Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Zmiany w ufp

29 Maj 2019 
Ministerstwo Finansów chce zmienić przepisy dotyczące kontroli zarządczej i audytu...

Raport o stanie polskiego...

29 Maj 2019 
Na Platformie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego udostępniono raport dotyczący rynku PPP za...

Ustawa zapewniająca...

29 Maj 2019 
4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw...

Środki komunikacji elektronicznej

Data publikacji: 31-01-2019 Autor: Iwona Ziarniak

Obecnie trwa okres przejściowy związany z elektronizacją zamówień publicznych i z rezygnacją z tradycyjnej formy komunikacji między zamawiającym a wykonawcami na rzecz wykorzystania środków komunikacji elektronicznej.

 

Do przepisów krajowych dodano m.in. definicję środków komunikacji elektronicznej, a w ślad za nią nowe zasady komunikacji zamawiającego z wykonawcami.

 

Elektronizacja w pełnym zakresie dotyczy postępowań powyżej progów unijnych wszczętych po 18.10.2018 r., prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający (zamawiający centralni obowiązek ten realizują już od 18 kwietnia 2017 r.). W tych postępowaniach komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, które muszą być środkami w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zamawiający zobowiązani są zapewnić, aby komunikacja elektroniczna nie powodowała dyskryminacji niektórych wykonawców i by nie ograniczała im dostępu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ważne jest, by wykorzystywane w komunikacji narzędzia i urządzenia teleinformatyczne były ogólnie dostępne oraz interoperacyjne z produktami będącymi w powszechnym użyciu (art. 10b pzp). Zamawiający mogą korzystać z narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne, ale tylko w sytuacji gdy zachodzi któraś z przesłanek opisanych w art. 10d ust. 1 pzp.

Obowiązek komunikacji elektronicznej nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Przepis art. 10c ust. 1 pzp pozwala bowiem zamawiającemu, w przypadkach w nim określonych, na umożliwienie składania ofert albo części oferty – pod rygorem nieważności – w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca (art. 10c ust. 2 pzp). Jeśli zamawiający odstępuje od komunikacji elektronicznej, to musi podać w protokole postępowania powody uzasadniające tę decyzję (art. 10f pzp).
 

[...]

 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne