Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Faktura elektroniczna – nowe obowiązki dla jsfp

Data publikacji: 25-04-2019 Autor: Ilona Zalewska
Tagi:    roboty budowlane

W stosunku do zamówień o wartości szacunkowej powyżej 30 tys. euro netto 18 kwietnia br. weszła w życie ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, która zobowiązuje zamawiających do utworzenia kont na specjalnej platformie i do odbioru faktur za jej pośrednictwem.

 

Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej: uef) wdrożono do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych.

Poszczególne przepisy uef wchodzą w życie:
 

  • 18 kwietnia 2019 r. w stosunku do zamówień o wartości szacunkowej powyżej 30 tys. euro netto, do udzielenia których miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – zamawiający będzie miał obowiązek odbioru ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, jeżeli wykonawca zechce przesłać taką fakturę za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania;
  • 1 sierpnia 2019 r. w stosunku do zamówień publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 8 pzp (zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro).


Jednostki objęte nowymi przepisami

Nowe obowiązki wynikające z uef obejmują wszystkich zamawiających i wykonawców w rozumieniu przepisów pzp, a więc wszystkie jednostki, które zostały wymienione w art. 3 ust. 1 pzp. Obowiązek stosowania uef istnieje w każdym przypadku, gdy któraś z tych jednostek udziela zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane.

Ponadto do stosowania regulacji uef są zobowiązani wszyscy koncesjodawcy i koncesjonariusze w rozumieniu przepisów ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (dalej: ustawa koncesyjna).

Ustawowe wyłączenia

Należy podkreślić, że przepisy uef nie mają zastosowania do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, postępowań o zawarcie umowy koncesji oraz postępowań w sprawie wyboru partnera prywatnego, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, oraz do umów zawartych w wyniku takich postępowań.

Ponadto regulacje uef nie  mają zastosowania do zamówień publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 5 i 5b oraz art. 4b ust. 1 pkt 1–3, 5 i 6 pzp, oraz do umów koncesji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy koncesyjnej (wyłączenia te dotyczą przede wszystkim umów związanych z dostawą broni i materiałów wojennych oraz umów objętych ochroną ze względu na bezpieczeństwo państwa).

Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że zgodnie z dyspozycją art. 4 ust. 3 uef zamawiający mają możliwość wyłączenia obowiązku elektronicznego fakturowania w stosunku do zamówień publicznych, do których nie mają zastosowania pzp, ustawa koncesyjna albo ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Warunkiem zastosowania takiego wyłączenia jest jednak poinformowanie o tym fakcie wykonawcy – w umowie, w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia albo w innym dokumencie rozpoczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, postępowanie o zawarcie umowy koncesji albo postępowanie w sprawie wyboru partnera prywatnego.

Ustrukturyzowana faktura elektroniczna

W świetle art. 2 pkt 31 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) fakturą jest dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Fakturą elektroniczną – zgodnie z art. 2 pkt 32 ustawy o VAT – jest zaś faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym.

Zasadniczo faktury elektroniczne są traktowane na równi z fakturami papierowymi. Istotne regulacje odnoszące się do faktur elektronicznych zawarto m.in. w art. 106g ust. 3, art. 106h ust. 3, art. 106m i art. 106n ustawy o VAT, a elementy, jakie powinna zawierać faktura, wymieniono w art. 106e tej ustawy.

Ustrukturyzowanej faktury elektronicznej nie można utożsamiać z e-fakturą dotychczas stosowaną w obrocie gospodarczym. Specyficzny format tego dokumentu będzie wymagał użycia właściwych systemów lub aplikacji.

Faktura ustrukturyzowana a klasyczna e-faktura

Jeżeli w uef jest mowa o ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej, należy przez to rozumieć fakturę elektroniczną, o której mowa w art. 2 pkt 32 ustawy o VAT, spełniającą jednocześnie wymagania umożliwiające przesyłanie dokumentów za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (dalej: PEF lub platforma). To oznacza, że ustrukturyzowaną fakturą elektroniczną nie jest plik w formacie PDF czy JPEG ani też dokument przesłany w edytorze tekstu. Jest nią wyłącznie ustrukturyzowany kod zapisany w formacie XML, odczytywany przy użyciu odpowiedniego programu komputerowego.

Według definicji zawartej w dyrektywie 2014/55/UE fakturą elektroniczną jest faktura, która została wystawiona, przesłana i odebrana w ustrukturyzowanym formacie elektronicznym, umożliwiającym jej automatyczne i elektroniczne przetwarzanie. Najważniejszą cechą, która odróżnia ustrukturyzowane faktury elektroniczne od przyjętego powszechnie rozumienia e-faktury (utożsamianej z plikami w formatach: PDF, JPG, PNG, GIF, TIF), jest właśnie możliwość elektronicznego przetwarzania. Z technicznego punktu widzenia faktury zapisane w wymienionych formatach, przesyłane np. jako załączniki w komunikacji elektronicznej (drogą mailową), są jedynie obrazami (kopiami) faktur. Nie ma możliwości automatycznego ich przetwarzania w systemach finansowo-księgowych – konieczne jest przepisanie danych zawartych w takich dokumentach (obrazach). Przekazanie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej pozwala na automatyczne wprowadzanie zawartych w niej danych i w efekcie na skrócenie czasu obsługi dokumentu dzięki wyeliminowaniu konieczności przepisywania poszczególnych informacji. Takie rozwiązanie ogranicza jednocześ­nie ryzyko popełnienia błędu w trakcie ręcznego wprowadzania danych do systemu.

Należy pamiętać o tym, że ustrukturyzowana faktura elektroniczna musi być zgodna z normą europejską fakturowania elektronicznego ogłoszoną decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2017/1870. Norma ta wskazuje na dwa obowiązujące standardy, zgodnie z którymi należy przesyłać faktury elektroniczne: UN/CEFACT i UBL 2.1.

Podstawowe elementy ustrukturyzowanej faktury elektronicznej określają dyrektywa 2014/55/UE oraz regulacje uef (zob. ramka: Podstawowe elementy…).

Korzyści płynące z nowych rozwiązań

Jak już wspomniano wcześniej, ustrukturyzowana faktura elektroniczna to faktura, która pozwala na automatyczne (bez udziału pracy człowieka) przekazywanie i przetwarzanie danych w komputerowych systemach finansowo-księgowych.

 

[...]

 

Ilona Zalewska
specjalista ds. zamówień publicznych, pracownik instytucji zamawiającej (jst); ukończyła prawnicze studia wyższe, studium zarządzania projektami finansowanymi ze środków UE oraz studium zamówień publicznych 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne