Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Solidarnie odpowiedzialni

Data publikacji: 28-03-2019 Autor: Magdalena Michałowska
Tagi:    konsorcjum

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

 

Czy solidarna odpowiedzialność konsorcjantów wpływa na nabycie doświadczenia przez poszczególnych członków konsorcjum?

Fakt solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum nie przekłada się na nabycie doświadczenia oczekiwanego przez zamawiającego. Jak słusznie zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 1 lutego 2018 r. (II GSK 4133/17), fakt, że wykonawca działał w ramach konsorcjum i że pozytywnie oceniono wykonane przez konsorcjum zadania, nie determinuje przyjęcia za właściwe założenia, że wykonawca wykonał swoje zadanie prawidłowo z dochowaniem zasad należytej staranności. Pozytywna ocena wykonania powierzonego zadania przez konsorcjum nie jest równoznaczna z przyjęciem, że każdy podmiot działający w ramach konsorcjum w taki sam prawidłowy sposób zrealizował swoje zadanie. W związku z tym istnienie odpowiedzialności solidarnej konsorcjantów za wykonanie zamówienia, wynikające z art. 141 pzp, nie pociąga za sobą konsekwencji w postaci dopuszczalności powoływania się przez jednego członka konsorcjum na doświadczenie zdobyte przez innego konsorcjanta w trakcie wspólnego wykonywania zamówienia, a więc dopuszczalności legitymowania się pełnym doświadczeniem wynikającym z wykonanego przez konsorcjum zamówienia.

Podobne stanowisko wyraził Prezes UZP w opinii z 4 maja 2009 r., gdzie podkreślił, że członek konsorcjum nabywa wyłącznie doświadczenie związane z realizacją prac, jakie wykonywał samodzielnie albo przy pomocy podwykonawców, nie nabywa jednak doświadczenia w zakresie prac wykonanych przez innych konsorcjantów. Przyjęcie odmiennego stanowiska wiązałoby się z zaaprobowaniem fikcji opartej na założeniu, że mimo wykonania np. 1% zamówienia można nabyć doświadczenie odnoszące się do pełnego zakresu jego realizacji.
 Czy umowa konsorcjum może ograniczyć solidarną odpowiedzialność jego członków wobec zamawiającego?

Regulacja art. 141 pzp stanowi jednoznacznie, że konsorcjanci ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Przyczyną zawarcia umowy konsorcjum jest chęć wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu przetargowym. W wyroku z 4 lipca 2018 r. (XII C 764/16) Sąd Okręgowy w Poznaniu podkreślił, że odpowiedzialność członków konsorcjum wobec zamawiającego z tytułu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na udzielenie zamówienia publicznego jest solidarna. Oznacza to, że wszelkie wewnętrzne porozumienia i ustalenia między członkami konsorcjum odnoszą skutek jedynie pomiędzy nimi i nie mają wpływu na uprawnienia zamawiającego związane z dochodzeniem roszczeń. Sąd Okręgowy w Poznaniu w całości podzielił przy tym pogląd Sądu Najwyższego (dalej: SN) wyrażony w wyroku z 17 września 2008 r. (III CSK 119/08), zgodnie z którym: „Dopuszczając możliwość udzielenia zamówienia podmiotom występującym wspólnie (m.in. jako spółka cywilna lub konsorcjum), ustawodawca narzucił jednak takim podmiotom solidarną odpowiedzialność względem inwestora za wykonanie umowy oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 141 ZamPublU). Trafnie podnosi się w literaturze, że solidarność dłużników stanowi dodatkowe zabezpieczenie interesów wierzyciela, gdyż zwiększa prawdopodobieństwo należytego zaspokojenia jego interesów w postaci wykonania umowy lub – w razie jej niewykonania lub nienależytego wykonania – w postaci odszkodowania za powstałą szkodę. Nie może więc budzić wątpliwości, że wynikająca z art. 141 Zam­PublU solidarna odpowiedzialność podmiotów występujących wspólnie po jednej stronie umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego dotyczy wykonania prac będących przedmiotem zamówienia, a więc wykonania ich w terminie, z odpowiednich materiałów, w sposób zgodny z umową oraz ewentualnie z zasadami sztuki budowlanej. (…)

 

[...]

 

Magdalena Michałowska
doradca z zakresu zamówień publicznych, członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej; ekspert ds. elektronizacji procedur o udzielenie zamówienia publicznego, zajmuje się również zamówieniami współfinansowanymi ze środków unijnych; wykładowca, autorka wielu publikacji 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne