Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Termin wykonania (cz. 2)

Data publikacji: 31-01-2019 Autor: Piotr Horelik
Tagi:    siwz   roboty budowlane

Wskazanie przez zamawiającego terminu realizacji zamówienia jest elementem obligatoryjnym dokumentacji każdego postępowania.

 

W pierwszej części artykułu, która ukazała się w styczniowym numerze miesięcznika, omówiono takie kwestie, jak: termin w ujęciu cywilistycznym, ograniczenie zasady swobody umów w zakresie czasu trwania umowy lub terminu realizacji zamówienia, konkretyzacja terminu, a szczegółowej analizie poddano zagadnienie terminu wykonania zamówień na dostawy i usługi. Niniejsza, druga część artykułu skupia się na temacie terminu wykonania w robotach budowlanych, a ponadto stanowi opracowanie w zakresie wykorzystania terminu wykonania zamówienia w ramach kryterium oceny ofert i zmiany tego terminu.

Termin wykonania zamówienia na roboty budowlane

Umowy o roboty budowlane znajdują swoją podstawę prawną w przepisach art. 647–658 ustawy Kodeks cywilny (dalej: kc). Próżno jednak w treści tych przepisów szukać regulacji odnoszących się wprost do ustalania terminu wykonania robót budowlanych.

W odróżnieniu od dostaw, których charakter może być różny, roboty budowlane na gruncie pzp uznaje się za mające charakter świadczenia jednorazowego. Choć w zakres świadczeń wykonawcy robót budowlanych wchodzić będzie wiele czynności, często nawet o charakterze stale powtarzającym się i odtwarzalnym, nie jest możliwe przypisanie im przymiotu ciągłości lub okresowości. Celem umowy o roboty budowlane jest zasadniczo wykonanie obiektu budowlanego (w ramach umów na gruncie pzp poprzedzone niekiedy zaprojektowaniem obiektu budowlanego), a więc doprowadzenie do realizacji z góry powziętego zamierzenia inwestycyjnego (umowa rezultatu).

Brak regulacji ustanawiającej czteroletni limit

Reguła ogólna wyznaczająca czteroletni okres trwania umowy o zamówienie publiczne odnosi się do zamówień o charakterze ciągłym lub okresowym, a więc do usług i dostaw. Zamówienia na roboty budowlane mają charakter świadczenia jednorazowego, zatem ograniczenie z art. 142 ust. 2 pzp ich nie dotyczy. Aktualny pozostaje jednak wymóg zawarcia umowy na czas oznaczony, zgodnie z dyspozycją art. 142 ust. 1 pzp. Umowa o roboty budowlane zawierana jest na czas realizacji określonej inwestycji, wydaje się więc, że uprawnione powinno być zastrzeżenie terminu wykonania zamówienia przez wskazanie zdarzenia przyszłego o charakterze pewnym – co do zasady jest to dopuszczalne w stosunkach stricte cywilnoprawnych.

O ile możliwość określenia terminu wykonania umowy o zamówienie publiczne przez wskazanie daty końcowej lub oznaczonej liczby jednostek czasu jest sprawą oczywistą, to określenie jej przez wskazanie oznaczonego zdarzenia nie zawsze takie będzie.

Wyrok Sądu Najwyższego z 13 stycznia 2016 r. (V CSK 277/15)

„(…) dane przyszłe zdarzenie można traktować jako termin ustania stosunku prawnego tylko wówczas, gdy jest ono w ramach rozsądnych ludzkich oczekiwań oczywiście pewne. Termin oznaczony jako «zakończenie inwestycji» nie jest w powyższym rozumieniu «pewny» zarówno co do faktu, jak i chwili nadejścia. (…) Termin wykonania umowy musi być bowiem wskazany wprost i odpowiadać SIWZ. Postanowienia SIWZ i umowy zawartej na ich podstawie nie powinny zawierać sformułowań umożliwiających zamawiającemu przesuwanie terminu realizacji umowy na niekorzyść wybranego wykonawcy i uzależniać go od czynników niezależnych od stron tego kontraktu”.

W przypadku niezrealizowania robót budowlanych w terminie zobowiązanie nie wygasa, lecz powoduje stan spóźnienia. Wykonawca w dalszym ciągu pozostaje względem zamawiającego zobowiązany do jego wykonania1. Dopiero po prawidłowym zrealizowaniu umowy zgodnie z jej treścią można mówić o wykonaniu zamówienia.

Zaniechanie obowiązku wskazania terminu wykonania zamówienia

Na gruncie kc niewskazanie w treści umowy terminu realizacji świadczenia skutkuje najczęściej odwołaniem się do ogólnej reguły wynikającej z art. 455 kc, stanowiącej, że „jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania”. W przypadku umów o zamówienie publiczne braki tego rodzaju w treści umowy skutkować będą bezwzględną nieważnością całej umowy, na gruncie art. 58 § 1 kc. Brak bowiem podstaw do unieważnienia części umowy2. Wydaje się jednak, że sankcją nieważności bezwzględnej nie zostaną dotknięte te umowy, których przedmiotem są świadczenia określone w art. 143 pzp – np. dostawy gazu, ciepła, licencji na oprogramowanie – wobec których dopuszczono zawieranie umów na czas nieokreślony.

 

[...]

 

Piotr Horelik
prawnik, aplikant adwokacki, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, doradza zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom, reprezentuje strony przed KIO, prowadzi szkolenia; autor publikacji z zakresu zamówień publicznych

 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne