Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Zamówienia publiczne do 30 000 euro

Data publikacji: 27-02-2019 Autor: Katarzyna Jachowska
Tagi:    roboty budowlane

W jaki sposób ustalić, czy zamawiający ma do czynienia z jednym zamówieniem publicznym o wartości bagatelnej, czy też z kilkoma zamówieniami odrębnymi?
 

Wszystkie dostawy, usługi, roboty budowlane, a także konkursy, których wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, są wyłączone spod działania tej ustawy. Niemniej jednak fundamentalne prawo musi być przy wydatkach tego typu przestrzegane. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej oraz Trybunału Sprawiedliwości, dokonując zakupów w najniższym progu, należy przestrzegać zasad niedyskryminacji, równego traktowania, przejrzystości i proporcjonalności.

Najważniejsze zasady ponoszenia wydatków publicznych, z punktu widzenia praktycznego, zostały określone w art. 44 ustawy o finansach publicznych (dalej: ufp). Na podstawie tego przepisu nabywanie dostaw, usług lub robót budowlanych, których wartość uprawnia do niestosowania regulacji pzp, powinno wynikać z rzeczywistej potrzeby zamawiającego, związanej z celem jego działalności, a ceny tych świadczeń nie powinny być zawyżone.

Przepis art. 44 ust. 3 pkt 1 ufp można określić mianem „klucza”, który pozwala pracownikom zamawiającego przetrwać każdą kontrolę, ponieważ w postępowaniach do 30 000 euro bada się przede wszystkim, czy wydatkowanie środków odbywało się z poszanowaniem powyższej zasady (zob. uchwała KIO z 11 lutego 2016 r., KIO/KD 14/16).

Weryfikacja wartości zamówienia

Przed podjęciem decyzji o zakwalifikowaniu zamówienia do grupy tzw. wydatków poniżej progu bagatelności (czyli takich, względem których pzp nie ma zastosowania) zamawiający powinien zweryfikować, czy zaplanowane wydatki stanowią jedno zamówienie w rozumieniu ustawy, oraz oszacować jego wartość.

Co prawda zgodnie z art. 4 pkt 8 pzp przepisów tej ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, lecz przepisy pzp dotyczące ustalania wartości zamówienia muszą być zastosowane zawsze. Aby stwierdzić, czy do określonego zamówienia należy stosować przepisy pzp, zamawiający najpierw musi oszacować wartość tego zamówienia na podstawie art. 32–35 pzp. Ustaloną wartość zamówienia należy wyrazić w euro, stosując w tym celu przepisy rozporządzenia w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Trzy tożsamości

Dla ustalenia wartości zamówienia zamawiający musi ocenić, czy planowane przez niego wydatki należy traktować jako zamówienia odrębne, czy jako zamówienia tożsame. Z zamówieniami tożsamymi mamy do czynienia w przypadku, gdy są one:

1) tożsame przedmiotowo – są tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu (UZP za tożsame przedmiotowo uważa też zamówienia, które mimo braku przedmiotowego podobieństwa tworzą funkcjonalną całość1);
2) tożsame podmiotowo – gdy wszystkie te zamówienia mogą zostać wykonane przez jednego wykonawcę;
3) tożsame czasowo – występują w tym samym (lub zbliżonym) czasie lub też ich realizacja ma się odbyć w tej samej przestrzeni czasowej.

Przy ustalaniu wartości zamówień jednorodnych (tożsamych rodzajowo) należy zatem w pierwszej kolejności ocenić, czy dane zamówienia są tożsame pod względem przedmiotowym. Przedmiot zamówienia nie musi być jednak identyczny, wystarczy, że będzie zbliżony, podobny funkcjonalnie i rzeczowo. Następnie zamawiający sprawdza, czy jest możliwa realizacja zamówienia przez tego samego wykonawcę – jeśli jeden wykonawca mógłby wykonać wszystkie zamówienia rozważane przez zamawiającego, wtedy zamówienia są tożsame pod tym względem. Weryfikacja, czy zamówienia są tożsame czasowo, powinna dotyczyć konkretnego okresu, np. roku budżetowego. Co ważne, przedmiotowej oceny należy dokonywać w momencie planowania udzielenia zamówienia, co wynika z istoty szacowania jego wartości. Zamawiający, dokonując szacowania wartości, powinien więc przewidzieć liczbę usług, dostaw czy robót budowlanych tego samego rodzaju, których zamierza udzielić w danej perspektywie czasowej, a następnie zsumować wartość zamówień spełniających ww. kryteria tożsamości.

 

[...]

 

Katarzyna Jachowska
prawnik, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych, specjalista ds. zamówień publicznych 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne