Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Kryteria oceny w procedurze odwróconej

Data publikacji: 28-03-2019 Autor: Michał Zastrzeżyński, Jarosław Rokicki

Czy możliwe jest zastosowanie przez zamawiającego pozacenowych kryteriów oceny ofert w przypadku skorzystania z tzw. procedury odwróconej?

 

W literaturze przedmiotu można się spotkać z poglądem, zgodnie z którym zastosowanie kryteriów oceny ofert powiązanych z warunkami udziału w postępowaniu, np. w zakresie doświadczenia kluczowego personelu, uniemożliwia skorzystanie z tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa ust. 1 pzp. W niniejszym artykule teza ta zostanie poddana głębszej analizie, w aspekcie nie tylko prawnym, ale również praktycznym, w odniesieniu do konkretnego przypadku.

Kryteria oceny ofert

W art. 91 ust. 1 pkt 5 pzp wskazano, że pozacenowym kryterium oceny ofert mogą być m.in. organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia. Kryterium to ma szczególne zastosowanie w przypadku zamówień na roboty budowlane, w których kompetencje osób kierujących tymi robotami mają istotne znaczenie dla prawidłowości wykonania zamówienia. Stąd też przy skomplikowanych robotach budowlanych zamawiający decydują się na posłużenie się kryteriami oceny ofert opartymi na kompetencjach lub doświadczeniu kierownika budowy lub kierowników robót branżowych mających szczególne znaczenie z punktu widzenia danego przedsięwzięcia budowlanego. Podobnie sprawa wygląda w przypadku specjalistycznych usług, np. usług projektowych, gdzie o należytym ich wykonaniu decydują kompetencje osób, które je wykonują (nawet bardziej niż doświadczenie samego wykonawcy) – tu również zamawiający decydują się na kryteria odnoszące się do doświadczenia osób odpowiedzialnych za realizację usług. Należy zaznaczyć, że o ile określenie kryteriów oceny ofert na podstawie doświadczenia kluczowego personelu w świetle obowiązujących przepisów jest dopuszczalne, o tyle określenie kryterium oceny ofert na podstawie doświadczenia wykonawcy jest niedopuszczalne (np. w zakresie wykonanych robót budowlanych czy usług projektowych). Zgodnie bowiem z art. 91 ust. 3 pzp kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.

Warto wskazać, że w przypadku gdy zamawiający zdecyduje się na dobór wskazanego wyżej kryterium oceny ofert, musi pamiętać, iż zapisy umowy powinny gwarantować rzeczywiste zaangażowanie w realizację zamówienia osób podlegających punktacji w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert. Nie można bowiem doprowadzić do sytuacji, w której na potrzeby przyznania punktów wykonawca wykazuje inne osoby aniżeli te, które faktycznie będą realizować zamówienie.

Dobierając pozacenowe kryteria oceny ofert, zamawiający musi pamiętać o jasnym rozgraniczeniu podmiotowego doświadczenia wykonawcy oraz doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia.

Z perspektywy wykonawcy może się okazać, że w ramach warunku udziału w postępowaniu zamawiający będzie wymagał wykazania, iż wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające odpowiednie wykształcenie lub uprawnienia, a następnie w ramach przyjętych pozacenowych kryteriów oceny ofert będzie punktował doświadczenie tychże osób, lub że pewne minimalne doświadczenie będzie warunkiem bezwzględnym w ramach warunków udziału w postępowaniu, natomiast doświadczenie wykraczające poza minimalne będzie podlegało punktacji. W tej sytuacji pojawia się wątpliwość, czy zamawiający ma prawo do zastosowania procedury odwróconej.

Procedura odwrócona a procedura klasyczna

Zgodnie z art. 24aa pzp zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu. Dla rozważenia problemu związanego ze stosowaniem kryteriów pozacenowych w postępowaniu prowadzonym w procedurze odwróconej należy przybliżyć praktyczne aspekty zastosowania tej procedury (zob. schemat).

Zmiany w przepisach

Nowelizacja z dnia 22 czerwca 2016 r. wprowadziła do pzp szereg zmian w zakresie procedury badania i oceny ofert, a także weryfikacji spełniania warunków udziału w postępowaniu. Obecnie obowiązujące przepisy, a w szczególności art. 25a ust. 1 pzp, powodują, że wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą jedynie aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

[...]

 

Michał Zastrzeżyński
naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu

Jarosław Rokicki
adiunkt na Wydziale Administracji i Prawa WSH w Sosnowcu; kierownik Biura Koordynacji Zamówień Publicznych i Opinii Prawnych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne