Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Jak liczyć terminy?

Data publikacji: 31-01-2019 Autor: Matylda Grzybowska
Tagi:    wadium   siwz   roboty budowlane

Nieprawidłowe obliczenie terminów przewidzianych przepisami pzp lub związanych z czynnościami określonymi w tej ustawie może rodzić daleko idące i nierzadko negatywne konsekwencje zarówno dla zamawiających, jak i dla wykonawców.
 

Ustawa Prawo zamówień publicznych często uzależnia skuteczność czynności lub oświadczeń od ich dokonania/złożenia w określonych terminach. Niejednokrotnie też wymaga dokonania pewnych czynności niezwłocznie. Jednocześnie jednak trzeba podkreślić, że przepisy pzp, zarówno do 27 lipca 2016 r., jak i – z wyjątkiem art. 14 ust. 2 pzp – po tej dacie, nie zawierają szczegółowych regulacji określających zasady i sposób obliczania terminów, lecz odsyłają w tym zakresie do uregulowań wskazanych w prawie cywilnym1. Przepisy pzp nie zawierają też wskazówek interpretacyjnych co do terminu „niezwłocznie”. Stąd, choć temat liczenia terminów wydaje się prosty i bezproblemowy, w praktyce nierzadko wiąże się z trudnościami w zakresie prawidłowego ustalenia dnia, od którego należy liczyć dany termin, oraz dnia, w którym termin ten upływa.

Niniejszy artykuł, z uwagi na ograniczone ramy, jest ogólnym spojrzeniem na rzeczoną problematykę – jego syntezą, przez którą na przykładzie wybranych przepisów przybliżona zostanie praktyka obliczania terminów w pzp.

Przed praktyką trochę teorii

Zgodnie z odesłaniem określonym w art. 14 ust. 1 pzp do czynności zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny (dalej: kc), o ile przepisy pzp nie stanowią inaczej. Jednym z przepisów stanowiących inaczej jest wspomniany na wstępie art. 14 ust. 2, regulujący sposób liczenia terminów przypadających na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wskazujący, że „jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy”. Analogiczną zasadę – w przypadku wnoszenia odwołania i czynności podejmowanych w postępowaniu odwoławczym – przewiduje art. 185 ust. 8 pzp. Inaczej niż w kc stanowi też art. 85 ust. 5 pzp, określający początek biegu terminu związania ofertą.

Swoisty wyjątek, albowiem przewidujący liczenie terminów wstecz, gdzie początkiem terminu jest de facto zdarzenie końcowe, dla którego – zarówno w pzp, jak i w kc – nie ma wprost określonych zasad liczenia, stanowią też: art. 35 ust. 1 pzp (określający termin ustalenia wartości zamówienia, liczony od dnia wszczęcia postępowania), art. 38 ust. 1 pzp (określający minimalny termin na udzielenie wyjaśnień treści siwz, liczony od dnia upływu terminu składania ofert) czy art. 85 ust. 2 i art. 184 pzp (wyznaczające minimalny termin wystąpienia do wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą i ważności wadium, liczony w tych przypadkach od dnia upływu pierwotnie wyznaczonego terminu związania ofertą). Zasadne wydaje się jednak przyjęcie w tych przypadkach, per analogiam, poniższych zasad obliczania terminów.

Regulacje prawa cywilnego, do którego odsyła pzp, przewidują kilka podstawowych zasad liczenia terminów (art. 111 § 1 i 2 – art. 115 kc), przy czym do czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, ze względu na sposób oznaczenia terminów, zastosowanie będą miały zasadniczo dwie, w myśl których:

1) termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, z tym że jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło (art. 111 § 1 i 2 kc);
2) termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca (art. 112 kc).

Na marginesie warto zauważyć, że przepis art. 115 kc – choć brzmi prawie identycznie jak art. 14 ust. 2 pzp – nie będzie miał zastosowania do obliczenia terminów dla czynności podejmowanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Na gruncie pzp został on zastąpiony wspomnianym już art. 14 ust. 2, który – zgodnie z regułą lex specialis derogat legi generali – będzie miał każdorazowo pierwszeństwo w stosowaniu, niezależnie od zbieżności obu przepisów.

W celu prawidłowego obliczenia terminu istotne jest również właściwe ustalenie zdarzenia, z wystąpieniem którego wiąże się wszczęcie biegu określonego terminu. Należy przy tym pamiętać, że przez dzień rozumie się dobę – obejmuje on 24 godziny i kończy się o godzinie 24:00. Godzina ta jest pewnego rodzaju fikcją, gdyż 24:00 jest ostatnią godziną dnia, w którym upływa termin, a 00:00 jest pierwszą godziną dnia następnego, choć faktycznie na osi czasu jest to ten sam punkt.

Trochę praktyki

Wykorzystanie zasad prawa cywilnego w praktyce pzp można przybliżyć za pomocą przykładów obliczania: terminu ustalenia wartości zamówienia, terminu składania ofert, terminu na złożenie oświadczeń i dokumentów, terminu wystąpienia do wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą i w końcu terminu związania ofertą oraz zawieszenia jego biegu.

Termin ustalenia wartości zamówienia

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pzp ustalenie wartości zamówienia powinno być dokonane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania (zamówienia, których przedmiotem są dostawy lub usługi) albo nie wcześ­niej niż 6 miesięcy przed tym dniem (zamówienia na roboty budowlane). Termin ten został oznaczony w miesiącach i stanowi przykład wstecznego liczenia terminu. W tym przypadku właściwe będzie zastosowanie – na podstawie art. 14 ust. 1 pzp – przepisu art. 112 kc. Zdarzeniem, od którego należy liczyć ten termin, będzie dzień wszczęcia postępowania, tj. dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej (art. 40 ust. 1 pzp). W zależności od wartości zamówienia dniem wszczęcia postępowania będzie: dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo dzień publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (art. 11 ust. 7c w zw. z art. 11 ust. 7d pzp). Warto jednak wspomnieć, że w przypadku zamówień ogłaszanych obowiązkowo w Dzienniku Urzędowym UE dniem wszczęcia postępowania – z racji przepisu art. 11 ust. 7d in fine – może być dzień, w którym upływa 48. godzina od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji UE, przy czym ogłoszenie zamieszcza się po upływie 48. godziny (zob. przykład 1).

Termin składania ofert

Minimalne terminy składania ofert określone w pzp – w zależności od wartości zamówienia, a także jego przedmiotu – wynoszą w zamówieniach podprogowych2 7 dni (dostawy lub usługi) i 14 dni (roboty budowlane), a w zamówieniach unijnych3 – 35 dni (art. 43 ust. 1 i 2). Są to zatem terminy każdorazowo oznaczane w dniach. Tym samym przy wyliczeniu terminu składania ofert wykorzystać należy zasadę z art. 111 § 1 i 2 kc. Dniem, od którego liczony będzie termin składania ofert – również w zależności od wartości zamówienia – będzie dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo dzień jego przekazania do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (zob. przykład 2).

[...]

 

Matylda Grzybowska
prawnik, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych; dyrektor Biura Zamówień Publicznych w Polskim Radiu S.A.

 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne