Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Udostępnienie zasobów przez podmiot trzeci

Data publikacji: 25-04-2019 Autor: Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz

Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

Możliwość posiłkowania się zasobami podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniach jest szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw na udział w rynku zamówień publicznych. Cieszy więc fakt, że w projekcie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych instytucja ta została utrzymana i to w zasadzie w niezmienionym kształcie. Kontynuacja dotychczasowych rozwiązań daje nadzieję na to, że także dorobek orzeczniczy Krajowej Izby Odwoławczej dotyczący tego zagadnienia zachowa swoją aktualność, zwłaszcza zaś ta jego część, która akcentuje konieczność realnego dysponowania przez wykonawcę określonymi zasobami pochodzącymi od podmiotu trzeciego. Warto jednak zaznaczyć, że warunkiem tego, by instytucja, o której mowa, spełniała swój cel, tj. aktywowała rynek małych i średnich przedsiębiorstw dla potrzeb udzielanych zamówień publicznych, konieczne jest – poza wprowadzeniem określonych rozwiązań prawnych – zwiększenie świadomości zamawiających co do tego, jak sposób skonstruowania przez nich zapisów dokumentacji postępowania determinuje współudział w danym postępowaniu mniejszych podmiotów.

Sposób skonstruowania warunków udziału w postępowaniu a udział podmiotu trzeciego

Przepis art. 22a ust. 1 pzp istotę korzystania z zasobów podmiotów trzecich definiuje w następujący sposób: „Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych”. W praktyce najistotniejszą wskazówką co do tego, kiedy przepis ten może znaleźć zastosowanie, jest zasada wynikająca z art. 22a ust. 4 pzp, zgodnie z którą w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Konieczność udziału w realizacji zamówienia podmiotu udostępniającego zasoby – głównie w postaci wiedzy i doświadczenia – i to w zakresie „odpowiednim”, tj. takim, który zagwarantuje, że prace czy roboty wymagające udostępnianych zasobów (wiedzy i doświadczenia) będą realizowane przed podmiot posiadający te zasoby, staje się obecnie najistotniejszym ograniczeniem dla stosowania omawianej instytucji. Zakres wymaganego udziału w realizacji zamówienia publicznego w istocie determinowany jest bowiem sposobem skonstruowania przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu. Najpoważniejszy zaś problem pojawia się wówczas, gdy zamawiający, opisując warunek udziału w postępowaniu dotyczący wiedzy i doświadczenia, w zasadzie odwzorowuje opis udzielanego zamówienia, co najwyżej zmniejszając wartość prac czy robót wymaganych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu względem wartości swojego zamówienia. Niejednokrotnie przy tym zamawiający dodatkowo multiplikują swoje wymagania, oczekując od wykonawcy wiedzy i doświadczenia w wykonaniu nie jednego, ale dwóch lub trzech takich projektów. Skutki takiego opisania warunku udziału w postępowaniu dla możliwości udziału podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia są daleko idące.

Wyrok KIO z 3 września 2018 r. (KIO 1643/18)

„Potwierdził się zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ustawy Pzp polegający na zaniechaniu wykluczenia Konsorcjum C. z postępowania, mimo iż wykonawca ten nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania wymaganych przez Zamawiającego wiedzy i doświadczenia, a to z uwagi na okoliczność, że Konsorcjum C. nie wykazało, że podmiot udostępniający mu wiedzę i doświadczenie zrealizuje roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane (…). W świetle powyższego wskazać należy, iż obowiązkiem Konsorcjum C., który powoływał się na potencjał podmiotu trzeciego – S. S.A. w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 2 lit. c tiret pierwsze SIWZ, było jednoznaczne i niebudzące wątpliwości wykazanie, iż ww. podmiot trzeci zrealizuje zamówienie w takim zakresie, w jakim powołano się na jego doświadczenie, tj. w zakresie przebudowy lub/i rozbudowy budynku użyteczności publicznej wraz z pracami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych. Tylko bowiem wówczas można byłoby uznać, iż udostępnienie zasobów jest realne, wystarczające i adekwatne dla oceny spełniania danych warunków udziału w postępowaniu, a nie miało jedynie wymiar czysto formalny. Ma to o tyle szczególne znaczenie, iż Przystępujący nie wykazywał się w toku postępowania własnym doświadczeniem, a jedynie doświadczeniem podmiotu trzeciego. Tym samym tylko realny i adekwatny udział S. S.A. w realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego mógłby zapewniać Zamawiającemu rękojmię jego należytego wykonania. W ocenie Izby analiza oświadczeń i dokumentów złożonych przez Przystępującego w niniejszym postępowaniu nie daje odpowiedzi na pytanie, czy S. S.A. zrealizuje przedmiotowe zamówienie w całym zakresie, w jakim powołano się na jego doświadczenie, tj. w zakresie przebudowy lub/i rozbudowy budynku użyteczności publicznej wraz z pracami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych. Jak wynika bowiem z treści zobowiązania S. S.A., podmiot ten zobowiązał się do oddania na rzecz Konsorcjum C. do dyspozycji niezbędnych zasobów, tj. wiedzy i doświadczenia do realizacji przedmiotowego zamówienia na okres niezbędny przy jego wykonywaniu w zakresie powierzonych do wykonania prac termomodernizacyjnych. W tym miejscu za Odwołującym wskazać należy, iż Zamawiający nie ograniczył warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 2 lit. c tiret pierwsze SIWZ do wykazania się przez wykonawców doświadczeniem wyłącznie w zakresie prac termomodernizacyjnych. Słusznie zatem argumentował Odwołujący, iż zakres zamówienia powierzony podmiotowi trzeciemu ograniczony do ww. rodzaju prac był wąski, do czego zresztą Zamawiający się nie odniósł, skupiając swoją argumentację na twierdzeniach, iż w ramach każdego zadania będą wykonywane prace termomodernizacyjne. W ocenie Izby ww. warunek udziału w postępowaniu skonkretyzowany przez Zamawiającego nie referował do jednego rodzaju prac – prac termomodernizacyjnych, lecz obejmował znacznie szerszy zakres robót. Powyższe znajduje potwierdzenie w dokumentacji technicznej przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, z której wynika, że szereg prac dotyczył m.in. przebudowy wielu pomieszczeń Szpitala.

 

[...]

 

Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz
radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając (SDZLEGAL SCHINDHELM) 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne