Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ankieta dotycząca JEDZ

04 Wrzesień 2019 
Komisja Europejska prowadzi badanie dotyczące satysfakcji użytkowania elektronicznego...

Ogólnopolski Szczyt...

04 Wrzesień 2019 
Jako patron medialny wraz z organizatorem – Europejskim Centrum Biznesu zapraszamy do...

Wykonawcy z państw trzecich a...

04 Wrzesień 2019 
W dniu 24 lipca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące udziału...

Wykazanie równoważności

Data publikacji: 29-05-2019 Autor: Sylwia Mosur-Blezel

Podpowiadamy, jak wykonawca powinien udowodnić, że oferowany przez niego produkt lub usługa spełniają wymagania zamawiającego.

 

Z przepisu art. 29 ust. 3 pzp wynika, że co do zasady zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w sposób wskazujący na konkretny produkt. W sytuacji braku możliwości opisania przedmiotu zamówienia w inny sposób zamawiający może zdecydować o wskazaniu produktu wzorcowego, jednak wówczas jest on zobowiązany do tego, by w treści opisu przedmiotu zamówienia zawrzeć sformułowanie „lub równoważny”. Często w praktyce można się spotkać z tym, że zamawiający dodają zapis, zgodnie z którym wskazany produkt wzorcowy ma charakter jedynie przykładowy.

„Równoważny” nie oznacza „gorszy”

Samo sformułowanie „lub równoważny” nie jest wystarczające. Przy jego zastosowaniu wykonawcy nadal nie wiedzą, na zachowaniu których parametrów danego produktu zamawiającemu zależy i które są dla niego szczególnie istotne. Wiadomo bowiem, że produkt równoważny nigdy nie będzie identyczny z produktem wzorcowym, lecz nie oznacza to automatycznie, że będzie on produktem gorszej jakości.

Jednoznaczne wskazanie parametrów, których spełnienie skutkować będzie uznaniem danego produktu za równoważny, ma jeszcze jedno znaczenie – określa, co musi udowodnić wykonawca. Precyzyjne określenie granic równoważności (dopuszczalnych wartości odstępstw od parametrów produktu wzorcowego) ma istotny wpływ na sporządzenie oferty przez wykonawcę. Pozostałe cechy zamawianego produktu, opisane w siwz bez wskazywania poziomu równoważności, uznawane są za drugorzędne i mogą być zrealizowane przez wykonawcę w inny sposób. Produkt równoważny nie oznacza tożsamego z produktem opisanym przez zamawiającego (zob. wyrok KIO z 11 października 2016 r., KIO 1838/16).

Kryteria równoważności produktów zamawiający powinien określić przez sformułowanie katalogu zamkniętego (zob. wyrok KIO z 19 marca 2013 r., KIO 516/13). Z kolei wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowany przedmiot bądź rozwiązanie mieszczą się we wskazanych „widełkach” równoważności, a nie udowadniać równoważności w ogólnym zakresie.

Wyrok NSA z 24 listopada 2016 r. (II GSK 1090/15)

„Posłużenie się przez Gminę terminami «typu» i «np.» ze wskazaniem cech przedmiotu zamówienia nie jest tożsame z uznaniem, że zamawiający może wykonać zamówienie z wykorzystaniem przedmiotów równoważnych”.

Nie wystarczy oświadczenie wykonawcy

Jak pokazuje doświadczenie, zdarzają się przypadki, gdy wykonawca oferujący produkt zamienny nie zadaje sobie trudu, by udowodnić równoważność, i składa jedynie oświadczenie, że oferowany przez niego produkt jest równoważny wzorcowemu, opisanemu w siwz.

Brak wykazania równoważności oferowanych produktów może zakończyć się nawet postępowaniem przed Krajową Izbą Odwoławczą, jak to miało miejsce w jednym z postępowań na dostawę endoprotez ortopedycznych. W postępowaniu tym zamawiający następująco odniósł się do rozwiązań równoważnych:

„1. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji przetargowej, pod warunkiem że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne oraz nie obniżą określonych w dokumentacji standardów.

2. W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje asortyment równoważny, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych pozycji równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do opisanych w dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji opisu przedmiotu zamówienia, których dotyczy.

3. Wszystkie zaproponowane przez wykonawcę pozycje muszą posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od ustalonych przez zamawiającego oraz posiadać stosowne dopuszczenia i atesty.

4. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowany przez niego asortyment jest równoważny w stosunku do opisanego przez zamawiającego”.

W jednej ze złożonych ofert wykonawca nie spełnił prezentacji oferty równoważnej. Również w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do udzielenia wyjaśnień nie wykazał precyzyjnie, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania zamawiającego, ani nie wykazał spełniania wymagań w zakresie równoważności. Wykonawca nie może jedynie poprzestać na stwierdzeniu równoważności oferowanego produktu. Gdy wykonawca oferuje rozwiązania równoważne do opisanych w siwz, musi to wyraźnie zadeklarować w ofercie przez podanie konkretnych informacji, jaki produkt oferuje w zamian za jaki konkretny produkt (zob. wyrok KIO z 26 kwietnia 2016 r., KIO 537/16; wyrok KIO z 8 czerwca 2017 r., KIO 997/17).

Dowód zawsze leży po stronie wykonawcy

Przepis art. 6 ustawy Kodeks cywilny, do którego odwołuje się art. 14 ust. 1 pzp, stanowi, że ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Z oferty wykonawcy musi jednoznacznie wynikać, jakie produkty lub rozwiązania wykonawca oferuje. Wykonawca składający ofertę niezgodną z wymaganiami zamawiającego musi brać pod uwagę konsekwencje, jakie go spotkają, a w szczególności odrzucenie oferty. Aby udowodnić zamawiającemu, że zaoferowany produkt jest zgodny z siwz, wykonawca może się posłużyć wszelkimi dostępnymi środkami dowodowymi.

 

[...]

 

Sylwia Mosur-Blezel
główny specjalista w instytucji współfinansującej projekty unijne i środowiskowe; odznaczona przez Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne