Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Data publikacji: 25-04-2019 Autor: Ilona Zalewska
Tagi:    polisa

W jakich sytuacjach i na jakich warunkach zamawiający może żądać polisy OC od wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego?

 

O ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej (dalej: polisa OC) w zamówieniach publicznych można mówić w dwóch kontekstach. Po pierwsze, posiadanie polisy OC może być warunkiem udziału w postępowaniu, stanowiąc potwierdzenie, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Po drugie, może ona stanowić zabezpieczenie należytej realizacji umowy. Niniejszy artykuł będzie poświęcony rozważaniom na temat pierwszego z wymienionych aspektów.

Regulacje prawne dotyczące polisy OC w zamówieniach publicznych znaleźć można zarówno w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (DzU z 2016 r., poz. 1126; dalej: rozporządzenie w sprawie dokumentów).

Cel wymagania polisy

Podstawowym celem wymogu posiadania polisy ubezpieczeniowej od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego jest ocena ich sytuacji ekonomicznej i finansowej. Na podkreślenie zasługuje fakt, że katalog określony w art. 22c ust. 1 pzp jest otwarty, o czym świadczy użyte w tym przepisie sformułowanie „w szczególności”. Wydawać by się zatem mogło, że zamawiający może badać zarówno zdolność finansową, jak i ekonomiczną, stawiając także inne wymagania niż wymienione w ust. 1. Jest to jednak rozważanie czysto teoretyczne, gdyż zamawiający może żądać jedynie dokumentów wymienionych w rozporządzeniu w sprawie dokumentów, a tam znajdziemy już tylko zamknięty katalog dokumentów, jakich może żądać zamawiający.

Wyrok KIO z 24 lutego 2009 r. (KIO/UZP 161/09)

„Ratio legis wprowadzenia jako dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku ekonomicznego polisy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej polega na tym, że potwierdza wiarygodność ekonomiczną wykonawcy, który ubezpieczając swoją działalność z jednej strony wykazuje się odpowiedzialnością profesjonalisty dbającego o bezpieczeństwo własne i swoich kontrahentów, a z drugiej wykazuje, iż znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej mu na poniesienie kosztów ubezpieczenia. Natomiast polisa OC w ramach wykazania spełniania warunku nie służy do zabezpieczenia realizacji zamówienia. Nie jest to ubezpieczenie danej inwestycji czy przedsięwzięcia gospodarczego, które jest przedmiotem zamówienia. Takie ubezpieczenie może być żądane przy zawarciu umowy jako dodatkowy sposób zabezpieczenia realizacji zamówienia poza ustawowo przewidzianym zabezpieczeniem wykonania umowy”.

Wyrok KIO z 19 października 2017 r. (KIO 2056/17)

„(…) polisa kontraktowa co do zasady nie może być uznawana jako potwierdzająca spełnianie warunku udziału w postępowaniu polegającego na posiadaniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Przyjęcie takiej polisy mogłoby w skrajnych przypadkach prowadzić do tego, że wykonawca, który w ogóle normalnie nie prowadzi działalności związanej z przedmiotem zamówienia, ale zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pod przyszłe konkretne zamówienie, byłby zweryfikowany pozytywnie niezależnie od rzeczywistej oceny działalności gospodarczej, jaką prowadzi”.

Jak wskazano w jednej z opinii prawnych UZP1, celem przedłożenia polisy jest sprawdzenie zdolności ekonomicznej i finansowej wykonawcy pod kątem:
 

  • zdolności poniesienia określonych kosztów w celu uzyskania ubezpieczenia (zob. wyrok KIO z 18 stycznia 2012 r.);
  • zdolności wykonawcy do ubezpieczenia własnej działalności na żądaną przez zamawiającego sumę i możliwości uzyskania ubezpieczenia (ubezpieczyciel weryfikuje w takich sytuacjach dany podmiot zamierzający zawrzeć umowę ubezpieczenia pod względem jego wiarygodności, uczciwości gospodarczej oraz możliwości zapłaty składek – zob. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 14 lipca 2011 r., X Ga 213/11).


Zakres i wartość polisy OC

Warto przypomnieć, że polisa OC złożona w prowadzonym postępowaniu powinna potwierdzać, iż wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Polisa nie musi być jednak tożsama z pełnym zakresem działalności ujawnionym w KRS lub CEiDG wykonawcy. Wystarczające jest, aby przedstawione ubezpieczenie odnosiło się do faktycznie wykonywanej działalności (zob. wyrok KIO z 19 maja 2008 r., KIO/UZP 429/08). Przedmiotem oceny przez zamawiającego powinno być zatem tylko ubezpieczenie wykonawców w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia2.

W przypadku gdy w prowadzonym postępowaniu mamy do czynienia z jednorodnym, nieskomplikowanym zamówieniem, przedmiot zamówienia jest równoznaczny z rodzajem ubezpieczonej działalności. Natomiast przy zamówieniach o skomplikowanym charakterze, w których zakres świadczenia jest rodzajowo zróżnicowany, może się okazać, że ubezpieczenie pokrywa się tylko częściowo z przedmiotem zamówienia. W orzecznictwie i doktrynie utrwalił się pogląd, że przedmiot zamówienia nie musi się całkowicie mieścić w ramach działalności, względem której wykonawca jest ubezpieczony. 

 

[...]

 

Ilona Zalewska
specjalista ds. zamówień publicznych, pracownik instytucji zamawiającej (jst); ukończyła prawnicze studia wyższe, studium zarządzania projektami finansowanymi ze środków UE oraz studium zamówień publicznych 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne