Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Oferty wariantowe

Data publikacji: 10-07-2019 Autor: Katarzyna Jachowska
Tagi:    oferta wariantowa   siwz

Co to jest oferta wariantowa? Jakie są korzyści płynące z dopuszczenia przez zamawiającego składania ofert wariantowych? W jakich sytuacjach oferty takie podlegają odrzuceniu?

 

Ofertą wariantową – w myśl art. 2 ust. 7 pzp – jest oferta przewidująca, zgodnie z warunkami określonymi w siwz, odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego. Na podstawie art. 83 ust. 1 pzp zamawiający może dopuścić lub wymagać złożenia oferty wariantowej, którą to wykonawca składa łącznie z ofertą podstawową, jeżeli wymaga tego zamawiający.

Wariantowość nie daje jednak podstawy do zaoferowania innego, zamiennego przedmiotu zamówienia ani do zaproponowania kilku sposobów realizacji zamówienia. Opis sposobu przedstawienia oferty wariantowej oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z kryteriami oceny, jeżeli zamawiający ich wymaga (lub dopuszcza ich składanie), zamawiający musi określić w siwz, zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 4 pzp, ale także w treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie (np. art. 41 pkt 5 pzp).

Oferta wariantowa musi spełniać minimalne wymagania zamawiającego, które powinny zostać określone w siwz. Dopuszczalność ofert wariantowych dotyczy tylko tych postępowań, których cena lub koszt nie są jedynym kryterium oceny.

Odrzucenie oferty wariantowej

Mocą nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która miała miejsce w 2016 r., wprowadzono dodatkową przesłankę odrzucenia oferty, która ma zastosowanie tylko i wyłącznie do ofert wariantowych. Oferta wariantowa podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7c pzp, jeśli nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego.

„Propozycje wariantowe przedkładane przez wykonawców muszą spełniać minimalne oczekiwania zamawiającego określone w siwz. Rozwiązania alternatywne mogą powodować wiele dodatkowych skutków dla zamawiającego, w tym także skutków finansowych, dlatego też konieczne jest przeprowadzenie przez zamawiającego wnikliwej analizy dopuszczenia składania ofert wariantowych na etapie przygotowywania postanowień ogłoszenia o zamówieniu i siwz. Trudno oczekiwać od zamawiającego, aby dopuszczając alternatywne, bliżej mu nieznane rozwiązania, przyjmował na siebie wszystkie konsekwencje ich zastosowania”1.

Wyjątek od zasady składania tylko jednej oferty

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zasadą jest składanie przez wykonawców tylko jednej oferty. Wyjątek w tym zakresie dotyczy ofert wariantowych, na co wskazuje art. 82 ust. 1 pzp, zgodnie z którym wykonawca może złożyć jedną ofertę, chyba że zamawiający skorzysta z uprawnień, o jakich mowa w art. 83 ust. 1 pzp.

Zamawiający decyduje, czy wyrazić zgodę na złożenie oferty wariantowej zamiast oferty podstawowej, czy też wymagać złożenia oferty wariantowej wraz z ofertą podstawową. W sytuacji gdy zamawiający wymaga złożenia zarówno oferty podstawowej, jak i oferty wariantowej, wykonawca zobligowany jest do złożenia dwóch ofert.

Dwie oferty czy dwa rozwiązania w jednej ofercie?

Wykonawca nie może samodzielnie decydować o złożeniu oferty wariantowej, jeżeli zamawiający nie sprecyzował tego w postanowieniach siwz. W przypadku gdy zamawiający tego wymaga, wówczas wykonawca składa ofertę wariantową łącznie z ofertą podstawową. Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej bez oferty podstawowej. W praktyce wykonawca powinien złożyć dwie odrębne oferty, jednak może też przedstawić dwa rozwiązania w ramach jednej oferty (wskazując, że jedno z nich stanowi alternatywny sposób realizacji zamówienia).

 

[...]

 

Katarzyna Jachowska
prawnik, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych, specjalista ds. zamówień publicznych 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne