Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Niewyłączenie się z postępowania

Data publikacji: 10-07-2019 Autor: Danuta Domżalicka

Bezstronność i obiektywizm w prowadzeniu postępowania należy rozumieć jako brak konfliktu interesów między personelem zamawiającego, przygotowującym i prowadzącym postępowanie, a wykonawcami dostaw, robót budowlanych lub usług świadczonych na rzecz zamawiającego.

 

Zgodnie z art. 24 dyrektywy klasycznej konflikt interesów obejmuje co najmniej każdą sytuację, w której członkowie personelu instytucji zamawiającej lub dostawcy usług w zakresie obsługi zamówień działającego w imieniu instytucji zamawiającej biorący udział w prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogący wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Przesłanki, na podstawie których aktualizuje się obowiązek wyłączenia osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, określone zostały w art. 17 ust. 1 pzp.

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu zobowiązane są do złożenia w formie pisemnej oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 art. 17, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Sankcje za niezłożenie oświadczenia lub złożenie fałszywego oświadczenia

Konsekwencje związane z niezłożeniem oświadczenia, o którym mowa w art. 17 pzp, lub ze złożeniem oświadczenia niezgodnego z prawdą zostały określone w różnych aktach prawnych:

– sankcja w postaci odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania – art. 233 § 1 ustawy Kodeks karny (dalej: kk);

– zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych – art. 17 ust. 4 i ust. 5 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dalej: uondfp);

– korekty według taryfikatora – w przypadku postępowań realizowanych ze środków publicznych w ramach projektów objętych współfinansowaniem naruszenie art. 17 ust. 1 lub art. 17 ust. 2–2a pzp lub art. 30 ust. 1–3 ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi skutkuje nałożeniem korekty w stawce 100%.

Obowiązek powtórzenia czynności w postępowaniu

Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które osoba po­dlegająca wyłączeniu podjęła po powzięciu przez nią wiadomości o okolicznościach wskazujących, że podlega wyłączeniu, należy powtórzyć, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania. Przy czym powtórzeniu podlegają nie tylko czynności wykonywane przez tę osobę samodzielnie, ale również czynności dokonane przez komisję przetargową, w pracach której osoba podlegająca wyłączeniu brała udział1.

Dopełniający charakter przesłanki określonej w art. 17 ust. 1 pkt 4 pzp w stosunku do przesłanek z pkt 1–3 i pkt 5 tego przepisu

W uchwale Krajowej Izby Odwoławczej z 9 listopada 2015 r. (KIO/KD 58/15) wskazano, że okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1–3 i 5 pzp, z reguły wprost świadczą o braku bezstronności osób wykonujących czynności w postępowaniu, a przesłanka określona w art. 17 ust. 1 pkt 4 pzp ma charakter ocenny i podlega konkretyzacji na gruncie danego stanu faktycznego – wymaga uwzględnienia okoliczności danego przypadku, w tym tego, jak odbierane są relacje łączące pracownika zamawiającego z wykonawcą.

Uchwała KIO z 9 listopada 2015 r. (KIO/KD 58/15)

„Przy ocenie spełnienia przesłanek określonych w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy P.z.p. w ocenie Izby występują zarówno aspekty o charakterze subiektywnym, jak i obiektywnym. Element subiektywny wynika z faktu, że oświadczenie składa konkretna osoba wykonująca czynności w postępowaniu, w określonej sytuacji, czasie i przy określonym poziomie świadomości. A zatem przy ocenie prawidłowości jej oświadczenia należy uwzględniać, czy w momencie składania oświadczenia posiadała lub też powinna posiadać świadomość istnienia pewnych relacji z wykonawcą, które budzą wątpliwości, co do jej bezstronności. 

 

[...]

 

Danuta Domżalicka
pracownik Starostwa Powiatowego w Pucku odpowiedzialny za prowadzenie postępowań i realizację zamówień publicznych, doradca 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne