Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Zamówienia krajowe w projekcie pzp

Data publikacji: 29-05-2019 Autor: Piotr Pieprzyca

Na bazie projektu nowej ustawy omawiamy kluczowe zagadnienia związane z zasadami prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej progów unijnych.

 

Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r. (dalej: Projekt), zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji1, zawiera szereg nowych rozwiązań dotyczących przygotowania i przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, odmiennych od tych przewidzianych w obowiązującej obecnie ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Jak wynika z Oceny Skutków Regulacji, projektowane przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Próg bagatelności

W pierwszej kolejności należy wskazać, że Projekt wprowadza definicję pojęcia „próg bagatelności”, wskazując kwotę, poniżej której zamawiający nie będą mieli obowiązku stosowania pzp. Wartość ta nie ulegnie dużej zmianie, gdyż zaproponowano, by próg ten wynosił 130 000 zł zamiast obecnie obowiązujących 30 000 euro. Zgodnie z projektowanym art. 2 ust. 2 w przypadku zamówień klasycznych, których indywidualna wartość przedmiotu zamówienia bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż 130 000 zł, lecz nie mniejsza jednak niż 50 000 zł, udzielanego przez zamawiających publicznych, przepisy ustawy stosuje się w zakresie zamieszczania ogłoszeń, o których mowa w art. 268, oraz w zakresie sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych, o których mowa w art. 82. Ogłoszenie o takim zamówieniu zamawiający zobligowany będzie zamieścić przed udzieleniem zamówienia nie później niż w terminie 3 dni od dnia przekazania potencjalnym wykonawcom informacji o zamiarze udzielenia tego zamówienia.

Zróżnicowanie procedur w zależności od wartości

Zdecydowane różnice pojawiają się między uregulowaniami proceduralnymi dotyczącymi postępowań o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej progom unijnym lub przekraczającej progi unijne oraz tych odnoszących się do postępowań o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne.

Klasyczne krajowe

Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne (tzw. krajowe) zostały uregulowane w dziale III Projektu (art. 266–310). Choć Projekt odsyła do wielu innych przepisów znajdujących się w pozostałych jego częściach, to zamawiający, chcąc udzielić zamówienia krajowego, co do zasady będą stosowali przepisy działu III oraz te przepisy działu II, które nie zostały enumeratywnie wyłączone.

Wszczęcie postępowania następuje przez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP). Co ciekawe, publikacja ogłoszenia na stronie internetowej nie będzie już obligatoryjna. a umieszczenie ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego nie zostało już w Projekcie wskazane.

Projekt zakłada możliwość skorzystania przez zamawiającego z czterech trybów:

1) tryb podstawowy;
2) partnerstwo innowacyjne;
3) negocjacje bez ogłoszenia;
4) zamówienie z wolnej ręki.

Najciekawszy z nowych rozwiązań jest tryb dedykowany postępowaniom krajowym, tj. tryb podstawowy, który w założeniu ma być trybem uproszczonym, cechującym się elastycznością procedury.

Tryb podstawowy

Zgodnie z projektowanym art. 275 w trybie podstawowym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający:

1) wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji (wariant podobny do przetargu nieograniczonego); albo
2) może negocjować treść ofert w celu ich ulepszenia, o ile przewidział taką możliwość; albo
3) negocjuje treść ofert złożonych w celu ich ulepszenia.

Tryb podstawowy rozpoczyna się ogłoszeniem w BIP i od tego momentu procedura może się różnić w zależności od tego, jakie rozwiązanie przyjmie zamawiający.

Jeżeli zamawiający zamierza wybrać najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji albo negocjować treść ofert w celu ich ulepszenia, wtedy sporządza specyfikację warunków zamówienia (dalej: SWZ). Przewidziane przez zamawiającego negocjacje nie będą mog­ły jednak prowadzić do zmiany treści SWZ i mogą dotyczyć wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

Jeżeli zamawiający od razu przewidzi negocjacje treści ofert złożonych w celu ich ulepszenia, zobligowany będzie do sporządzenia opisu potrzeb i wymagań, a SWZ sporządzi dopiero po przeprowadzeniu negocjacji. W takim wariancie negocjacje są elementem obowiązkowym i nie będą mogły prowadzić do zmiany minimalnych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia określonych w opisie potrzeb i wymagań. Będą mogły jednak dotyczyć wszystkich warunków zamówienia w celu podniesienia jego efektywności.

Od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP zamawiający ma zapewnić – na stronie internetowej prowadzonego postępowania – bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp odpowiednio do SWZ albo do opisu potrzeb i wymagań.

Zakres SWZ został precyzyjnie wskazany w art. 281. W katalogu tym uwzględniono podobne elementy jak te wymagane w obecnej siwz.

Natomiast opis potrzeb i wymagań zawiera:

1) określenie przedmiotu zamówienia;
2) opis potrzeb zamawiającego i cechy charakterystyczne dostaw, robót budowlanych lub usług, stanowiące przedmiot zamówienia;
3) minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia, niepodlegające negocjacjom, które muszą spełnić wszystkie oferty;
4) opis kryteriów oceny ofert, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wag nie jest możliwe na etapie wszczęcia postępowania z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.

Dodatkowo opis ten będzie musiał zawierać inne elementy wspólne z SWZ (informacje, o których mowa w art. 281 ust. 1 pkt 1–3, 8–10, 12–15 i 19 oraz w art. 281 ust. 2, z wyjątkiem pkt 1–9 i 11–19).

 

[...]

 

Piotr Pieprzyca
specjalista w prawie zamówień publicznych, wieloletni praktyk, wspólnik w PROZAM Pieprzyca Sornek Klekotko Adwokaci Sp. k.; członek Zarządu OSKZP 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne