Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Wyjaśnienie treści siwz

Data publikacji: 31-01-2019 Autor: Michał Zastrzeżyński, Jarosław Rokicki
Tagi:    siwz   podmiot trzeci   roboty budowlane

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pzp wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Czy zamawiający musi udzielić wyjaśnień w odpowiedzi na taki wniosek wykonawcy?

 

Możliwość zwrócenia się wykonawcy do zamawiającego z zapytaniem dotyczącym treści siwz stanowi jedno z fundamentalnych praw, które w ramach pzp ustawodawca przyznał wykonawcy. Z drugiej strony generuje ona po stronie zamawiającego obowiązek udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

Termin na zadawanie pytań

W przepisach pzp nie określono wprost terminu, w którym wykonawca ma prawo zadawać pytania do treści siwz. Ukształtowana w tym zakresie praktyka wynika z końcowej redakcji przepisu art. 38 ust. 1 pzp, który nakłada na zamawiającego obowiązek udzielenia odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do niego do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Należy z całą mocą wskazać, że wykonawca ma prawo zadawać pytania do treści siwz w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Przywołany przepis określa jedynie okres, w którym zamawiający, otrzymując zapytanie, jest zobowiązany udzielić na nie odpowiedzi. Z regulacji tej nie należy wywodzić granicznego terminu dla skorzystania przez wykonawcę z możliwości zadawania pytań.

Z punktu widzenia wykonawcy istotne jest ustalenie terminu, w którym zadanie pytania gwarantuje uzyskanie odpowiedzi.

Warto jedynie wspomnieć, że w przypadku postępowań, których wartość jest równa kwotom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp lub je przekracza, datą początkową służącą do wyliczenia dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, nie jest data publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dalej: DzUrz UE), ale data przekazania przez zamawiającego ogłoszenia do publikacji w DzUrz UE – co znajduje uzasadnienie w orzecznictwie KIO. Wykonawcy zainteresowani danym postępowaniem powinni zwrócić szczególną uwagę na sekcję VI.5 ogłoszenia o zamówieniu, w której jest określona data wysłania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w DzUrz UE (zob. schemat 1).

Precyzja pytania

Wykonawca zadający pytanie do treści siwz powinien je sformułować precyzyjnie, aby zamawiający był w stanie zidentyfikować źródło wątpliwości. Leży to zwłaszcza w interesie wykonawcy, gdyż zbyt lakoniczne pytanie może skutkować taką odpowiedzią, która nie rozwieje jego wątpliwości.

Jak natomiast powinien zachować się zamawiający, otrzymując niejasne pytanie w terminie zobowiązującym go do udzielenia odpowiedzi? Bywa bowiem, że choć przepisy pzp nakładają na zamawiającego obowiązek udzielenia odpowiedzi, to treść pytania uniemożliwia dopełnienie tego obowiązku. Zamawiający powinien w takiej sytuacji poprzedzić udzielenie odpowiedzi interpretacją treści zapytania – w odpowiedzi zamawiający powinien ująć zakładane przez siebie rozumienie pytania i intencji pytającego. Taki sposób postępowania zamawiającego co prawda nie wynika wprost z obowiązujących przepisów, jednak dzięki temu, gdyby okazało się, że intencja autora pytania była inna, niż to zakładał zamawiający, wykonawca będzie miał możliwość zadania pytania powtórnie, w sposób bardziej precyzyjny.

Nieprecyzyjność pytań może wynikać z różnych przyczyn, od bardzo prostych, jak odwołanie się do błędnego punktu siwz, po użycie niejasnych sformułowań, które powinny skłonić zamawiającego do analizy treści zapytania oraz próby identyfikacji intencji pytającego.

Przygotowanie odpowiedzi przez podmiot trzeci

Niejednokrotnie zdarza się, że autorem odpowiedzi nie jest sam zamawiający, ale podmiot lub osoba trzecia – zwłaszcza w zamówieniach na roboty budowlane, w zakresie pytań dotyczących np. dokumentacji projektowej. Jeśli zadane pytanie nie dotyczy wprost siwz, ale samego opisu przedmiotu zamówienia w postaci dokumentacji projektowej, to zamawiający przekazuje pytanie do rozpatrzenia autorowi tej dokumentacji, a następnie publikuje odpowiedź przygotowaną przez projektanta. Niestety, zdarza się, że w takich przypadkach zamawiający pełnią jedynie rolę pośrednika, uznając, że cała odpowiedzialność za precyzję oraz prawidłowość odpowiedzi spoczywa na autorze dokumentacji projektowej. Takie podejście jest jednak mylne, gdyż odpowiedzialność spoczywa na zamawiającym, który przed opublikowaniem odpowiedzi powinien przeanalizować propozycję jej treści. Autorem odpowiedzi jest bowiem najczęściej osoba merytorycznie odpowiedzialna za opracowanie dokumentacji, która niekoniecznie musi znać przepisy pzp. Stąd też zamawiający powinien przeanalizować, czy propozycja odpowiedzi jest zgodna z art. 38 pzp.

Obowiązek jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia określony w art. 29 ust. 1 pzp dotyczy także odpowiedzi udzielanych w odniesieniu do tego opisu przedmiotu zamówienia. Oczywiście obowiązek ten nie wynika z przepisów wprost, ale trudno wyobrazić sobie sytuację, w której intencją ustawodawcy byłoby nałożenie na zamawiającego obowiązku jednoznacznego i wyczerpującego opisania przedmiotu zamówienia, przy jednoczesnym braku określenia takiego obowiązku w odniesieniu do odpowiedzi udzielanych na pytania z obszaru związanego z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytania po terminie

Warto przeanalizować, w jaki sposób powinien zachować się zamawiający w przypadku, gdy otrzyma pytania w terminie, który nie zobowiązuje go do udzielenia odpowiedzi. Zdaniem autorów każdorazowo pytanie należy poddać merytorycznej analizie w zakresie jego zasadności (zob. schemat 1). Jeżeli okaże się, że wyjaśnienie treści siwz wpłynie pozytywnie na przygotowanie przez wykonawcę oferty, a w szczególności pozwoli na wyjaśnienie wątpliwości mogących się pojawić przy jej opracowaniu, to w interesie zamawiającego jest udzielenie odpowiedzi, do czego ma on pełne prawo.

 

[...]


Michał Zastrzeżyński
naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu

Jarosław Rokicki
adiunkt na Wydziale Administracji i Prawa WSH w Sosnowcu; kierownik Biura Koordynacji Zamówień Publicznych i Opinii Prawnych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej

 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne