Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Zasada jawności a dostęp do informacji publicznej

Data publikacji: 25-04-2019 Autor: Mateusz Saczywko

Zgodnie z art. 96 ust. 1 pzp zamawiający zobligowany jest do prowadzenia protokołu w trakcie postępowania. W art. 96 w ust. 3 ustawa zastrzega zaś, że protokół wraz z załącznikami jest jawny.

 

Zasada jawności postępowania realizuje się przez wiele czynności, do których wykonania zobligowany jest zamawiający, takich jak:
 

  • obowiązek publikacji ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie oraz na stronie internetowej;
  • jawne otwarcie ofert;
  • zamieszczenie na stronie internetowej informacji na temat: kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.


Wszystkie te czynności przekładają się na jawność postępowania. Również jawność protokołu z postępowania (oraz samych ofert) stanowi odzwierciedlenie zasady określonej w art. 8 pzp.

Jedyny wyjątek

Zgodnie z art. 96 ust. 1 pzp zamawiający zobligowany jest do prowadzenia w trakcie postępowania protokołu. W art. 96 w ust. 3 ustawa zastrzega, że protokół wraz z załącznikami jest jawny. Ustawodawca postanowił bowiem, że postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne, a zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia jedynie w przypadkach określonych w ustawie. Jeżeli więc złożone oferty są jawne od dnia ich otwarcia, to zamawiający musi się liczyć z tym, że zainteresowani wykonawcy mogą zwracać się z wnioskiem o zapoznanie się z nimi (albo o przesłanie im ich kopii).

Wyjątek od zasady jawności złożonych dokumentów, wskazany w art. 8 ust. 3 pzp, określa, że nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Warto w tym kontekście powołać się na jeden z wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (dalej: WSA) w Poznaniu:

Wyrok WSA w Poznaniu z 8 grudnia 2015 r. (II SA/Po 936/15)

„(…) obywatelskie prawo do informacji nie ma charakteru bezwzględnego, i że ustawodawca ogranicza dostęp do informacji publicznej, respektując konieczność ważenia zasady (dostęp do informacji publicznej) i wartości wskazanych w art. 61 ust. 3 Konstytucji RP, jako dopuszczalnych kryteriów ograniczenia zasady dostępności (interes jednostki, interes Państwa). Z powyższego wynika, że ograniczenia dostępności informacji publicznej i kryteria ważenia kolidujących ze sobą wartości podlegają ocenie z punktu widzenia mechanizmu proporcjonalności”.

Terminy

Załączniki do protokołu zamawiający zobligowany jest udostępnić po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne – od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Oznacza to, że tylko załączniki do protokołu udostępnia się dopiero po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania (zob. wyrok KIO z 23 maja 2017 r., KIO 928/17).

W wyroku z 24 maja 2011 r. (KIO 990/11) Izba rozpatrywała zarzut dotyczący nieudostępnienia odwołującemu dokumentacji postępowania. Odwołujący wskazał, że „w celu ustalenia przyczyn przyznania wnioskowi tylko jednego punktu, w dniu 4 maja zwrócił się do Zamawiającego, na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy, o umożliwienie wglądu do wniosków złożonych w ww. postępowaniu oraz do protokołu z postępowania wraz z załącznikami. Pomimo przesłania czterech pism z wnioskami o udostępnienie dokumentacji, Zamawiający wyznaczył termin wglądu do dokumentacji dopiero na 9 maja tj. dzień, w którym upływał termin na złożenie odwołania”. Izba podkreśliła, że zamawiający miał obowiązek udostępnienia wykonawcy dokumentacji z postępowania, a udostępnienie powinno nastąpić niezwłocznie. Jedynie bowiem w wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, udostępnienie może nastąpić w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania. W ocenie KIO w zakresie udostępnienia odwołującemu dokumentacji z postępowania wystąpiła nieuzasadniona zwłoka zamawiającego, a w konsekwencji odwołującemu uniemożliwiono weryfikację oceny własnego wniosku (ale również wniosków złożonych przez konkurencyjnych wykonawców) w terminie pozwalającym na ewentualne wniesienie odwołania (wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostały udostępnione w dniu, w którym upływał termin na złożenie odwołania).

Znaczące utrudnienie

Z kolei w wyroku z 21 czerwca 2010 r. (KIO 1057/10) Izba rozpatrywała sytuację, w której zamawiający odmówił przesłania kopii najkorzystniejszej oferty, wskazując, że z uwagi na objętość i formę dokumentacji jest to znacząco utrudnione ze względów technicznych. Jednocześnie zamawiający poinformował, że udostępnienie najkorzystniejszej oferty będzie możliwe przez wgląd do tych dokumentów w siedzibie zamawiającego. Izba nie dopatrzyła się w czynnościach zamawiającego naruszenia przepisów prawa. Zwróciła uwagę, że ustawodawca nie precyzuje, co należy rozumieć przez pojęcie „znaczące utrudnienie” przesłania kopii protokołu lub załączników. Każdy zamawiający sam zatem ocenia, czy w danym przypadku występują przyczyny techniczne znacząco utrudniające przesłanie dokumentacji, czy nie. Jest to ocena subiektywna, zawsze uzależniona od możliwości technicznych i organizacji pracy zamawiającego.

 

[...]

 

Mateusz Saczywko
prawnik; naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne