Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Inne dokumenty finansowe

Data publikacji: 25-04-2019 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    oświadczenie   siwz   podmiot trzeci

Podpowiadamy, jakie dokumenty mogą zostać złożone na potwierdzenie spełniania wymagań dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy.

 

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego. Warunki te mogą dotyczyć różnych obszarów właściwości wykonawcy, wskazanych w art. 22 ust. 1b pzp, tj.:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
3) zdolności technicznej lub zawodowej.

Dokumenty, jakich może żądać zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków w każdym z ww. obszarów, nie mogą być dowolne. Ich rodzaje wyspecyfikowane zostały w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dalej: rozporządzenie). Katalog możliwych do żądania przez zamawiającego dokumentów w zakresie badania zdolności ekonomicznej i finansowej wykonawcy został wskazany w § 2 ust. 2 rozporządzenia. Dalsza część przepisów rozporządzenia stanowi, że jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 2 rozporządzenia, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c pzp.

Liczy się treść dokumentu, a nie jego nazwa

Rozporządzenie określa rodzaje dokumentów i nie można wymagać, aby wymieniało ono z nazwy wszystkie potencjalne dokumenty, które mogą zostać zakwalifikowane do danego rodzaju dokumentów. W konsekwencji trudno uznawać za bezwzględną regułę, że skoro nazwy danego dokumentu nie wymieniono w rozporządzeniu wprost, to dany dokument nie należy do katalogu. Istotna jest bowiem merytoryczna zawartość dokumentu, a nie jego nazwa lub tytuł. Dlatego możliwe jest przyjęcie rozszerzającej wykładni przepisów rozporządzenia (zob. ramka: Przykład).

Gdy podmiot trzeci udostępnia swoje zasoby ekonomiczne i finansowe

Podobnie jak przy ocenie dokumentów wykonawcy, podczas weryfikacji dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, udostępniającego wykonawcy swoje zasoby na potwierdzenie spełniania warunków udział w postępowaniu, zamawiający musi zadbać o rzetelność. Nie jest dopuszczalne, aby zamawiający uznał za ostateczne potwierdzenie dysponowania przez wykonawcę środkami finansowymi podmiotu trzeciego w przypadku przedstawienia jedynie oświadczenia tego podmiotu. Oświadczenie podmiotu trzeciego nie może być rozumiane jako inny dokument finansowy, o którym mowa w art. 26 ust. 2c pzp. Dokumentem takim nie będzie też skonsolidowane sprawozdanie finansowe podmiotu udostępniającego, które mogłoby potwierdzać ewentualnie sytuację ekonomiczną wykonawcy. Niezbędne jest przedłożenie – obok oświadczenia podmiotu trzeciego – informacji banku, która będzie potwierdzała wielkość posiadanych przez podmiot trzeci środków finansowych lub jego zdolność finansową (zob. wyrok KIO z 5 lutego 2014 r., KIO 94/14).

Uwaga na tłumaczenie dokumentów

Szczególną ostrożność zamawiający musi zachować podczas badania tłumaczeń dokumentów sporządzonych w oryginale w języku obcym. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, co wynika wprost z § 16 ust. 1 rozporządzenia. Oznacza to, że wykonawca nie może złożyć samego tłumaczenia dokumentu sporządzonego w języku innym niż polski, ale w komplecie z tym dokumentem. Jak powinien postąpić zamawiający, jeżeli zauważy w tłumaczeniu nieidentyczne sformułowania dotyczące zdolności ekonomicznej i finansowej? Wielu zamawiających zna przecież języki obce albo może uzyskać wiedzę w zakresie niejednoznaczności tłumaczenia od innych wykonawców ubiegających się o zamówienie. Wydawać by się mogło, że terminologia użyta w dokumencie zagranicznym nie musi być taka sama jak w języku polskim, gdyż jest ona uzależniona od specyfiki zwrotów językowych używanych w poszczególnych krajach i od obowiązujących tam przepisów prawa. Także banki działające poza terytorium Polski nie są zobligowane do stosowania polskiego prawa bankowego.

Wyrok KIO z 22 września 2017 r. (KIO 1827/17)

„W tłumaczeniu dokumentu przedstawionym przez przystępującego sformułowanie «financial capacity» zostało wskazane jako «zdolność kredytowa» i opis ten kwestionuje odwołujący stwierdzając, że w poprawnym tłumaczeniu pojęcie «financial capacity» oznacza «zdolność finansową», które to pojęcie nie jest tożsame ze zdolnością kredytową. Na okoliczność tego twierdzenia przedstawił tłumaczenie przysięgłe przedmiotowego dokumentu i stwierdził, że dla pojęcia zdolności kredytowej właściwym określeniem w języku angielskim jest «creditworthiness». Skład orzekający podziela w powyższym zakresie stanowisko odwołującego uznając, na podstawie powszechnie dostępnych źródeł polsko- i anglojęzycznych, że istotnie «financial capacity» to zdolność finansowa rozumiana jako możliwość finansowania określonych potrzeb lub ogólnie rozumiana wypłacalność, zdolność do regulowania należności itp., lecz nie jest to pojęcie oznaczające zdolność kredytową, dla którego używa się bardziej precyzyjnych określeń z reguły z elementem słowa «credit», tj. oprócz określenia podanego przez odwołującego «creditworthiness», w obrocie stosowane są określenia «debt carrying capacity» albo «credit standing». Powyższe oznacza, że wykonawca w niewystarczający sposób, tj. niezgodnie z wymogami siwz przedstawił dokument mający potwierdzać jego zdolność finansową w postaci środków pieniężnych lub zdolności kredytowej”.

Zaistniała w opisywanym postępowaniu sytuacja powinna spowodować zastosowanie przez zamawiającego wezwania z art. 26 ust. 3 pzp.

 

[...]

 

Sylwia Mosur-Blezel
główny specjalista w instytucji współfinansującej projekty unijne i środowiskowe; odznaczona przez Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę 

Aktualizacja: 25-04-2019

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne