Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Składanie ofert dodatkowych

Data publikacji: 10-07-2019 Autor: Agnieszka Matusiak

Omawiamy kwestię złożenia oferty dodatkowej w przetargu nieograniczonym powyżej progu unijnego, m.in. w kontekście elektronizacji zamówień.

 

W trakcie dokonywania przez zamawiającego oceny ofert na podstawie kryteriów przewidzianych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia może się okazać, że więcej niż jedna oferta uzyska tyle samo punktów. Jeśli przypadek ten dotyczy ofert najwyżej ocenionych, to zamawiający nie może wybrać najkorzystniejszej oferty. Ustawodawca w ustawie Prawo zamówień publicznych wskazał sposób rozwiązania tego problemu. W zależności od tego, czy w danym postępowaniu zamawiający korzysta ze zróżnicowanych kryteriów oceny ofert, czy jedynie z ceny (kosztu), zastosowanie znajdą inne wytyczne, wskazane w art. 91 ust. 4–5a.

Zgodnie z art. 91 ust. 4 pzp, jeśli w postępowaniu stosowane są cena lub koszt oraz inne kryteria oceny ofert, najkorzystniejszą ofertę spośród tych, które przedstawiają taki sam bilans kryteriów, wybiera się w następujący sposób:

1) gdy taki sam bilans wynika z zestawienia punktów uzyskanych w różnych kryteriach, ale cena lub koszt są w każdej ofercie różne, to zamawiający, jako najkorzystniejszą, powinien wybrać tę ofertę, która zawiera najniższą cenę lub koszt; w takiej sytuacji ocena ofert odbywa się wyłącznie na podstawie treści pierwotnie złożonych ofert;

2) gdy cena lub koszt są zaoferowane na tym samym poziomie, to zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli takie oferty, do złożenia ofert dodatkowych; najkorzystniejszą ofertą będzie ta, której cena (lub koszt) wynikająca z oferty dodatkowej będzie najniższa.

Artykuł 91 ust. 5a pzp również dotyczy postępowań, w których zastosowano zróżnicowane kryteria oceny ofert, ale odnosi się konkretnie do kryterium kosztu rozumianego jako suma kosztu nabycia w zestawieniu z innymi kryteriami, w tym kosztów cyklu życia. Jest to przepis szczególny do wytycznych określonych w art. 91 ust. 4 pzp i znajdzie zastosowanie tylko w przypadku, gdy zamawiający przewidział w siwz odpowiednią procedurę.

Praktycznie rzecz ujmując, zamawiający może wskazać w siwz, że w sytuacji gdy nie będzie możliwy wybór najkorzystniejszej oferty ze względu na to, iż zostały złożone oferty o takim samym koszcie, zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna – według swojego wyboru wskazanego w siwz – ofertę z niższym kosztem nabycia albo z niższymi innymi kosztami cyklu życia. Jak wskazuje art. 2 pkt 1a pzp, cykl życia to wszelkie możliwe kolejne lub powiązane fazy istnienia przedmiotu dostawy, usługi lub roboty budowlanej, w szczególności badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe, testowanie, produkcja, transport, używanie, naprawa, modernizacja, zmiana, utrzymanie przez okres istnienia, logistyka, szkolenie, zużycie, wyburzenie, wycofanie i usuwanie.

Natomiast gdy zamawiający zdecydował się w postępowaniu na ocenę ofert wyłącznie pod kątem ceny lub kosztu, a dwie (lub więcej) oferty zawierają taką samą cenę lub koszt, to wykonawcy, zgodnie z art. 91 ust. 5 pzp, powinni zostać wezwani do złożenia ofert dodatkowych. Zamawiający, wzywając do złożenia ofert dodatkowych, samodzielnie wyznacza termin, w którym należy to uczynić.

Elektronizacja zamówień publicznych – zagadnienia ogólne

Ustawodawca, nowelizacją pzp z 2016 r., w celu wdrożenia dyrektywy 2014/24/UE wprowadził w art. 10a obowiązek prowadzenia komunikacji między zamawiającym a wykonawcami wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Znowelizowane przepisy regulujące tę kwestię weszły w życie 28 lipca 2016 r., jednak obowiązek ich stosowania został czasowo zawieszony. W art. 15 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw z 2016 r. wskazano, że przepisy pzp w zakresie, w jakim przewidują obowiązek komunikacji zamawiającego z wykonawcą wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosuje się w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez centralnego zamawiającego od 18 kwietnia 2017 r., a w przypadku innych zamawiających niż centralny zamawiający – od 18 października 2018 r., przy czym chodzi wyłącznie o zamówienia, których wartość jest równa progom unijnym lub je przekracza. Tym samym wszystkie zamówienia o takiej wartości (z wyłączeniem tych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa) udzielane są już w pełni elektronicznie, tj. z zastosowaniem przepisów art. 10a–10f pzp.

Warto przypomnieć, że ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniającą ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2018 r., poz. 1603), która weszła w życie z dniem 17 października 2018 r., ustawodawca wydłużył okres przejściowy (zawiesił obowiązek stosowania środków komunikacji elektronicznej) dla zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp aż do 1 stycznia 2020 r. (zmiana ta nie dotyczy zamawiających centralnych, którzy – niezależnie od wartości zamówienia – stosują przepisy o elektronizacji zamówień w pełnym zakresie).

Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami

Środki komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 2 pkt 17 pzp, to środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 123 ze zm.), czyli rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.

Zasadą, która obecnie obowiązuje zamawiających centralnych, a pozostałych zamawiających w odniesieniu do zamówień o wartości równej lub przekraczającej tzw. progi unijne, jest obowiązek komunikowania się z wykonawcami w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zasada komunikacji elektronicznej nie dotyczy natomiast zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Zgodnie z art. 131bc ust. 1 pzp w przypadku tych zamówień zamawiający mają prawo wyboru sposobu komunikacji.

Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmuje przesyłanie wszelkiej korespondencji związanej z postępowaniem, tj. wszelkich wezwań, zawiadomień, wyjaśnień itp. Katalog ten obejmuje również najważniejsze dokumenty składane w postępowaniu przez wykonawców, tj. oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, o których mowa w art. 25a pzp, w tym JEDZ, przy czym w odniesieniu do tych dokumentów ustawodawca zastrzega formę szczególną. Zgodnie z treścią art. 10a ust. 5 pzp oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a pzp, w tym JEDZ, aby mogły zostać uznane za ważne, muszą być sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

[...]

 

Agnieszka Matusiak
radca prawny, JMGJ Jaworska Matusiak Grześkowiak-Stojek Jarnicka Kancelaria Prawna spółka jawna 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne