Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Pracownicze plany kapitałowe

Data publikacji: 25-04-2019 Autor: Sandra Robacka

Omawiamy możliwość zmiany wynagrodzenia w związku z wejściem w życie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych w sytuacji umów o zamówienie publiczne zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r.

 

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje dodany do przepisu art. 142 ust. 5 pzp punkt 4, ustanawiający dodatkową przesłankę zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy umowy w sprawie zamówienia publicznego zawartej na okres powyżej 12 miesięcy. Przepis ten wprowadzono do pzp wskutek wejścia w życie art. 120 pkt 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: ppk).

Przepisy przejściowe ppk

W niniejszym artykule zostaną omówione wybrane przepisy przejściowe wskazane w ppk oraz ewentualny wpływ wejścia w życie ppk na umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarte przed dniem 1 stycznia 2019 r.

Przepisy przejściowe i końcowe ppk uregulowano w rozdziale 18 tej ustawy. Co do zasady, zgodnie z art. 144 ppk ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Powyższe dotyczy również powołanego wyżej art. 120 pkt 2 ppk, zmieniającego pzp.

Z uwagi na to, w opinii autorki niniejszego artykułu, zamawiający są zobowiązani uwzględniać w postępowaniach wszczętych od dnia 1 stycznia 2019 r. zmieniony art. 142 ust. 5 pzp i zawierać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej udzielenia zamówienia na okres przekraczający 12 miesięcy zasady wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w sytuacjach wskazanych wprost w przedmiotowym przepisie pzp.

Umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarte przed dniem 1 stycznia 2019 r.

O ile kwestia stosowania przepisów ppk do postępowań o zamówienie publiczne wszczynanych przez zamawiających po dniu 1 stycznia 2019 r. nie budzi większych wątpliwości (zamawiający są bowiem zobowiązani do stosowania aktualnego na dzień wszczęcia postępowania stanu prawnego), to pozostaje pytanie, co w przypadku umów w sprawie zamówienia publicznego zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r.? Czy przepisy ppk, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r., mają jakikolwiek wpływ na umowy zawarte przed datą ich wejścia w życie?

Odpowiedź na wskazane wątpliwości znajduje się w art. 135 ppk, gdzie w ust. 1 ustawodawca wskazał, że jeżeli zawarcie umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, o której mowa w art. 14 ust. 1 ppk, przez podmiot zatrudniający, który w dniu wejścia w życie ppk uczestniczy w wykonaniu zamówienia publicznego udzielonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia w rozumieniu pzp, wszczętym i zakończonym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wpływa na koszty realizacji tego zamówienia, wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

Przytoczone uregulowanie, zdaniem autorki artykułu, jest jednak niedoskonałe i wzbudza dodatkowe wątpliwości dotyczące jego stosowania. W dalszej części artykułu autorka postara się dokonać wykładni art. 135 ust. 1 ppk, przede wszystkim dla zrozumienia celu przedmiotowego przepisu.

Wykładnia art. 135 ust. 1 ppk

W pierwszej kolejności należy wskazać, że podmiot zatrudniający musi zawrzeć umowę o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych w rozumieniu art. 14 ust. 1 ppk. Niniejszy artykuł skupia się przede wszystkim na przepisach przejściowych ppk i na ich wpływie na trwające umowy w sprawie zamówienia publicznego, toteż kwestia samego zawierania umów o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych nie zostanie tu omówiona.

Warto zauważyć, że z treści art. 135 ust. 1 ppk wynika, że możliwość zmiany wynagrodzenia dotyczy sytuacji, gdy podmiot zatrudniający w dniu wejścia w życie przepisów ppk uczestniczy w wykonaniu zamówienia publicznego udzielonego na podstawie pzp. W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z definicjami przyjętymi w ppk przez „podmiot zatrudniający” należy rozumieć:

a) pracodawcę, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. a (art. 2 pkt 18 lit. a ppk zawiera definicję osoby zatrudnionej w zakresie dot. pracowników);
b) nakładcę – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. b (art. 2 pkt 18 lit. b ppk definiuje osobę zatrudnioną w zakresie osób fizycznych wykonujących pracę nakładczą);
c) rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. c (art. 2 pkt 18 lit. c ppk określa definicję osoby zatrudnionej w zakresie członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych);
d) zleceniodawcę – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. d (w art. 2 pkt 18 lit. d ppk ustanowiono definicję osoby zatrudnionej w zakresie osób fizycznych, które ukończyły 18. rok życia, wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług);
e) podmiot, w którym działa rada nadzorcza – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. e (art. 2 pkt 18 lit. e ppk zawiera definicję osoby zatrudnionej w zakresie członków rad nadzorczych).

Co istotne, wszystkie ww. osoby zatrudnione powinny podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tych tytułów w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Pozostaje pytanie, co należy rozumieć przez „uczestniczenie” podmiotu zatrudniającego w wykonaniu zamówienia publicznego. Wydaje się, że ustawodawcy chodziło o sytuację, w której podmiot zatrudniony jest wykonawcą zamówienia publicznego, czyli podmiotem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza i który podpisał umowę w sprawie zamówienia publicznego z zamawiającym (odpowiednio – podmiotami – w sytuacji wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego). Nie wynika to jednak wprost z literalnej wykładni tego przepisu. Należy bowiem zauważyć, że podwykonawcy również uczestniczą w realizacji zamówienia, zatem brak precyzji ustawodawcy może powodować niejasności interpretacyjne w zakresie stosowania przedmiotowej regulacji. W opinii autorki artykułu, posługując się nie tylko wykładnią literalną wprowadzonej przez ustawodawcę regulacji, ale również celowościową, należy uznać, że z wnioskiem, o którym mowa w analizowanym przepisie, może się zwrócić wyłącznie wykonawca. Przy zastosowaniu wykładni celowościowej nie wydaje się zasadne rozszerzenie tego kręgu podmiotów również na innych uczestników umowy w sprawie zamówienia publicznego. Teza ta została przyjęta także na potrzeby analizy przeprowadzonej w dalszej części niniejszego artykułu.

 

[...]

 

Sandra Robacka
radca prawny, specjalista ds. zamówień publicznych w Kancelarii Radców Prawnych i Doradców Podatkowych „Meissner i Wspólnicy” Sp. p. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne