Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Data publikacji: 27-02-2019 Autor: Magdalena Michałowska
Tagi:    oświadczenie
Rys. 1. Przeglądarka...

Dla zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczające jest użycie dowolnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego wydanego przez którykolwiek podmiot zaufania mający siedzibę w Unii Europejskiej, a nie tylko przez podmiot krajowy.

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, o których mowa w art. 25a pzp, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 10a ust. 5 pzp).

W obrocie prawnym spotykamy się co do zasady z dwiema postaciami utrwalenia oświadczenia woli, ze względów praktycznych: postacią pisemną oraz postacią elektroniczną. Zgodnie z art. 781 ustawy Kodeks cywilny (dalej: kc) do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Tym samym każdy wykonawca startujący w postępowaniu o udzielenie zamówienia bezwzględnie będzie musiał nie tylko sporządzić ofertę w postaci elektronicznej, ale przede wszystkim opatrzyć ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Cechy podpisu kwalifikowanego

Kwalifikowany podpis elektroniczny stanowi elektroniczny odpowiednik podpisu odręcznego i zawiera wszystkie jego najistotniejsze cechy, tzn.:
 

  • potwierdza jednoznacznie tożsamość osoby podpisującej;
  • uniemożliwia zaprzeczenie faktu podpisania;
  • jest powiązany z treścią, która została podpisana;
  • uniemożliwia wprowadzenie niezauważalnych zmian w podpisanej treści;
  • jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego;
  • opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego.


Rozporządzenie eIDAS

Zgodnie z przepisami ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej podmioty upoważnione do wystawiania i odnawiania e-podpisów na terenie Polski są wpisane do rejestru dostawców usług zaufania Ministerstwa Cyfryzacji prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji1. Jednak w postępowaniu o udzieleniu zamówienia wystąpić mogą nie tylko wykonawcy krajowi, ale również podmioty posiadające siedzibę poza terenem Polski. Kwestie związane z uznawaniem podpisów elektronicznych reguluje obowiązujące od 1 lipca 2016 r. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (tzw. rozporządzenie eIDAS). Ustawodawca unijny w preambule do rozporządzenia zwraca uwagę, że budowanie zaufania do środowiska online jest kluczowe dla rozwoju gospodarczego i społecznego. Brak zaufania, spowodowany w szczególności odczuwanym brakiem pewności prawa, sprawia, że konsumenci, przedsiębiorstwa i organy publiczne wahają się, czy przeprowadzać transakcje elektroniczne i wdrażać nowe usługi. Celem rozporządzenia eIDAS jest zwiększenie zaufania do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym przez zapewnienie wspólnej podstawy bezpiecznej interakcji elektronicznej między obywatelami, przedsiębiorstwami i organami publicznymi, co pozwoli na podniesienie efektywności publicznych i prywatnych usług online, e-biznesu i e-handlu w Unii.

W większości przypadków obywatele nie mogą korzystać ze swojej identyfikacji elektronicznej w celu uwierzytelnienia się w innym państwie członkowskim, ponieważ krajowe systemy identyfikacji elektronicznej w ich kraju nie są uznawane w innych państwach członkowskich. Ta bariera elektroniczna nie pozwala dostawcom usług w pełni korzystać z rynku wewnętrznego. Jednym z podstawowych celów rozporządzenia eIDAS jest więc zniesienie – przynajmniej w przypadku usług publicznych – istniejących barier w transgranicznym korzystaniu ze środków identyfikacji elektronicznej stosowanych w państwach członkowskich w celu uwierzytelniania, a także ustanowienie pewnych warunków dotyczących tego, które środki identyfikacji elektronicznej muszą być uznawane i w jaki sposób należy notyfikować systemy identyfikacji elektronicznej.

Uznawanie podpisu w innych państwach członkowskich

Zgodnie z art. 25 ust. 3 rozporządzenia eIDAS kwalifikowany podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym certyfikacie wydanym w jednym państwie członkowskim jest uznawany za kwalifikowany podpis elektroniczny we wszystkich pozostałych państwach członkowskich. Również w komunikacie z dnia 30 czerwca 2016 r. opublikowanym na stronach Narodowego Centrum Certyfikacji podkreśla się, że: „urzędy administracji publicznej obowiązane są honorować kwalifikowane podpisy elektroniczne z innych państw Unii Europejskiej”2.

Oznacza to, że dla zachowania elektronicznej formy czynności prawnej (art. 781 kc, art. 10a ust. 5 pzp) wystarczające jest użycie dowolnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego wydanego przez którykolwiek podmiot zaufania mający siedzibę w Unii Europejskiej, a nie tylko przez podmiot krajowy.

Zaawansowany podpis elektroniczny

Kwalifikowany podpis elektroniczny oznacza zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego (art. 3 pkt 12 rozporządzenia eIDAS).

 

[...]

 

Magdalena Michałowska
doradca z zakresu zamówień publicznych, członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej; ekspert ds. elektronizacji procedur o udzielenie zamówienia publicznego, zajmuje się również zamówieniami współfinansowanymi ze środków unijnych; wykładowca, autorka wielu publikacji 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne