Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Zamówienia bagatelne w projekcie pzp

Data publikacji: 28-03-2019 Autor: Krzysztof Puchacz
Tagi:    siwz

Analizujemy proponowane w treści nowej ustawy Prawo zamówień publicznych zapisy dotyczące udzielania tzw. zamówień bagatelnych.

 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 projektu nowej ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: projekt pzp), który został ogłoszony pod koniec stycznia, ustawę tę stosuje się do udzielania zamówień publicznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, przez zamawiających publicznych. A contrario przepisów tych nie stosuje się do zamówień o wartości niższej od wskazanego progu. Od zasady wyłączenia takich zamówień spod reżimu ustawowego przewidziano w nowych przepisach dwa wyjątki. Pierwszy z nich (który stanowi novum) dotyczy obowiązku zamieszczania przez zamawiających ogłoszeń o zamówieniach o wartości od 50 000 zł netto do 30 000 euro w Biuletynie Zamówień Publicznych. Drugi wyjątek dotyczy objęcia tych zamówień obowiązkiem stosowania przepisów o sprawozdawczości z udzielonych zamówień publicznych (które to rozwiązanie funkcjonuje także na gruncie obecnie obowiązującej ustawy i dotyczy wszystkich zamówień wyłączonych z jej regulacji na podstawie art. 4 pkt 8).

Ratio legis wyłączenia zamówień bagatelnych

System zamówień publicznych ma chronić uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców w procesie wyboru wykonawcy zamówienia publicznego. Funkcja ta jest gwarantowana już na poziomie prawa wspólnotowego. Jednak stosowanie się zamawiających do reguł ustawowych (przepisów o zamówieniach publicznych) niesie ze sobą określone koszty po stronie zamawiającego (czas, koszt wynagrodzeń osób zajmujących się procesem, koszt ewentualnych sporów z wykonawcami itp.) i budżetu państwa (utrzymywanie systemu arbitrażowego, koszty kontroli i nadzoru, koszty narzędzi systemowych dla zamawiających itp.). Polski ustawodawca uznał, że koszty zapewnienia realizacji tej funkcji – z punktu widzenia zarówno zamawiającego, jak i całego systemu – w przypadku zamówień publicznych, których wartość nie przekracza progu istotności, są wyższe niż ewentualne korzyści. W uzasadnieniu do obecnej ustawy nie zawarto żadnych szczegółowych zapisów wskazujących na powody ustanowienia progu bagatelności na poziomie 30 000 euro. Jednak zakładając, że utrzymanie wysokości tego progu w nowej ustawie należy traktować jako potwierdzenie zasadności podstaw jego wprowadzenia do systemu zamówień publicznych w roku 2014, zasadne jest przytoczenie fragmentu z uzasadnienia do nowelizacji pzp z marca 2014 r.: „w przypadku każdego zamówienia, niezależnie od jego wartości, zamawiający ponosi pewne stałe koszty jego organizacji i przeprowadzenia, co przy zamówieniach o niewielkiej wartości należy uznać za niesprzyjające wydatkowaniu środków publicznych w sposób oszczędny i efektywny. Ponadto w pewnych przypadkach czas potrzebny na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania jest wielokrotnie dłuższy niż poszukiwanie wykonawcy. W przypadku niektórych zamówień koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem otwartego, konkurencyjnego postępowania przetargowego przewyższają zyski wynikające z jego prowadzenia. Ponadto dokonywanie zamówień o stosunkowo niewielkiej wartości poza procedurami określonymi Prawem zamówień publicznych nie może być oceniane jako z zasady naruszające prawo unijne i zasady traktatowe”1.

Charakter wyłączenia ustawowego

Próg istotności (zwany też czasami kwotą bagatelną) został potraktowany w projekcie pzp jako jedna z przesłanek automatycznie wyłączających obowiązek stosowania przepisów tej ustawy. Oznacza to, że zamawiający jest adresatem zespołu norm regulujących sposób wyboru wykonawcy zamówienia publicznego jedynie w sytuacji, gdy wartość konkretnego zamówienia publicznego, którego zamierza on udzielić, przekracza próg istotności (zob. postanowienie KIO z 30 stycznia 2013 r., KIO 94/13). Ustawodawca nie uzależnia zatem obowiązku stosowania ustawy od indywidualnej decyzji podjętej przez zamawiającego o ogłoszeniu zamówienia w trybie i na zasadach określonych w ustawie, ale od określonego wyniku czynności polegającej na ustaleniu wartości zamówienia. Inaczej rzecz ujmując, powołanie się przez zamawiającego w siwz na stosowanie przepisów pzp i ogłoszenie zamówienia w BZP nie skutkuje poddaniem danego postępowania rygorom ustawowym, jeżeli jego wartość nie przekracza progu 30 000 euro. Zamawiający może jedynie – jeżeli zdecyduje się zastosować do zamówienia podprogowego przepisy ustawy Kodeks cywilny (dalej: kc) o przetargu – określić warunki przetargu, o których mowa w art. 701 § 2 kc, na zasadzie pewnego zapożyczenia rozwiązań zawartych w pzp, jednak trzeba pamiętać, że stracą one wówczas walor normy prawa powszechnie obowiązującego, a staną się grupą reguł do stosowania, którymi będą związani zarówno organizator przetargu (zamawiający), jak i oferent – na podstawie przepisów art. 701 § 4 kc.

Ogłoszenia o zamówieniach o wartości od 50 000 zł do 30 000 euro

Projekt pzp przewiduje obowiązek zamieszczania ogłoszenia w BZP w przypadku zamówień do 30 000 euro, jeżeli zostaną spełnione łącznie cztery przesłanki:

1) zamawiający jest zamawiającym publicznym w rozumieniu art. 4 projektu pzp;
2) zamówienie nie jest wyłączone z ustawy na podstawie rozdziału 1 działu I ustawy;
3) zamówienie ze względu na swój rodzaj lub charakter może być skierowane do szerokiego grona wykonawców;
4) wartość zamówienia jest równa lub wyższa od kwoty 50 000 zł netto.

Celem takiego rozwiązania jest – jak wskazano w uzasadnieniu do projektu pzp – „zwiększenie dostępności informacji dla wykonawców o udzielanych zamówieniach, co zapewni przejrzystość udzielania zamówień publicznych”. Zgodnie z art. 415 projektu pzp zamawiający, w przypadku zamówień, o których mowa w art. 2 ust. 2, przed udzieleniem zamówienia będzie miał obowiązek zamieszczenia w BZP ogłoszenia o zamówieniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i będzie miał obowiązek udokumentowania tego faktu. Przepis art. 415 projektu pzp nie wskazuje zakresu informacji, które powinny znaleźć się w takim ogłoszeniu. Należy oczekiwać, że wykonując delegację wynikającą z art. 416 ust. 2 projektu pzp, minister właściwy do spraw gospodarki określi wzór ogłoszenia dla tego rodzaju zamówień. W tym zakresie obowiązujące w jednostkach regulaminy wewnętrzne wyznaczające zasady udzielania zamówień podprogowych będą musiały uwzględnić nowe wymogi dotyczące (określonej przez tegoż ministra) treści ogłoszenia o zamówieniu dla zamówień o wartości powyżej 50 000 zł netto.

Wątpliwości praktyczne

Analiza treści projektowanych przepisów rodzi wiele wątpliwości co do właściwego wzorca zachowania adresata tych przepisów.

Po pierwsze, obowiązkiem zamieszczania ogłoszeń w BZP objęte zostaną jedynie zamówienia, które ze względu na swój rodzaj lub charakter mogą być skierowane do szerokiego grona wykonawców. Używanie tego rodzaju nieostrych zwrotów należy ocenić jednoznacznie negatywnie, gdyż są one powodem problemów interpretacyjnych. Ustawodawca powinien posługiwać się tego rodzaju klauzulami niezwykle rzadko i w przypadkach uzasadnionych. Zapewne projektodawca starał się wyłączyć z obowiązku publikacji w BPZ te zamówienia, które wg wewnętrznych regulaminów zamawiających są wyłączone z ich stosowania lub które na podstawie tych regulaminów mogą być udzielone po negocjacjach z jednym wykonawcą2.

 

[...]

 

Krzysztof Puchacz
prawnik, wykładowca akademicki, specjalista z zakresu finansów publicznych, kontroli zarządczej, zamówień publicznych i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; akredytowany Ekspert ©KFE; były wieloletni pracownik RIO w Lublinie 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne