Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

VI Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane, Toruń, 11–13 marca 2019 r. - relacja

Data publikacji: 28-03-2019
Autor: Fot. Marcin Oliva Soto

Tegoroczna edycja Forum poświęcona była analizie problemów związanych z zamówieniami publicznymi na roboty budowlane w kontekścieplanowanej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Patronaty:

 

 • Urząd Zamówień Publicznych uzp.gov.pl
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych oskzp.pl

 

Do wygłoszenia wykładów zaproszono specjalistów zajmujących się robotami budowlanymi realizowanymi w formule zamówień publicznych.

Celem konferencji było przekazanie pragmatycznej wiedzy i stworzenie okazji do rozwiązania praktycznych problemów pojawiających się w codziennej pracy osób zajmujących się zamówieniami na roboty budowlane, zwłaszcza w kontekście zliżającej się nowelizacji pzp. Spotkanie stanowiło także możliwość wymiany poglądów i doświadczeń między uczestnikami konferencji.

 

Tematyka wystąpień
 

 • Dochodzenie należności cywilnoprawnych, w tym kar umownych, w świetle nowych regulacji ustawy o finansach publicznych – mec. Iwona Bendorf-Bundorf
 • Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne – omówienie kluczowych zagadnień na bazie projektu ustawy Prawo zamówień publicznych – dr Włodzimierz Dzierżanowski
 • Specyfika kształtowania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zp na rb i ich poprawna ocena w praktyce i orzecznictwie – dr Andrzela Gawrońska-Baran
 • Złożenie oferty elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zp na roboty budowlane powyżej progu unijnego za pośrednictwem miniPortalu UZP – Magdalena Michałowska
 • Zasady prowadzenia postępowania o udzielenie zp o wartości poniżej progów unijnych – omówienie na podstawie projektu ustawy Prawo zamówień publicznych – Piotr Pieprzyca
 • Solidarna odpowiedzialność zamawiającego (inwestora) wraz z generalnym wykonawcą za wynagrodzenie podwykonawców robót budowlanych – mec. Andrzej Polaszek
 • Przedmiar robót a kosztorys ofertowy w dobie elektronizacji postępowań przetargowych – Zbigniew Popek
 • Kryteria oceny ofert na roboty budowlane w świetle wyników kontroli instytucji zarządzających i NIK – Krzysztof Puchacz
 • Waloryzacja wynagrodzenia w robotach budowlanych na przykładzie inwestycji kolejowych – mec. Agnieszka Suchecka
 • Metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposób przedstawiania informacji o tych kosztach w myśl rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 11 lipca 2018 r. – Ewa Wiktorowska
 • Szacowanie wartości zamówienia na rb, w szczególności łączenie zamówień, zakaz podziału zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, wartość dostaw i usług oddanych do dyspozycji wykonawcy rb, zamówienia uzupełniające a polegające na powtórzeniu podobnych rb – Jerzy Wysocki
 • Realizacja inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj – Jerzy Wysocki

 

Uroczysta kolacja

Poniedziałkowy wieczór upłynął przy dźwiękach muzyki w atmosferze sprzyjającej rozmowom w mniej formalnym tonie. Uczestnicy mieli też okazję podziwiać występ pary tanecznej, która zaprezentowała pokaz tańców standardowych i latynoamerykańskich.

 

Warsztaty w grupach tematycznych

Wtorkowe popołudnie poświęcone było zajęciom warsztatowym, w trakcie których uczestnicy Forum mieli możliwość w mniejszym gronie przedyskutować następujące kwestie:

1. Dobre praktyki w umowach o roboty budowlane – równomierne rozłożenie ryzyk, niedopuszczenie do rażącego zachwiania równowagi stron w kontrakcie (Grzegorz Soluch)

2. Prawo opcji w zamówieniach na roboty budowlane jako rozszerzenie procentowe pierwotnie określonego przedmiotu zamówienia. Wskazanie zakresu zamówienia, którego realizacja będzie pewna, i zakresu, który jest poddany prawu opcji (Agnieszka Szulakowska)

3. Roboty zamienne w zamówieniach na roboty budowlane a roboty konieczne do wykonania, nieobjęte umową o zamówienie publiczne (mec. Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz)

4. Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych na roboty budowlane (Dorota Grochalska)

 

Zakończenie

VI Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane zostało bardzo dobrze ocenione przez uczestników konferencji. Dobór zagadnień i sposób ich omówienia przez prelegentów pozwolił naszym gościom na usystematyzowanie i ugruntowanie wiedzy, a kwestie poruszane podczas wykładów umożliwiły znalezienie odpowiedzi na najbardziej problematyczne pytania. Spotkanie to było również okazją do spędzenia czasu w przyjaznej atmosferze oraz do bezpośredniej wymiany poglądów i doświadczeń między uczestnikami.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne