Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Zmiany w ufp

29 Maj 2019 
Ministerstwo Finansów chce zmienić przepisy dotyczące kontroli zarządczej i audytu...

Raport o stanie polskiego...

29 Maj 2019 
Na Platformie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego udostępniono raport dotyczący rynku PPP za...

Ustawa zapewniająca...

29 Maj 2019 
4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw...

Poprawianie innych omyłek

Data publikacji: 04-01-2019 Autor: Mariusz Partyka
Tagi:    siwz

Zgodnie z pzp zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę.

 

Poprawianie omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 pzp to jedyny wyjątek od zasady niezmienności treści oferty wyrażonej w art. 87 ust. 1 pzp (nie licząc art. 87 ust. 1a pzp, który odnosi się wyłącznie do dialogu konkurencyjnego).

Omyłka to – najprościej mówiąc – niezgodność między treścią oferty a treścią siwz. Jeżeli niezgodności nie ma, nie można w ogóle mówić o tzw. innej omyłce. Jak słusznie podkreśla Izba w wyroku z 27 sierpnia 2018 r. (KIO 904/18, KIO 911/18), przepis art. 87 pzp ma charakter wyjątku od zasady, że oferta od początku powinna w pełni odpowiadać zapisom siwz (art. 82 ust. 3 pzp). Instytucja przewidziana w art. 87 ust. 2 pzp służy udzieleniu zamówienia wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą, i ma eliminować sytuacje, w których z powodu nieistotnych omyłek czy niezamierzonych opuszczeń odrzucane byłyby oferty gwarantujące realizację zamówienia zgodnie z siwz (w cytowanym wyroku Izba przywołuje również inne orzeczenia, np. KIO 2746/17). W niniejszym artykule, na bazie stosownych orzeczeń, zostaną omówione trzy podstawowe dla wskazanej tematyki kwestie:

1) inna omyłka jako niezgodność między treścią oferty a treścią siwz;
2) brak istotnych zmian w treści oferty jako skutek poprawienia innej omyłki;
3) zasadność wyjaśnienia treści oferty w celu ustalenia, czy mamy do czynienia z inną omyłką.

Jak ustalić, czy mamy do czynienia z omyłką, oraz jak ocenić niezgodność oferty z siwz

W wyroku z 7 czerwca 2018 r. (KIO 1049/18) Izba zauważa, że w pierwszej kolejności należy określić, czy oferta, jako nieodpowiadająca treści siwz, kwalifikuje się do odrzucenia. Przy czym odrzucenie oferty na tej podstawie nie może nastąpić z powodów formalnych, błahych, niewpływających na treść złożonej oferty oraz nie może nastąpić, gdy zamawiający ma możliwość poprawienia błędów, jakie oferta zawiera. Aby ocenić, czy mamy do czynienia z tego typu niezgodnością oferty z siwz, konieczne jest porównanie tych dokumentów. Niezgodność treści oferty z treścią siwz należy oceniać z uwzględnieniem pojęcia oferty zdefiniowanego w art. 66 kc, czyli jako niezgodność oświadczenia woli wykonawcy z oczekiwaniami zamawiającego w odniesieniu do merytorycznego zakresu przedmiotu zamówienia. Niezgodność treści oferty z treścią siwz – która to stanowi obligatoryjną przesłankę odrzucenia oferty z postępowania o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy – zachodzi więc wówczas, gdy zawartość merytoryczna złożonej w danym postępowaniu oferty nie odpowiada pod względem przedmiotu zamówienia albo sposobu wykonania przedmiotu zamówienia wymaganiom ukształtowanym przez zamawiającego i zawartym w siwz. Co istotne, treść oferty należy oceniać całościowo. Dlatego, jeżeli np. danej części oferty brakuje jakiegoś elementu, ale znajduje się on w innej części oferty, to nie mamy do czynienia z niezgodnością oferty z siwz (zob. m.in. wyrok Izby z 25 czerwca 2018 r., KIO 1156/18). Z omyłką nie mamy do czynienia również wówczas, gdy brakujący element co prawda nie znajduje się w ofercie, ale można go w sposób niewątpliwy wywieść z jej treści, a czasami – z treści siwz (zob. wyrok KIO z 22 maja 2018 r., KIO 913/18).

Warto odnieść się także do wyroku z 24 lutego 2017 r. (KIO 265/17), w którym Izba podkreśliła, że aby mówić o niezgodności treści oferty z treścią siwz, niezgodność ta musi dotyczyć jedynie tych zapisów specyfikacji, które są jasne i klarowne, i musi być ona oczywista.

Umyślne działanie wykonawcy

Nie może być traktowane jako omyłka – w tym sensie, jaki został określony w art. 87 pzp – umyślne zaoferowanie czegoś całkowicie odmiennego niż żądano w siwz. Oczywiście przy założeniu, że wykonawca powinien być świadomy tego, iż jego oferta nie odpowiada treści siwz. Ale możliwe są sytuacje, w których taka niezgodność nie jest działaniem umyślnym, np. gdy diler samochodowy wpisał w ofercie oznaczenie modelu samochodu, które wskazuje na samochód ciężarowy, podczas gdy zamierzał zaoferować osobowy, a jedynie pomylił oznaczenie, różniące się jedną literą. Poprawienie takiej omyłki będzie możliwe, jeśli pozostała treść oferty wskazuje na to, że wykonawca chciał złożyć ofertę zgodną z siwz.

Wyrok KIO z 27 sierpnia 2018 r. (KIO 904/18, KIO 911/18)

„Omyłką jest błąd wykonawcy przy sporządzaniu oferty, nie noszący znamion celowego działania polegającego na świadomym złożeniu oświadczenia woli o określonej, niezgodnej z żądaniami zamawiającego treści”.

Wyrok KIO z 24 listopada 2017 r. (KIO 2326/17, KIO 2329/17)

„Niezgodność treści oferty z wymaganiami wyrażonymi w SIWZ nie może wynikać ze świadomego działania wykonawcy – w takim bowiem przypadku traci ona przymiot omyłki, a tym samym nie może zostać poprawiona w trybie określonym powołanym przepisem p.z.p.”

Podobne stanowisko zajął już w 2010 r. Sąd Okręgowy w Krakowie, który w wyroku z 29 stycznia 2010 r. (XII Ga 429/09) wskazał, że umyślne zastosowanie w ofercie materiału całkowicie odmiennego od projektu nie może być traktowane jako omyłka w tym sensie, który nadaje jej przepis art. 87 pzp.

Tak więc świadome złożenie oferty niezgodnej z siwz niewątpliwie omyłką nie jest. Musi zachodzić pewien stopień nieświadomości wykonawcy co do rozbieżności oferty z siwz. Zgodnie z opinią wyrażoną przez Izbę w wyroku z 22 maja 2018 r. (KIO 913/18) nie ma znaczenia, jaki jest stopień tej nieświadomości wykonawcy: pzp nie uzależnia możliwości dokonania poprawy od stopnia przyczynienia się wykonawcy (a tym bardziej od stopnia zawinienia wykonawcy) do powstania niezgodności. We wspomnianym orzeczeniu Izba powołała się m.in. na wyrok z 13 stycznia 2012 r. (KIO 2810/11), potwierdzając aktualność zawartych w nim tez: „omyłką będzie więc każda niezgodność między ofertą a siwz, chyba że sam wykonawca będzie utrzymywał co innego, tzn. będzie obstawał, iż treść, zakres czy sposób przygotowania oferty są prawidłowe i w taki sposób powinny być traktowane (np. nie zgodzi się na poprawienie treści jego oferty) lub udowodnione mu zostanie świadome i celowe sporządzenie oferty w sposób niezgodny z wymaganiami zamawiającego (co w praktyce obrotu jest nieomal niewykonalne)”.

 

[...]

 

Mariusz Partyka
prawnik specjalizujący się w tematyce zamówień publicznych 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne