

Sąd podzielił wykładnię przepisu art. 17 ust. 1 pkt 5 uondfp przyjętą w sprawie przez GKO, zgodnie z którą literalna treść przepisu penalizującego zaniechanie związane z okolicznością nieprawidłowego zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu odnosi się do niezamieszczenia w BZP ogłoszenia o zamówieniu, a nie do jego nieterminowego zamieszczenia. Istotne jest tu, że art. 17 ust. 1 pkt 5 uondfp, jako przepis o charakterze sankcyjnym, nie może być interpretowany rozszerzająco. Tym samym w ocenie sądu nie jest prawidłowa wykładnia powołanego przepisu w taki sposób, że przez pojęcie niezamieszczenia rozumie się zarówno uchybienie samemu obowiązkowi zamieszczenia ogłoszenia w ogóle, jak i niedopełnienie tego obowiązku w terminie zakreślonym przez ustawodawcę.

Zdaniem sądu organ prowadzący postępowanie jest zobowiązany badać oraz uwzględniać okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść obwinionego, jednak niedające się usunąć wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść obwinionego.

 

[...]

 

Anna Packo
prawnik, członek Krajowej Izby Odwoławczej; od kilkunastu lat zajmuje się zamówieniami publicznymi 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne