Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Zmiana a sprostowanie treści ogłoszenia

Data publikacji: 28-03-2019 Autor: Magdalena Wedelstedt
Tagi:    wadium   należyta staranność   siwz

Konsekwencją braku zamieszczenia zmiany lub sprostowania treści ogłoszenia o zamówieniu, w przypadkach gdy jest to konieczne, może być zarzut naruszenia ustawy, które może mieć wpływ na wynik postępowania i uniemożliwić zawarcie ważnej umowy.

 

W art. 11–13a pzp ustawodawca uporządkował zasady zamieszczania lub publikacji ogłoszeń, o których mowa w tej ustawie. Dotyczy to w szczególności ogłoszeń o zamówieniu, ogłoszeń o udzieleniu zamówienia, ogłoszeń o planowanych zamówieniach oraz ogłoszeń o zmianie ogłoszenia.

Wyrok KIO z 30 listopada 2010 r. (KIO 2534/10)

„(…) ogłoszenie stanowi pierwszy element informacyjny dla wykonawcy o prowadzonym postępowaniu i informacje w nim zawarte mają umożliwiać wykonawcy podjęcie decyzji o możliwości i woli ubiegania się o zamówienie publiczne. Umieszczona na stronie internetowej zamawiającego specyfikacja winna jedynie uszczegóławiać informacje zawarte w ogłoszeniu, nie może natomiast zawierać informacji sprzecznych z treścią ogłoszenia” (zob. też uchwała KIO z 8 stycznia 2018 r., KIO/KD 67/17).

Sprostowanie lub ogłoszenie zmian

Artykuł 11c pzp daje zamawiającemu możliwość zmiany treści ogłoszenia przez zamieszczenie sprostowania lub ogłoszenia zmian. W przypadku zamówień o wartościach nieprzekraczających kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczane jest w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Do publikacji ogłoszenia wykorzystywany jest portal prowadzony przez Urząd Zamówień Publicznych, na którym umieszczono formularz do wypełnienia, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (DzU z 2016 r., poz. 1127). Dla zamówień, których wartość jest co najmniej równa kwotom określonym w art. 11 ust. 8 pzp, sprostowanie jest zamieszczane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED) zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń wskazanymi na stronie internetowej http://simap.europa.eu. Jednocześnie art. 11a pzp nakłada na zamawiającego obowiązek udokumentowania publikacji ogłoszenia – w przypadku zamieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w BZP przez przechowywanie dowodu zamieszczenia ogłoszenia w BZP w formie wydruku załączonego do protokołu z postępowania, a w przypadku sprostowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE – przez przechowywanie dowodu potwierdzającego datę przekazania sprostowania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UPUE), np. powiadomienia przekazywanego mailem przez UPUE lub wydruku przekazania sprostowania z portalu.

Uzasadnione przypadki

Zgodnie z art. 38 pzp zamawiający może w uzasadnionych przypadkach dokonać zmiany treści siwz. W praktyce każda potrzeba zmiany treści siwz może być uzasadniona i trudno będzie czynność jej zmiany podważyć, twierdząc, że nie zachodził uzasadniony przypadek. W wyroku z 7 maja 2013 r. (KIO 898/13) Izba stwierdziła, że zamawiający nie musi wykazywać szczególnej sytuacji związanej z postępowaniem, w wyniku której musiałby dokonać zmiany siwz. Sformułowanie „w uzasadnionych przypadkach” oznacza, że może dokonywać zmian zawsze, kiedy wymaga tego należyta staranność w przeprowadzeniu postępowania.

Modyfikacje treści specyfikacji bardzo często są dokonywane w wyniku przesyłanych przez wykonawców wniosków o wyjaśnienie siwz (w ramach których wykonawcy podają w wątpliwość prawidłowość bądź zasadność niektórych jej postanowień) w efekcie wydania przez KIO rozstrzygnięć odwołań lub z własnej inicjatywy zamawiającego. W przypadku dokonania zmian, które skutkują koniecznością zmiany treści ogłoszenia, zamawiający zobowiązani są do wprowadzenia odpowiednich zmian w ogłoszeniu oraz do upublicznienia ogłoszenia o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu w taki sam sposób, w jaki dokonywane było upublicznienie samego ogłoszenia o zamówieniu.

Urząd Zamówień Publicznych w związku z kontrolą przeprowadzoną 9 maja 2018 r. (KU/46/18/DKZP) stwierdził, że „przepis art. 38 ust. 4a pkt 2 ustawy Pzp, w przypadku dokonywania zmian w SIWZ prowadzących do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, formułuje wymóg wprowadzenia stosownych modyfikacji do treści ogłoszenia o zamówieniu (…). Za uzasadniony przypadek do dokonania zmian SIWZ, w rozumieniu art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, uznać natomiast należy okoliczność polegającą na wystąpieniu wewnętrznych niezgodności w treści SIWZ. (…) na Zamawiającym spoczywa obowiązek wyeliminowania owych niezgodności poprzez ujednolicenie treści SIWZ, a tym samym umożliwienie wykonawcom sporządzenia prawidłowej oferty. Zamawiający zamieszczając w treści ogłoszenia o zamówieniu zapisy od początku niezgodne z treścią SIWZ, bez następczego ich sprostowania lub zmiany, naruszył art. 38 ust. 4a pkt 2 ustawy Pzp. Natomiast wprowadzając sprzeczne ze sobą zapisy w poszczególnych miejscach SIWZ, bez jej ujednolicenia Zamawiający naruszył art. 38 ust. 4 ustawy Pzp”.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na stanowisko wyrażone w uchwale z 22 stycznia 2016 r. (KIO/KD 5/16), gdzie KIO wskazała, że zmiana siwz prowadząca do zmiany ogłoszenia o zamówieniu ma miejsce w szczególności w przypadkach, gdy zamawiający dokonuje zmiany treści siwz, która w tożsamej lub zbliżonej postaci występuje w ogłoszeniu o zamówieniu. Do katalogu takich opisów występujących w obu dokumentach zaliczyć można określenie przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kwoty wadium, terminy składania ofert itd. Jeżeli zatem dokonanie zmiany nastąpi tylko w siwz, a w ogłoszeniu o zamówieniu pozostanie opis w wersji pierwotnej, to występuje niezgodność z dokonaną przez zamawiającego zmianą. Zmiana treści siwz prowadząca do zmiany ogłoszenia o zamówieniu wymaga zawsze aktualizowania tego drugiego dokumentu w celu zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

[...]

 

Magdalena Wedelstedt
główny specjalista ds. zamówień publicznych i projektów Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie Oddział Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady (1939–1945) 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne