Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Obowiązek niezwłocznego zwrotu wadium

Data publikacji: 04-01-2019 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    wadium   siwz   roboty budowlane
Rys. B. Brosz

Niezwłocznie po wyborze wykonawcy zamówienia publicznego albo po unieważnieniu postępowania zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty, z wyjątkiem tego wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

Odstępstwem od powyższej reguły są przypadki, kiedy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji; spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań zamawiającego oraz brak podstaw do wykluczenia albo gdy nie złożył pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z siwz, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Wówczas wadium wniesione przez takiego wykonawcę jest zatrzymywane wraz z odsetkami przez zamawiającego. Zasady te wynikają wprost z treści art. 46 ust. 1 i ust. 4a pzp.


W omawianym przepisie ustawodawca posługuje się pojęciem „niezwłocznie”, nie określając jednocześnie konkretnych ram czasowych na czynność zwrotu wadium. Dlatego też pojęcie niezwłoczności należy rozumieć jako działanie bez zbędnej zwłoki – najszybciej, jak to jest możliwe. Oznacza to, że wadium powinno zostać zwrócone najpóźniej następnego dnia po ustaniu przyczyny przetrzymywania wadium. Z kontroli przeprowadzonych m.in. przez UZP wynika, że zamawiający często bagatelizują ustawowy termin zwrotu wadium:

Informacja o wyniku kontroli uprzedniej (KU/138/18/DKZP)

„(…) brak zwrotu wadium (…) pomimo upływu ponad trzech tygodni od daty powiadomienia wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty (…) stanowi naruszenie art. 46 ust. 1 ustawy pzp”.

 

[...]

 

 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne