Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Założenia projektu pzp a postępowania unijne

Data publikacji: 29-05-2019 Autor: Ewa Wiktorowska

Omawiamy propozycje uregulowania podstawowych zagadnień związanych z udzielaniem zamówień publicznych na gruncie projektu ustawy pzp w postępowaniach o wartościach powyżej progów unijnych.

 

Po miesięcznych konsultacjach społecznych zamieszczonego w styczniu br. w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD472; dalej: Projekt), a także po trzydniowej lutowej konferencji uzgodnieniowej przeprowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urząd Zamówień Publicznych, po hacka­thonie i przeanalizowaniu propozycji zmian i uwag do projektowanych przepisów (5 i 17 kwietnia), w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono kolejne wersje tego Projektu.

Nowy Projekt w sposób kompleksowy reguluje proces udzielania zamówień publicznych, uwzględniając specyfikę różnych reżimów udzielania zamówień, jak zamówienia klasyczne, zamówienia sektorowe oraz zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Podstawowe zasady zamówień publicznych

Dotychczasowy katalog zasad udzielania zamówień publicznych wzbogacono o zasadę efektywności ekonomicznej. Oznacza ona obowiązek udzielenia zamówienia w sposób zapewniający najlepszą jakość przedmiotu zamówienia w stosunku do środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację, ale także najlepszy stosunek nakładów do efektów, w tym efektów społecznych, środowiskowych i gospodarczych. Ponadto przy formułowaniu definicji zasady jawności uwzględniono wymagania w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z właściwych rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady w tym zakresie.

Komunikacja elektroniczna

Analogicznie do dotychczas obowiązujących przepisów w ślad za postanowieniami dyrektyw ustawa wdraża obowiązek elektronicznej komunikacji między zamawiającym a wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i w konkursie. Elektroniczna komunikacja dotyczy zarówno składania przez wykonawców ofert, wniosków, oświadczeń oraz wszelkich innych dokumentów, jak i porozumiewania się w zakresie m.in. zapytań dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia czy konkursu, udzielania przez zamawiającego odpowiedzi na te pytania czy przekazywania komunikatów i informacji w związku z postępowaniem lub konkursem. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie się komunikował z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych dotyczących wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, mają być zamieszczane w ogłoszeniu lub w dokumencie zamówienia rozpoczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs. Zdecydowano jednak, aby szczegółowe regulacje o charakterze technicznym zostały uregulowane w rozporządzeniu dotyczącym wymagań technicznych dla środków komunikacji elektronicznej oraz sposobu sporządzania dokumentów elektronicznych lub elektronicznych kopii dokumentów.

Analiza potrzeb

Jako nowe rozwiązanie – zgodne z powyższymi celami i z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych – zaproponowano, by dla postępowań o wartości równej lub przekraczającej progi UE przeprowadzano analizę potrzeb poprzedzającą przygotowanie i udzielenie zamówienia. Analiza potrzeb powinna uzasadniać udzielenie danego zamówienia publicznego, w tym odpowiedzieć na pytania:

 

  • czy nie można zaspokoić danej potrzeby zasobami własnymi?,
  • czy jest możliwość zastosowania alternatywnych sposobów i środków zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb przez wskazanie możliwych wariantów (np. przez zakup usług zamiast rzeczy lub przez rezygnację z zamówienia na dostawy, które wiążą się z przeniesieniem własności, na rzecz najmu lub leasingu rzeczy lub innych dóbr, a także wykorzystania np. umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi).


W ramach analizy zamawiający będzie dokonywał wstępnego szacowania wartości przedmiotu zamówienia w przedstawionych wariantach, sprawdzał możliwość podziału zamówienia na części, wybierał tryb udzielenia zamówienia dostosowany do konkretnego przedmiotu, analizował możliwość uwzględnienia aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych w postępowaniu, a także identyfikował ryzyka związane z udzieleniem zamówienia oraz – w miarę możliwości – sposoby ograniczenia tych ryzyk.

Powyższe działania mają w zamiarze ustawodawcy pomóc zamawiającemu w dokonywaniu wydatków publicznych w sposób celowy, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Publikacja ogłoszeń

Nie dokonano istotnych zmian w zakresie sposobu publikacji ogłoszeń o zamówieniach o wartości równej lub przekraczającej progi UE. Tak jak obecnie będą miały zastosowanie standardowe formularze ogłoszeń określone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych. Podobnie jak dotychczas zamawiający będzie przekazywał ogłoszenia wyłącznie zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń, ustanowionymi przez Komisję Europejską, dostępnymi na stronie internetowej, o której mowa w ust. 3 załącznika VIII do dyrektywy klasycznej. Projekt wprowadza jednocześnie wymóg udostępniania przez zamawiającego ogłoszeń dotyczących zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a nie – jak dotąd – w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

Opis przedmiotu zamówienia

Zasadniczo bez zmian przeniesiono do nowej ustawy uregulowania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, jak zakaz opisywania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w tym przy użyciu nazw własnych. Zachowano też zasady odnoszące się do dokonywania opisu z zastosowaniem norm lub w oparciu o opis funkcjonalny, a także wymóg uwzględnienia w opisie potrzeb osób niepełnosprawnych. Utrzymano zasadę opisywania przedmiotu zamówienia publicznego w taki sposób, aby uniknąć sztucznego zawężania konkurencji przez wymagania, które faworyzują konkretnego wykonawcę albo konkretny produkt lub usługę. Zamawiający będzie miał także możliwość dokonania opisu przedmiotu zamówienia za pomocą oznakowania.

 

[...]

 

Ewa Wiktorowska
inżynier budownictwa; prezes zarządu OSKZP, członek Rady KIG, członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”, doradca, były trener z listy Prezesa UZP i arbiter 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne