Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Problemy z aukcją elektroniczną

Data publikacji: 28-03-2019 Autor: Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz
Tagi:    aukcja elektroniczna   siwz   windows

Zastosowanie mechanizmu aukcji elektronicznej nie jest łatwe i rodzi szereg trudności – zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawców – których skutkiem mogą być odwołania składane do KIO, prowadzące do istotnego wydłużenia postępowania.

 

Aukcja elektroniczna to rozwiązanie, które umożliwia uzyskanie korzystniejszych cenowo ofert. Coraz częstsze wykorzystywanie przez zamawiających rozwiązań wynikających z przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych pozwalających na uzyskanie niższych cen nie powinno dziwić w sytuacji, gdy koszty realizacji niektórych zamówień, np. z zakresu robót budowlanych, ros­ną wręcz skokowo. W praktyce jednak zastosowanie mechanizmu aukcji elektronicznej nie jest łatwe i rodzi szereg problemów, zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawców. Efektem tych problemów są kolejne pojawiające się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odwołania, często skutkujące koniecznością powtarzania aukcji elektronicznej, co z kolei prowadzi do istotnego wydłużenia postępowania i w wielu przypadkach powoduje, że zamawiający nie uzyskuje oczekiwanych oszczędności.

Dobre przygotowanie

Analizując przebieg postępowań, w których zastosowana została aukcja elektroniczna, stwierdzić należy, że kluczem do sprawnego przeprowadzenia postępowania jest odpowiednie przygotowanie. Zamawiający mają obecnie do dyspozycji kilka gotowych rozwiązań technicznych umożliwiających im przeprowadzenie w postępowaniu aukcji elektronicznej, względnie mogą sięgnąć po rozwiązania im dedykowane – opracowane na ich potrzeby. Zapewnienie sprawnie działającego narzędzia do przeprowadzenia aukcji jest jednak tylko jednym z elementów, jakie powinien przewidzieć zamawiający, przygotowując się do przeprowadzenia aukcji. Równie ważne, a w pewnych wypadkach nawet ważniejsze, okazuje się poprawne opisanie zasad przeprowadzenia aukcji elektronicznej w siwz czy dokumentach, do których siwz się odwołuje – w regulaminach prowadzenia przez danego zamawiającego aukcji elektronicznych. To z tych dokumentów jasno powinno wynikać, na jakich zasadach wykonawcy mogą składać kolejne postąpienia, w tym m.in.: jaka jest wartość minimalna postąpienia, czy istnieje możliwość (czy nie) składania postąpień względem oferty własnej, jakie są zasady składania postąpień w przypadku, gdy na cenę składa się większa liczba cen jednostkowych, względnie na jakich zasadach będzie przeliczana cena ofertowa uzyskana w toku aukcji na objęte ofertą ceny jednostkowe. Z zapisów siwz powinny także w sposób jednoznaczny wynikać wymagania techniczne, jakim muszą sprostać wykonawcy, którzy przystąpią do aukcji elektronicznej (wymagania co do oprogramowania, w jakie powinien wyposażyć się wykonawca, co do parametrów wymaganego łącza internetowego itp.).

Jak pokazuje doświadczenie, potwierdzone w zasadzie utrwaloną już linią orzeczniczą Krajowej Izby Odwoławczej, równie ważne jest odpowiednie przygotowanie do aukcji elektronicznej przez wykonawcę. Wykonawca bowiem nie tylko musi zapoznać się z wymaganiami opisanymi przez zamawiającego w siwz i wymagania te (głównie techniczne) spełnić, ale dodatkowo musi mieć świadomość, że w razie sporu co do przebiegu aukcji elektronicznej i konieczności zakwestionowania czynności zamawiającego w tym zakresie przed Krajową Izbą Odwoławczą to na nim będzie spoczywał ciężar wykazania, że w toku aukcji wystąpiły błędy lub nieprawidłowości spowodowane okolicznościami, za które odpowiada zamawiający. Mowa tu przy tym o błędach lub nieprawidłowościach, które utrudniły lub uniemożliwiły wykonawcy udział w aukcji (w tym złożenie kolejnych postąpień), przy czym owe utrudnienia musiałyby wpłynąć lub co najmniej móc wpłynąć na wynik postępowania (art. 192 ust. 2 pzp).

Ciężar dowodu

Przykładem tego, jak daleko idące wymagania dowodowe względem wykonawcy stawia Krajowa Izba Odwoławcza, może być wyrok Izby z 5 lipca 2018 r.

Wyrok KIO z 5 lipca 2018 r. (KIO 1203/18)

„Skład orzekający uznał po przeanalizowaniu przedłożonych przez Odwołującego dowodów, że ten zastosował się do wymagań technicznych Zamawiającego, zapewniając odpowiedni sprzęt i oprogramowanie, posiadał dostęp do Internetu o odpowiedniej prędkości dostarczany przez operatora X, podczas trwania aukcji obciążenie sieci Odwołującego wynosiło kilka-kilkanaście Mbs. Ponadto aukcja była prowadzona na komputerze, na którym zainstalowany jest system operacyjny Windows 7 Professional, wersja 6.1. Odwołujący na rozprawie wskazywał ponadto, iż w trakcie aukcji nie wystąpiły przerwy w dostępie do Internetu, jak również spadki jakości lub stabilności łącza internetowego. Przedstawił również dowód na okoliczność przeprowadzenia rejestracji – dowód nr 10 – która zakończyła się pozytywnym wynikiem, oraz przeprowadzenia aukcji testowej – dowód nr 11. Powyższe dowody dowodzą zdaniem Izby jednak jedynie tego, że Odwołujący zachował należytą staranność, przygotowując się do aukcji elektronicznej (…).
Jednakże podkreślić należy, że zadaniem i obowiązkiem Odwołującego w zakresie postawionych w odwołaniu zarzutów było wykazanie, iż Zamawiający nie zapewnił sprawnie działającej platformy aukcyjnej, co uniemożliwiło Odwołującemu złożenie postąpienia w terminie (…). W trakcie postępowania odwoławczego to Odwołujący kwestionuje podjęte przez Zamawiającego decyzje, nie zgadza się z podjętymi czynnościami lub zaniechaniem określonych działań, tak więc zgodnie z regułą płynącą z art. 190 ustawy to na nim spoczywa ciężar dowiedzenia, że stanowisko Zamawiającego jest nieprawidłowe (…). Odwołujący na okoliczność wykazania nieprawidłowości istniejących po stronie Zamawiającego zwrócił się do Izby o zobowiązanie dostawcy systemu aukcyjnego soldea.pl, a w dalszej kolejności Zamawiającego, do złożenia dokumentów wymienionych w punkcie 3 lit. a)-f) odwołania, na okoliczność wykazania, iż platforma działała nieprawidłowo.

 

[...]

 

Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz
radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając (SDZLEGAL SCHINDHELM) 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne