Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej

Data publikacji: 04-03-2008

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej


Złożenie podpisów przez przedstawicieli firm wchodzących w skład konsorcjum na pełnomocnictwie stwierdza, iż wyrazili oni zgodę na działanie przedstawiciela bez umocowania

 

Sygn. akt: KIO/UZP 16/07,

wyrok z dnia 4 stycznia 2008 r.

 

Krajowa Izba Odwoławcza oddala oba odwołania.


Zamawiający wszczął w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zarządzanie projektem Funduszu Spójności w zakresie budowy autostrady A1 na odcinku Pyrzowice – Sośnica, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót. Na wybór oferty najkorzystniejszej protesty wniosły konsorcja X oraz Y. Konsorcjum Z zgłosiło przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestów przez konsorcja X i Y. Do tego konsorcjum X przystąpiło do postępowania protestacyjnego toczącego się w wyniku protestu konsorcjum Y (w zakresie zarzutów od 1 do 3) oraz częściowo po stronie zamawiającego (w zakresie zarzutu 4). Zamawiający oddalił protest konsorcjum X oraz Y w zakresie zarzutów dotyczących oferty złożonej przez konsorcjum Z oraz częściowo uwzględnił protest konsorcjum Y wobec konsorcjum X. Konsorcjum to złożyło więc odwołanie, zarzucając zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy, niewykluczenie konsorcjum Z wobec niezłożenia przez jedną z firm wchodzących w jego skład oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wybór jako najkorzystniejszej oraz nieodrzucenie oferty konsorcjum Z wobec złożenia oferty podlegającej odrzuceniu i nieważnej w świetle przepisów kc oraz niewybranie oferty odwołującego się. Odwołanie złożyło też konsorcjum Y, zarzucając zamawiającemu niewłaściwe przyjęcie, że konsorcjum Z prawidłowo ustanowiło pełnomocnika, przyjęcie, iż dokument złożony przez konsorcjum X potwierdza, że usługa w nim wskazana została wykonana należycie. Konsorcjum Z zgłosiło przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. Konsorcjum X przyłączyło się do zamawiającego w zakresie zarzutu 2 i 3, jednocześnie zgadzając się z konsorcjum Y w zakresie zarzutu 1. Izba uznała, iż zarzut dotyczący kwestionowanego pełnomocnictwa jest bezzasadny, gdyż poprzez fakt złożenia podpisów przez przedstawicieli obu firm wchodzących w skład konsorcjum na pełnomocnictwie z dnia 10 października 2007 r. wyrazili oni zgodę na działanie przedstawiciela jednej z nich bez umocowania, co wypełnia przesłankę z art. 104 kc. W doktrynie stwierdza się bowiem, iż zgoda taka nie wymaga zachowania formy szczególnej. Izba stwierdziła ponadto, iż ofertę konsorcjum Y należy uznać za ważną z uwagi na to, że zarówno w dniu podpisania oferty przez lidera konsorcjum, jak i w dniu jej złożenia nie istniały wątpliwości co do skuteczności działań lidera konsorcjum. Nie może być zatem mowy w tym przypadku o naruszeniu przez zamawiającego zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Odnośnie zarzutu konsorcjum Z, dotyczącego niezłożenia przez jedną z firm oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Izba zauważyła, iż zamawiający w pkt 7.4.2 siwz wymagał od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia przedłożonego w imieniu wszystkich wykonawców. Oświadczenie takie zostało złożone w imieniu konsorcjum przez jej lidera. Tak więc spełnia ono wymagania zamawiającego i jest ważne. Izba nie podzieliła stanowiska konsorcjum Y, dotyczącego zarzutu nieudokumentowania wymaganego w postępowaniu doświadczenia przez konsorcjum X. Z treści dokumentu wystawionego wyraźnie wynika, iż zamawiający w postępowaniu potwierdza wykonanie przez konkretnego wykonawcę zamówienia. Wskazuje on również poszczególne usługi zrealizowane w ramach umowy. W ocenie Izby konsorcjum X przedłożyło dokumenty potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu, którym było wykonanie dwóch usług polegających na nadzorze projektów, nie przedłożyło jednak wymaganego dokumentu potwierdzającego jakość wykonania jednej z usług. Zasadne zatem było wystąpienie zamawiającego o uzupełnienie brakującego dokumentu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne