Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej

Data publikacji: 04-03-2008

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej


Złożenie podpisów przez przedstawicieli firm wchodzących w skład konsorcjum na pełnomocnictwie stwierdza, iż wyrazili oni zgodę na działanie przedstawiciela bez umocowania

 

Sygn. akt: KIO/UZP 16/07,

wyrok z dnia 4 stycznia 2008 r.

 

Krajowa Izba Odwoławcza oddala oba odwołania.


Zamawiający wszczął w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zarządzanie projektem Funduszu Spójności w zakresie budowy autostrady A1 na odcinku Pyrzowice – Sośnica, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót. Na wybór oferty najkorzystniejszej protesty wniosły konsorcja X oraz Y. Konsorcjum Z zgłosiło przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestów przez konsorcja X i Y. Do tego konsorcjum X przystąpiło do postępowania protestacyjnego toczącego się w wyniku protestu konsorcjum Y (w zakresie zarzutów od 1 do 3) oraz częściowo po stronie zamawiającego (w zakresie zarzutu 4). Zamawiający oddalił protest konsorcjum X oraz Y w zakresie zarzutów dotyczących oferty złożonej przez konsorcjum Z oraz częściowo uwzględnił protest konsorcjum Y wobec konsorcjum X. Konsorcjum to złożyło więc odwołanie, zarzucając zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy, niewykluczenie konsorcjum Z wobec niezłożenia przez jedną z firm wchodzących w jego skład oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wybór jako najkorzystniejszej oraz nieodrzucenie oferty konsorcjum Z wobec złożenia oferty podlegającej odrzuceniu i nieważnej w świetle przepisów kc oraz niewybranie oferty odwołującego się. Odwołanie złożyło też konsorcjum Y, zarzucając zamawiającemu niewłaściwe przyjęcie, że konsorcjum Z prawidłowo ustanowiło pełnomocnika, przyjęcie, iż dokument złożony przez konsorcjum X potwierdza, że usługa w nim wskazana została wykonana należycie. Konsorcjum Z zgłosiło przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. Konsorcjum X przyłączyło się do zamawiającego w zakresie zarzutu 2 i 3, jednocześnie zgadzając się z konsorcjum Y w zakresie zarzutu 1. Izba uznała, iż zarzut dotyczący kwestionowanego pełnomocnictwa jest bezzasadny, gdyż poprzez fakt złożenia podpisów przez przedstawicieli obu firm wchodzących w skład konsorcjum na pełnomocnictwie z dnia 10 października 2007 r. wyrazili oni zgodę na działanie przedstawiciela jednej z nich bez umocowania, co wypełnia przesłankę z art. 104 kc. W doktrynie stwierdza się bowiem, iż zgoda taka nie wymaga zachowania formy szczególnej. Izba stwierdziła ponadto, iż ofertę konsorcjum Y należy uznać za ważną z uwagi na to, że zarówno w dniu podpisania oferty przez lidera konsorcjum, jak i w dniu jej złożenia nie istniały wątpliwości co do skuteczności działań lidera konsorcjum. Nie może być zatem mowy w tym przypadku o naruszeniu przez zamawiającego zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Odnośnie zarzutu konsorcjum Z, dotyczącego niezłożenia przez jedną z firm oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Izba zauważyła, iż zamawiający w pkt 7.4.2 siwz wymagał od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia przedłożonego w imieniu wszystkich wykonawców. Oświadczenie takie zostało złożone w imieniu konsorcjum przez jej lidera. Tak więc spełnia ono wymagania zamawiającego i jest ważne. Izba nie podzieliła stanowiska konsorcjum Y, dotyczącego zarzutu nieudokumentowania wymaganego w postępowaniu doświadczenia przez konsorcjum X. Z treści dokumentu wystawionego wyraźnie wynika, iż zamawiający w postępowaniu potwierdza wykonanie przez konkretnego wykonawcę zamówienia. Wskazuje on również poszczególne usługi zrealizowane w ramach umowy. W ocenie Izby konsorcjum X przedłożyło dokumenty potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu, którym było wykonanie dwóch usług polegających na nadzorze projektów, nie przedłożyło jednak wymaganego dokumentu potwierdzającego jakość wykonania jednej z usług. Zasadne zatem było wystąpienie zamawiającego o uzupełnienie brakującego dokumentu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne