Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Interes w uzyskaniu zamówienia

Data publikacji: 25-04-2019 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów pzp, przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i dalej skargi do sądu.

 

Dodatkowo wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i siwz środki te przysługują także organizacjom wpisanym na specjalną listę prowadzoną przez Prezesa UZP. Wynika to wprost z treści art. 179 pzp. Jak należy rozumieć pojęcie interesu wykonawcy w uzyskaniu danego zamówienia? Odpowiedź odnajdziemy nie tylko w orzeczeniach krajowych, ale również w orzecznictwie wspólnotowym:

Wyrok TSUE z 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Puligenica Facility Esco (PFE) (C-689/13)

„Jeśli miałoby nastąpić wykluczenie obu oferentów i wszczęcie nowego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, to każdy z oferentów mógłby wziąć w nim udział i w ten sposób pośrednio otrzymać zamówienie”.

Wyrok KIO z 5 września 2016 r. (KIO 1556/16)

„Pojęcie interesu w uzyskaniu danego zamówienia musi być wykładane w ten sposób, że dane zamówienie publiczne nie oznacza konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale odpowiada definicji zamówienia publicznego z art. 2 pkt 13 ustawy, tj. należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Tym samym interes w uzyskaniu danego zamówienia trwa co najmniej do czasu zawarcia umowy (co najmniej, gdyż art. 182 ust. 4 ustawy dopuszcza wnoszenie środków ochrony prawnej także po zawarciu umowy), która dotyczy nabywanego przez zamawiającego przedmiotu zamówienia. Jeśli istnieje tożsamość przedmiotu zamówienia, to niezależnie od liczby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, które są prowadzone przez tego samego zamawiającego, dopóki nie zostanie zawarta umowa, to jest to ubieganie się o to samo – dane zamówienie publiczne i póty wykonawca ma interes w jego uzyskaniu”.

Z przytoczonych orzeczeń wynika, że unieważnienie postępowania może mieścić się w przesłance posiadania „interesu w uzyskaniu danego zamówienia”, gdyż może potencjalnie prowadzić do udzielenia wykonawcy zamówienia w następnym postępowaniu (zob. też wyrok KIO z 1 grudnia 2017 r., KIO 2418/17).

 

[...]

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne