Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Zasada jawności a dostęp do informacji publicznej

Data publikacji: 25-04-2019 Autor: Mateusz Saczywko

Zgodnie z art. 96 ust. 1 pzp zamawiający zobligowany jest do prowadzenia protokołu w trakcie postępowania. W art. 96 w ust. 3 ustawa zastrzega zaś, że protokół wraz z załącznikami jest jawny.

 

Zasada jawności postępowania realizuje się przez wiele czynności, do których wykonania zobligowany jest zamawiający, takich jak:
 

  • obowiązek publikacji ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie oraz na stronie internetowej;
  • jawne otwarcie ofert;
  • zamieszczenie na stronie internetowej informacji na temat: kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.


Wszystkie te czynności przekładają się na jawność postępowania. Również jawność protokołu z postępowania (oraz samych ofert) stanowi odzwierciedlenie zasady określonej w art. 8 pzp.

Jedyny wyjątek

Zgodnie z art. 96 ust. 1 pzp zamawiający zobligowany jest do prowadzenia w trakcie postępowania protokołu. W art. 96 w ust. 3 ustawa zastrzega, że protokół wraz z załącznikami jest jawny. Ustawodawca postanowił bowiem, że postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne, a zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia jedynie w przypadkach określonych w ustawie. Jeżeli więc złożone oferty są jawne od dnia ich otwarcia, to zamawiający musi się liczyć z tym, że zainteresowani wykonawcy mogą zwracać się z wnioskiem o zapoznanie się z nimi (albo o przesłanie im ich kopii).

Wyjątek od zasady jawności złożonych dokumentów, wskazany w art. 8 ust. 3 pzp, określa, że nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Warto w tym kontekście powołać się na jeden z wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (dalej: WSA) w Poznaniu:

Wyrok WSA w Poznaniu z 8 grudnia 2015 r. (II SA/Po 936/15)

„(…) obywatelskie prawo do informacji nie ma charakteru bezwzględnego, i że ustawodawca ogranicza dostęp do informacji publicznej, respektując konieczność ważenia zasady (dostęp do informacji publicznej) i wartości wskazanych w art. 61 ust. 3 Konstytucji RP, jako dopuszczalnych kryteriów ograniczenia zasady dostępności (interes jednostki, interes Państwa). Z powyższego wynika, że ograniczenia dostępności informacji publicznej i kryteria ważenia kolidujących ze sobą wartości podlegają ocenie z punktu widzenia mechanizmu proporcjonalności”.

Terminy

Załączniki do protokołu zamawiający zobligowany jest udostępnić po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne – od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Oznacza to, że tylko załączniki do protokołu udostępnia się dopiero po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania (zob. wyrok KIO z 23 maja 2017 r., KIO 928/17).

W wyroku z 24 maja 2011 r. (KIO 990/11) Izba rozpatrywała zarzut dotyczący nieudostępnienia odwołującemu dokumentacji postępowania. Odwołujący wskazał, że „w celu ustalenia przyczyn przyznania wnioskowi tylko jednego punktu, w dniu 4 maja zwrócił się do Zamawiającego, na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy, o umożliwienie wglądu do wniosków złożonych w ww. postępowaniu oraz do protokołu z postępowania wraz z załącznikami. Pomimo przesłania czterech pism z wnioskami o udostępnienie dokumentacji, Zamawiający wyznaczył termin wglądu do dokumentacji dopiero na 9 maja tj. dzień, w którym upływał termin na złożenie odwołania”. Izba podkreśliła, że zamawiający miał obowiązek udostępnienia wykonawcy dokumentacji z postępowania, a udostępnienie powinno nastąpić niezwłocznie. Jedynie bowiem w wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, udostępnienie może nastąpić w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania. W ocenie KIO w zakresie udostępnienia odwołującemu dokumentacji z postępowania wystąpiła nieuzasadniona zwłoka zamawiającego, a w konsekwencji odwołującemu uniemożliwiono weryfikację oceny własnego wniosku (ale również wniosków złożonych przez konkurencyjnych wykonawców) w terminie pozwalającym na ewentualne wniesienie odwołania (wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostały udostępnione w dniu, w którym upływał termin na złożenie odwołania).

Znaczące utrudnienie

Z kolei w wyroku z 21 czerwca 2010 r. (KIO 1057/10) Izba rozpatrywała sytuację, w której zamawiający odmówił przesłania kopii najkorzystniejszej oferty, wskazując, że z uwagi na objętość i formę dokumentacji jest to znacząco utrudnione ze względów technicznych. Jednocześnie zamawiający poinformował, że udostępnienie najkorzystniejszej oferty będzie możliwe przez wgląd do tych dokumentów w siedzibie zamawiającego. Izba nie dopatrzyła się w czynnościach zamawiającego naruszenia przepisów prawa. Zwróciła uwagę, że ustawodawca nie precyzuje, co należy rozumieć przez pojęcie „znaczące utrudnienie” przesłania kopii protokołu lub załączników. Każdy zamawiający sam zatem ocenia, czy w danym przypadku występują przyczyny techniczne znacząco utrudniające przesłanie dokumentacji, czy nie. Jest to ocena subiektywna, zawsze uzależniona od możliwości technicznych i organizacji pracy zamawiającego.

 

[...]

 

Mateusz Saczywko
prawnik; naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne