Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

(Nie)wykonane zamówienie publiczne

Data publikacji: 04-03-2008 Autor: Adam Wiktorowski
Autor: Rys. B. Brosz

Jednym z najczęściej pojawiających się zarzutów, jakie jednostki zamawiające stawiają wykonawcom w trakcie realizacji umowy lub już po jej zakończeniu, jest wykonanie zamówienia z nienależytą starannością.

Celem każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zawarcie ważnej umowy. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2007 r. nr 223, poz. 1655 – dalej: Pzp) wprowadza w art. 139 ust. 1 pojęcie umów w sprawach zamówień publicznych. Przez pojęcie to rozumie się umowy o charakterze odpłatnym, których stronami są z jednej strony jednostki zamawiające, a z drugiej – wykonawcy. Przedmiotem tych umów mogą być usługi, dostawy oraz roboty budowlane, przy czym Pzp wyłącza spod swego reżimu zamówienia, o których mowa w art. 4. Należy zaznaczyć, iż do zakresu umów regulowanych przez Pzp należą również umowy o udzielenie koncesji na roboty budowlane. Zgodnie z treścią art. 139 Pzp do zasad rządzących umowami w sprawach zamówień publicznych należą:

 

  • zasada stosowania przepisów kodeksu cywilnego (dalej: kc) w zakresie nieuregulowanym przez Pzp,
  • zasada zachowania formy pisemnej umowy pod rygorem jej nieważności,
  • zasada jawności.

 

Zamawiający w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia podpisuje umowę z wykonawcą, przy założeniu, że realizowana umowa zostanie wykonana zgodnie z zapisanymi w niej ustaleniami. Praktyka pokazuje, iż nader często realizacja umowy nie jest jednak tak bezproblemowa, jak zakładały strony w momencie jej zawierania. Jednym z najczęściej pojawiających się zarzutów, jaki jednostki zamawiające stawiają wykonawcom w trakcie realizacji umowy lub już po jej zakończeniu, jest wykonanie zamówienia z nienależytą starannością. Kiedy można mówić o wykonaniu zamówienia z nienależytą starannością? Otóż, przy nienależytym wykonaniu zamówienia świadczenie jest spełnione, ale spełnienie nie jest prawidłowe i odbiega w większym lub mniejszym stopniu od świadczenia, jakie było przez zamawiającego wymagane.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne