Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

V Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej

Data publikacji: 10-07-2019
Fot. Marciin Oliva Soto

W dniach 5–7 czerwca 2019 r. w Kołobrzegu odbyła się piąta edycja ogólnopolskiej konferencji skierowanej do osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne w jednostkach sektora finansów publicznych.

 

Forum miało na celu ugruntowanie wiedzy z zakresu zamówień oraz omówienie problemów, jakie pojawiają się w codziennej pracy związanej z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia. Podczas spotkania poruszone zostały najważniejsze zagadnienia dotyczące roli kierowników jednostek oraz ich odpowiedzialności w procesie udzielania zamówień publicznych.

 

Choć przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań zajmują się w poszczególnych podmiotach wyznaczone do tego osoby lub wydziały/komórki, to kierownik zamawiającego jest osobą, która musi czuwać zarówno nad właściwym poziomem merytorycznym prowadzonych przez jednostkę postępowań przetargowych, jak i nad poprawnością formalną procedury.

Aspektami, o których nie może on zapominać, są m.in.: bieżące nadzorowanie zgodnego z prawem udzielania zamówień publicznych w jednostce, przestrzeganie zasad prawidłowego powierzania zadań z zakresu zamówień publicznych do realizacji pracownikom, czuwanie nad prawidłowym zaciąganiem przez jednostkę zobowiązań w ramach istniejącego budżetu, a w końcu eliminacja – w drodze wewnętrznych kontroli – powstających nieprawidłowości.

Niejednokrotnie kwestie, o których kadra kierownicza musi pamiętać i nad którymi musi czuwać w celu zagwarantowania efektywnej realizacji zamówień publicznych, wymagają nie tylko dogłębnej analizy przepisów prawa, ale także znajomości orzecznictwa i poglądów doktryny – z uwagi na nierzadko występujące w praktyce problemy interpretacyjne. Konferencja stanowiła więc świetną okazję do przedyskutowania tych kwestii, a zaproszeni prelegenci – specjaliści i praktycy, w tym osoby, które przez wiele lat jako kierownicy zamawiającego nadzorowały proces udzielenia zamówień i odpowiadały za zamówienia publiczne w jednostce – zagwarantowali wysoki poziom merytoryczny spotkania.

 

Wykładowcy
 

 • mec. Jarosław Jerzykowski


Uwzględnienie odwołania przez zamawiającego – zalety instytucji z punktu widzenia odpowiedzialności kierownika zamawiającego

 

 • dr Ewaryst Kowalczyk


Konkurencyjność w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości między 50 tys. zł a 30 tys. euro – w świetle projektu nowej ustawy

 

 • Magdalena Michałowska


– Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zp, w tym wymogi dla pełnomocnictw i bezgotówkowych form wadialnych oraz reguły udostępniania dokumentacji elektronicznej

– Zasada jawności i jej ograniczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a stosowanie przepisów rodo w zamówieniach

 

 • mec. Agata Nowaczewska


Omówienie zasad waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy
realizującego zamówienie publiczne – w praktyce i orzecznictwie

 

 • Piotr Pieprzyca


Podział zamówienia na części w praktyce i orzecznictwie – zasady, stanowiska organów kontroli, konsekwencje błędów popełnianych przez zamawiających

 

 • mec. Jerzy Pieróg


Omówienie na bazie projektu nowej ustawy Prawo zamówień publicznych wybranych zagadnień kluczowych dla prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

 

 • Krzysztof Puchacz


Jak skutecznie bronić się przed korektami związanymi z nieprawidłowościami przy realizacji zamówień współfinansowanych ze środków budżetu UE – przegląd orzecznictwa i stanowisk Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

 

 • mec. Anna Specht-Schampera


Praktyczne aspekty postępowania odwoławczego i skargowego z punktu widzenia zamawiającego

 

 • Ewa Wiktorowska


Umowy o zamówienie publiczne – możliwość zmiany treści umowy po wszczęciu postępowania lub w trakcie realizacji zamówienia, możliwość odstąpienia od umowy

 

 • Jerzy Wysocki


Rażąco niska cena w zp – jak skutecznie dowieść, że zaproponowana przez wykonawcę w ofercie cena nie jest rzeczywista i nie gwarantuje należytego wykonania zamówienia. Sposoby wyjaśnienia rażąco niskiej ceny w praktyce i orzecznictwie

 

 • Ilona Zalewska


Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych – faktura elektroniczna ustrukturyzowana, zasady wystawiania i ewidencjowania, platforma PEF, obieg dokumentacji

 

 • mec. Krzysztof Zedlewski


Omówienie na bazie projektu nowej ustawy Prawo zamówień publicznych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zp o wartości poniżej progów unijnych

 

 • Iwona Ziarniak


Kwalifikowany podpis elektroniczny jako kluczowy instrument w postępowaniu w formie elektronicznej: komu i kiedy jest potrzebny, na co zwrócić uwagę przy jego stosowaniu

 

 • Ewa Żak


Unieważnienie postępowania o udzielenie zp w sytuacji, gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym – w praktyce i orzecznictwie

 

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne