Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Zmiana a sprostowanie treści ogłoszenia

Data publikacji: 28-03-2019 Autor: Magdalena Wedelstedt
Tagi:    wadium   należyta staranność   siwz

Konsekwencją braku zamieszczenia zmiany lub sprostowania treści ogłoszenia o zamówieniu, w przypadkach gdy jest to konieczne, może być zarzut naruszenia ustawy, które może mieć wpływ na wynik postępowania i uniemożliwić zawarcie ważnej umowy.

 

W art. 11–13a pzp ustawodawca uporządkował zasady zamieszczania lub publikacji ogłoszeń, o których mowa w tej ustawie. Dotyczy to w szczególności ogłoszeń o zamówieniu, ogłoszeń o udzieleniu zamówienia, ogłoszeń o planowanych zamówieniach oraz ogłoszeń o zmianie ogłoszenia.

Wyrok KIO z 30 listopada 2010 r. (KIO 2534/10)

„(…) ogłoszenie stanowi pierwszy element informacyjny dla wykonawcy o prowadzonym postępowaniu i informacje w nim zawarte mają umożliwiać wykonawcy podjęcie decyzji o możliwości i woli ubiegania się o zamówienie publiczne. Umieszczona na stronie internetowej zamawiającego specyfikacja winna jedynie uszczegóławiać informacje zawarte w ogłoszeniu, nie może natomiast zawierać informacji sprzecznych z treścią ogłoszenia” (zob. też uchwała KIO z 8 stycznia 2018 r., KIO/KD 67/17).

Sprostowanie lub ogłoszenie zmian

Artykuł 11c pzp daje zamawiającemu możliwość zmiany treści ogłoszenia przez zamieszczenie sprostowania lub ogłoszenia zmian. W przypadku zamówień o wartościach nieprzekraczających kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczane jest w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Do publikacji ogłoszenia wykorzystywany jest portal prowadzony przez Urząd Zamówień Publicznych, na którym umieszczono formularz do wypełnienia, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (DzU z 2016 r., poz. 1127). Dla zamówień, których wartość jest co najmniej równa kwotom określonym w art. 11 ust. 8 pzp, sprostowanie jest zamieszczane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED) zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń wskazanymi na stronie internetowej http://simap.europa.eu. Jednocześnie art. 11a pzp nakłada na zamawiającego obowiązek udokumentowania publikacji ogłoszenia – w przypadku zamieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w BZP przez przechowywanie dowodu zamieszczenia ogłoszenia w BZP w formie wydruku załączonego do protokołu z postępowania, a w przypadku sprostowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE – przez przechowywanie dowodu potwierdzającego datę przekazania sprostowania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UPUE), np. powiadomienia przekazywanego mailem przez UPUE lub wydruku przekazania sprostowania z portalu.

Uzasadnione przypadki

Zgodnie z art. 38 pzp zamawiający może w uzasadnionych przypadkach dokonać zmiany treści siwz. W praktyce każda potrzeba zmiany treści siwz może być uzasadniona i trudno będzie czynność jej zmiany podważyć, twierdząc, że nie zachodził uzasadniony przypadek. W wyroku z 7 maja 2013 r. (KIO 898/13) Izba stwierdziła, że zamawiający nie musi wykazywać szczególnej sytuacji związanej z postępowaniem, w wyniku której musiałby dokonać zmiany siwz. Sformułowanie „w uzasadnionych przypadkach” oznacza, że może dokonywać zmian zawsze, kiedy wymaga tego należyta staranność w przeprowadzeniu postępowania.

Modyfikacje treści specyfikacji bardzo często są dokonywane w wyniku przesyłanych przez wykonawców wniosków o wyjaśnienie siwz (w ramach których wykonawcy podają w wątpliwość prawidłowość bądź zasadność niektórych jej postanowień) w efekcie wydania przez KIO rozstrzygnięć odwołań lub z własnej inicjatywy zamawiającego. W przypadku dokonania zmian, które skutkują koniecznością zmiany treści ogłoszenia, zamawiający zobowiązani są do wprowadzenia odpowiednich zmian w ogłoszeniu oraz do upublicznienia ogłoszenia o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu w taki sam sposób, w jaki dokonywane było upublicznienie samego ogłoszenia o zamówieniu.

Urząd Zamówień Publicznych w związku z kontrolą przeprowadzoną 9 maja 2018 r. (KU/46/18/DKZP) stwierdził, że „przepis art. 38 ust. 4a pkt 2 ustawy Pzp, w przypadku dokonywania zmian w SIWZ prowadzących do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, formułuje wymóg wprowadzenia stosownych modyfikacji do treści ogłoszenia o zamówieniu (…). Za uzasadniony przypadek do dokonania zmian SIWZ, w rozumieniu art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, uznać natomiast należy okoliczność polegającą na wystąpieniu wewnętrznych niezgodności w treści SIWZ. (…) na Zamawiającym spoczywa obowiązek wyeliminowania owych niezgodności poprzez ujednolicenie treści SIWZ, a tym samym umożliwienie wykonawcom sporządzenia prawidłowej oferty. Zamawiający zamieszczając w treści ogłoszenia o zamówieniu zapisy od początku niezgodne z treścią SIWZ, bez następczego ich sprostowania lub zmiany, naruszył art. 38 ust. 4a pkt 2 ustawy Pzp. Natomiast wprowadzając sprzeczne ze sobą zapisy w poszczególnych miejscach SIWZ, bez jej ujednolicenia Zamawiający naruszył art. 38 ust. 4 ustawy Pzp”.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na stanowisko wyrażone w uchwale z 22 stycznia 2016 r. (KIO/KD 5/16), gdzie KIO wskazała, że zmiana siwz prowadząca do zmiany ogłoszenia o zamówieniu ma miejsce w szczególności w przypadkach, gdy zamawiający dokonuje zmiany treści siwz, która w tożsamej lub zbliżonej postaci występuje w ogłoszeniu o zamówieniu. Do katalogu takich opisów występujących w obu dokumentach zaliczyć można określenie przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kwoty wadium, terminy składania ofert itd. Jeżeli zatem dokonanie zmiany nastąpi tylko w siwz, a w ogłoszeniu o zamówieniu pozostanie opis w wersji pierwotnej, to występuje niezgodność z dokonaną przez zamawiającego zmianą. Zmiana treści siwz prowadząca do zmiany ogłoszenia o zamówieniu wymaga zawsze aktualizowania tego drugiego dokumentu w celu zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

[...]

 

Magdalena Wedelstedt
główny specjalista ds. zamówień publicznych i projektów Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie Oddział Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady (1939–1945) 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne