Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Niewyłączenie się z postępowania

Data publikacji: 10-07-2019 Autor: Danuta Domżalicka

Bezstronność i obiektywizm w prowadzeniu postępowania należy rozumieć jako brak konfliktu interesów między personelem zamawiającego, przygotowującym i prowadzącym postępowanie, a wykonawcami dostaw, robót budowlanych lub usług świadczonych na rzecz zamawiającego.

 

Zgodnie z art. 24 dyrektywy klasycznej konflikt interesów obejmuje co najmniej każdą sytuację, w której członkowie personelu instytucji zamawiającej lub dostawcy usług w zakresie obsługi zamówień działającego w imieniu instytucji zamawiającej biorący udział w prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogący wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Przesłanki, na podstawie których aktualizuje się obowiązek wyłączenia osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, określone zostały w art. 17 ust. 1 pzp.

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu zobowiązane są do złożenia w formie pisemnej oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 art. 17, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Sankcje za niezłożenie oświadczenia lub złożenie fałszywego oświadczenia

Konsekwencje związane z niezłożeniem oświadczenia, o którym mowa w art. 17 pzp, lub ze złożeniem oświadczenia niezgodnego z prawdą zostały określone w różnych aktach prawnych:

– sankcja w postaci odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania – art. 233 § 1 ustawy Kodeks karny (dalej: kk);

– zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych – art. 17 ust. 4 i ust. 5 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dalej: uondfp);

– korekty według taryfikatora – w przypadku postępowań realizowanych ze środków publicznych w ramach projektów objętych współfinansowaniem naruszenie art. 17 ust. 1 lub art. 17 ust. 2–2a pzp lub art. 30 ust. 1–3 ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi skutkuje nałożeniem korekty w stawce 100%.

Obowiązek powtórzenia czynności w postępowaniu

Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które osoba po­dlegająca wyłączeniu podjęła po powzięciu przez nią wiadomości o okolicznościach wskazujących, że podlega wyłączeniu, należy powtórzyć, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania. Przy czym powtórzeniu podlegają nie tylko czynności wykonywane przez tę osobę samodzielnie, ale również czynności dokonane przez komisję przetargową, w pracach której osoba podlegająca wyłączeniu brała udział1.

Dopełniający charakter przesłanki określonej w art. 17 ust. 1 pkt 4 pzp w stosunku do przesłanek z pkt 1–3 i pkt 5 tego przepisu

W uchwale Krajowej Izby Odwoławczej z 9 listopada 2015 r. (KIO/KD 58/15) wskazano, że okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1–3 i 5 pzp, z reguły wprost świadczą o braku bezstronności osób wykonujących czynności w postępowaniu, a przesłanka określona w art. 17 ust. 1 pkt 4 pzp ma charakter ocenny i podlega konkretyzacji na gruncie danego stanu faktycznego – wymaga uwzględnienia okoliczności danego przypadku, w tym tego, jak odbierane są relacje łączące pracownika zamawiającego z wykonawcą.

Uchwała KIO z 9 listopada 2015 r. (KIO/KD 58/15)

„Przy ocenie spełnienia przesłanek określonych w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy P.z.p. w ocenie Izby występują zarówno aspekty o charakterze subiektywnym, jak i obiektywnym. Element subiektywny wynika z faktu, że oświadczenie składa konkretna osoba wykonująca czynności w postępowaniu, w określonej sytuacji, czasie i przy określonym poziomie świadomości. A zatem przy ocenie prawidłowości jej oświadczenia należy uwzględniać, czy w momencie składania oświadczenia posiadała lub też powinna posiadać świadomość istnienia pewnych relacji z wykonawcą, które budzą wątpliwości, co do jej bezstronności. 

 

[...]

 

Danuta Domżalicka
pracownik Starostwa Powiatowego w Pucku odpowiedzialny za prowadzenie postępowań i realizację zamówień publicznych, doradca 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne