Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

(Nie)wykonane zamówienie publiczne

Data publikacji: 04-03-2008 Autor: Adam Wiktorowski
Autor: Rys. B. Brosz

Jednym z najczęściej pojawiających się zarzutów, jakie jednostki zamawiające stawiają wykonawcom w trakcie realizacji umowy lub już po jej zakończeniu, jest wykonanie zamówienia z nienależytą starannością.

Celem każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zawarcie ważnej umowy. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2007 r. nr 223, poz. 1655 – dalej: Pzp) wprowadza w art. 139 ust. 1 pojęcie umów w sprawach zamówień publicznych. Przez pojęcie to rozumie się umowy o charakterze odpłatnym, których stronami są z jednej strony jednostki zamawiające, a z drugiej – wykonawcy. Przedmiotem tych umów mogą być usługi, dostawy oraz roboty budowlane, przy czym Pzp wyłącza spod swego reżimu zamówienia, o których mowa w art. 4. Należy zaznaczyć, iż do zakresu umów regulowanych przez Pzp należą również umowy o udzielenie koncesji na roboty budowlane. Zgodnie z treścią art. 139 Pzp do zasad rządzących umowami w sprawach zamówień publicznych należą:

 

  • zasada stosowania przepisów kodeksu cywilnego (dalej: kc) w zakresie nieuregulowanym przez Pzp,
  • zasada zachowania formy pisemnej umowy pod rygorem jej nieważności,
  • zasada jawności.

 

Zamawiający w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia podpisuje umowę z wykonawcą, przy założeniu, że realizowana umowa zostanie wykonana zgodnie z zapisanymi w niej ustaleniami. Praktyka pokazuje, iż nader często realizacja umowy nie jest jednak tak bezproblemowa, jak zakładały strony w momencie jej zawierania. Jednym z najczęściej pojawiających się zarzutów, jaki jednostki zamawiające stawiają wykonawcom w trakcie realizacji umowy lub już po jej zakończeniu, jest wykonanie zamówienia z nienależytą starannością. Kiedy można mówić o wykonaniu zamówienia z nienależytą starannością? Otóż, przy nienależytym wykonaniu zamówienia świadczenie jest spełnione, ale spełnienie nie jest prawidłowe i odbiega w większym lub mniejszym stopniu od świadczenia, jakie było przez zamawiającego wymagane.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne