Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Inwestycje drogowe

Data publikacji: 29-05-2019 Autor: Przemysław Gogojewicz

Roboty drogowe w pzp oznaczają wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.

 

Prawo zamówień publicznych zawiera samodzielną definicję pojęcia „roboty budowlane” (art. 2 pkt 8), co oznacza, że pojęcie to ma charakter autonomiczny. Przepisy dotyczące robót budowlanych stanowią ważną część prawa zamówień publicznych.

Umowy w prawie cywilnym i w przepisach o zamówieniach publicznych

Umowy zawierane w reżimie prawa zamówień publicznych nie są odrębnym typem umów nazwanych, zatem powinny być kwalifikowane na zasadach ogólnych wynikających z ustawy Kodeks cywilny (dalej: kc). Stosowanie przepisów kc dotyczących umowy o roboty budowlane (drogowe), w tym dyrektywy interpretacyjnej z art. 649 kc, może zatem dotyczyć tylko takiej umowy zawartej w następstwie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, której przedmiotowy zakres świadczenia wykonawcy pokrywa się z art. 647 kc. Jeżeli świadczenie to nie odpowiada pojęciom „roboty budowlane” lub „obiekt” określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 2c, rozważyć należy kwalifikację umowy jako umowy o dzieło (art. 627 i n. kc).

Warto przypomnieć kilka zasad wynikających z przepisów pzp i prawa cywilnego w odniesieniu do umów:

1. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie różne usługi, dostawy lub roboty budowlane, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy, chyba że wskazano inną regułę preferencyjną (art. 6 pzp).

2. Przepis art. 154 pkt 11 pzp w powiązaniu z art. 146 ust. 2 pkt 1 pzp stanowi wystarczającą podstawę do wszczęcia procesu cywilnego o stwierdzenie nieważności umowy, której zawarcie nastąpiło w okolicznościach wskazanych enumeratywnie w art. 146 ust. 1 pzp.

3. Ocena charakteru umowy zależy nie od jej nazwy, ale od rzeczywistej treści oraz celu i zgodnego zamiaru stron (art. 65 § 2 kc).

4. Przepisy art. 647 i n. kc oraz art. 2 pkt 8 pzp nie są ze sobą sprzeczne, a określenie robót budowlanych w prawie zamówień publicznych obejmuje więcej stanów faktycznych i związanych z tym konsekwencji prawnych niż art. 647 kc, dlatego że odwołuje się do pojęć właściwych dla ustawy Prawo budowlane. Nie oznacza to, że przepisy te są tożsame, ale realizacja robót budowlanych, wskazanych jako takie przez prawo budowlane, następuje przez umowy określone w kodeksie cywilnym (art. 139 ust. 1 pzp), czyli albo przez umowę o dzieło, albo przez umowę o roboty budowlane.

5. Umowa przedwstępna, jak sama nazwa wskazuje, nie jest umową samodzielną w związku z motywem dokonania czynności prawnej stron. Jest słusznie uważana za jeden ze sposobów zawarcia właściwej umowy, zwanej umową przyrzeczoną lub ostateczną. Jej nieodpłatność wiąże się tylko z tym, że dotyczy ona zawarcia tej następnej umowy, która dopiero realizuje cel gospodarczy dokonywanej czynności prawnej. To nie znaczy, że z istoty swojej jest nieodpłatna, chyba że umowa przyrzeczona jest nieodpłatna.

Remont drogi, czyli opis przedmiotu zamówienia w pzp

Opisany w art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zakaz dokonywania opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, nie oznacza konieczności nabycia przez zamawiającego przedmiotów nieodpowiadających jego potrzebom, zarówno co do jakości i funkcjonalności, jak i co do warunków bezpieczeństwa.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pzp przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W myśl zaś art. 31 ust. 1 pzp zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Jak wskazuje art. 140 pzp, zakres zobowiązania określonego w umowie musi być tożsamy z zakresem określonym w ofercie.

Warto podkreślić, że nie jest dopuszczalne opisywanie przedmiotu zamówienia na podstawie katalogów jednego producenta, gdyż opis taki narusza zasadę konkurencyjności i równego dostępu do zamówienia. Podkreśla się przy tym, że określenie przedmiotu zamówienia w sposób, który wskazywałby na konkretnego producenta, nie stanowi naruszenia zasad uczciwej konkurencji tylko wtedy, gdy wynika to z braku możliwości zrealizowania potrzeb zamawiającego przez inne podmioty.

Równoważność

W świetle art. 29 ust. 3 pzp z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia możliwe jest opisanie jego przedmiotu przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wówczas, gdy jest to uzasadnione i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, ale warunkiem sine qua non dla takiego zapisu jest zawarcie klauzuli dopuszczającej zastosowanie produktów równoważnych.

Roboty budowlane a  wybór najkorzystniejszej oferty

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryteriami oceny ofert, w myśl art. 91 ust. 2 pzp, są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności:

1) jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne;
2) aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników;
3) aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia;
4) aspekty innowacyjne;
5) organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia;
6) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji.

Wyżej wymienione kryteria nie stanowią jednak katalogu zamkniętego, a ich dobór każdorazowo będzie zależał od specyfiki przedmiotu zamówienia oraz potrzeb zamawiającego, a także poziomu realizacji poszczególnych polityk zamówieniowych.

 

[...]

 

Przemysław Gogojewicz
radca prawny w Kancelarii Usług Prawnych Gogojewicz & Współpracownicy Radcy Prawni i Doradcy Podatkowi; autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne