Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Zmiany treści siwz

Data publikacji: 27-02-2019 Autor: Magdalena Michałowska
Tagi:    oświadczenie   siwz

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

 

Czy błędy i sprzeczności w treści specyfikacji mogą powodować odrzucenie oferty wykonawcy?

Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą niejednoznaczność zapisów w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może wywoływać negatywnych skutków w sferze interesów prawnych wykonawców czy też skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, jako niezgodnej z treścią siwz (zob. m.in. wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 6 lutego 2018 r., VIII Ga 554/17). Przy umowach zawieranych w trybie zamówień publicznych większą odpowiedzialność za skutki niejednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia należy przypisać zamawiającemu, który w tym zakresie powinien wykazać się najdalej idącym profesjonalizmem.

W wyroku z 24 marca 2017 r. (I CSK 443/16) Sąd Najwyższy (dalej: SN) stwierdził, że wątpliwości interpretacyjne, niedające się usunąć w drodze ogólnych zasad wykładni oświadczeń woli, powinny być interpretowane na niekorzyść autora tekstu umowy wywołującego wątpliwości. Strona, która korzysta z faktycznej swobody formułowania tekstu umowy, ponosi bowiem ryzyko jego niejasnej redakcji.

Przy interpretacji umowy należy uwzględnić powszechnie przyjętą kombinowaną metodę wykładni. Kombinowana metoda wykładni oświadczenia woli (zob. uchwała 7 sędziów SN z 19 czerwca 1995 r., III CZP 66/95) przyznaje pierwszeństwo kryterium subiektywnemu, nakazując tłumaczyć sens oświadczenia woli tak, jak rozumiała je osoba składająca i odbierająca oświadczenie. Dopiero w przypadku gdy kryterium to zawodzi, ustalenie sensu oświadczenia woli następuje na podstawie przypisania normatywnego (czyli sensu, który powinien być odebrany przez adresata).

Decydujący jest normatywny punkt widzenia odbiorcy, który z należytą starannością dokonuje wykładni zmierzającej do odtworzenia treści myślowych osoby składającej oświadczenie woli. Kryterium subiektywne oczywiście zawodzi przy ustalaniu sensu umowy, aktualność zachowuje jednak przypisanie normatywne, przy jednoczesnym uwzględnieniu, że wątpliwe zapisy powinny być interpretowane na niekorzyść autora tekstu umowy wywołującego wątpliwości. We wspomnianej sprawie uznano, że zasadnicze znaczenie przy interpretacji umowy nadać należy interpretacji siwz, ponieważ dokument ten decyduje o zakresie oferty wykonawcy i o zobowiązaniu wykonawcy wynikającym z umowy.

Ważną wskazówkę interpretacyjną w tym zakresie zawiera także wyrok SN z 17 czerwca 2016 r. (IV CSK 674/15), w którym wyrażono pogląd, że niezwrócenie się przez wykonawcę do zamawiającego – w razie uzasadnionych wątpliwości – o wyjaśnienie treści siwz na podstawie art. 38 pzp w zw. z art. 354 § 2 ustawy Kodeks cywilny może uzasadniać zarzut niedochowania należytej staranności zawodowej. Brak przy tym podstaw do wdrażania tej procedury, jeżeli wątpliwości nie zachodzą. Za niedopuszczalne należy uznać przerzucenie na wykonawcę odpowiedzialności za błędy, zaniechania i opóźnienia podjęcia decyzji bądź dostarczenia dokumentacji wynikające z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.
 


Czy zamawiający może nie opublikować wyjaśnień do siwz w konsekwencji zadanych zapytań?

Udostępnienie siwz jest czynnością powodującą powstanie zobowiązania również po stronie zamawiającego, który jest związany swoim oświadczeniem woli co do warunków prowadzenia postępowania, opisu przedmiotu zamówienia i innych elementów wymienionych w siwz (zob. wyrok KIO z 28 maja 2010 r., KIO/UZP 868/10).

 

[...]

 

Magdalena Michałowska
doradca z zakresu zamówień publicznych, członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej; ekspert ds. elektronizacji procedur o udzielenie zamówienia publicznego, zajmuje się również zamówieniami współfinansowanymi ze środków unijnych; wykładowca, autorka wielu publikacji 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne