Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Waloryzacja wynagrodzeń

Data publikacji: 31-01-2019 Autor: Magdalena Michałowska
Tagi:    roboty budowlane

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

 

Czy zamawiający może wyłączyć przyszłe waloryzacje umowy przez nakazanie wykonawcy skalkulowania wszystkich ryzyk niemożliwych do zidentyfikowania, a tym samym niemożliwych do skalkulowania w cenie oferty?

W wyroku z 15 lutego 2018 r. (KIO 173/18) Izba podkreśla, że odebranie stronom uprawnienia do sądowego uregulowania stosunków między stronami w przypadku zaistnienia okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć na etapie zawierania umowy, zobowiązuje wykonawców do skalkulowania w cenie oferty ryzyk, których na etapie składania oferty nie są w stanie określić. Takie działanie może skutkować nie tylko wzrostem cen za wykonanie danego przedmiotu zamówienia, ale też nieporównywalnością ofert, jako że poszczególni wykonawcy mogą inaczej próbować ocenić charakter niemożliwych do zidentyfikowania ryzyk i ich poziom oraz inaczej je skalkulować. Nałożenie na wykonawców obowiązku uwzględnienia w ofercie zdarzeń nadzwyczajnych i nieprzewidywalnych stanowi o niejednoznacznym i niewyczerpującym opisie przedmiotu zamówienia, dokonanym wbrew dyspozycji art. 29 ust. 1 pzp. W ocenie Izby dyspozytywny charakter norm art. 357¹, art. 358¹ § 3 i art. 632 § 2 ustawy Kodeks cywilny (dalej: kc) nie uprawnia zamawiającego do jednostronnego kształtowania zobowiązania w sposób, który odbiera stronom umowy prawo do obiektywnego, niezależnego uregulowania przez sąd stosunków między stronami w przypadku zaistnienia wyjątkowych sytuacji, niemożliwych do przewidzenia w umowie. Co prawda, zasada swobody umów w systemie zamówień publicznych doznaje ograniczenia, ale ograniczenie to polega na tym, że to zamawiający, którego możliwość swobodnego wyboru kontrahenta jest ograniczona, jest uprawniony do kształtowania warunków umowy. Wykonawcy z kolei mają ograniczony wpływ na jej kształt, co mogą rekompensować sobie przez właściwą wycenę oferty. Uprawnienie zamawiającego nie ma jednak charakteru absolutnego. Za nieuprawnione należy uznać takie ukształtowanie stosunku, które nie pozwala profesjonalnemu wykonawcy działającemu z należytą starannością na skalkulowanie ryzyk związanych z realizacją umowy oraz wyłącza możliwość sądowej oceny, czy dane nadzwyczajne sytuacje zaistniały, a także czy i w jakim stopniu miały znaczenie dla prawidłowego wykonania umowy przez wykonawcę. Nie można bowiem przerzucać na jedną stronę umowy ciężaru konsekwencji sytuacji, których strony nie mogły wcześniej przewidzieć. Wyłączenie z góry dopuszczalności sądowej modyfikacji treści stosunku prawnego przez zamawiającego w okolicznościach przedmiotowej sprawy stanowi nadużycie jego pozycji.


Czy wprowadzając klauzule waloryzacyjne do umowy o roboty budowlane, zamawiający nie doprowadzi do naruszenia art. 144 ust. 1 pzp?

Zamawiający nie jest uprawniony na podstawie art. 144 pzp do wprowadzania do umowy w sprawie zamówienia publicznego takich klauzul dotyczących jej zmiany, które w przypadku ich wcześniejszego wprowadzenia do treści samej umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia doprowadziłyby do zmiany jego wyniku lub prowadziłyby do obejścia przepisów pzp (zob. uchwała KIO z 18 lipca 2016 r., KIO/KD 46/16). Zastosowanie mechanizmu z art. 3581 § 2 kc nie ma na celu jakiejkolwiek modyfikacji warunków uzgodnionej umowy, lecz prowadzi ex lege do realizacji woli stron zaistniałej w chwili zawarcia umowy, w razie zajścia po zawarciu umowy przewidzianych okoliczności mających wpływ na zmianę wartości świadczeń stron, a tym samym zaburzających ich równowagę ekonomiczną ustaloną w chwili zawarcia umowy.

 

[...]

 

Magdalena Michałowska
doradca, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, autorka licznych artykułów i wykładowca z zakresu zamówień publicznych

 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne