Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Wykonawca w systemie zamówień publicznych

Data publikacji: 04-01-2019 Autor: Iwona Ziarniak
Tagi:    wadium   oświadczenie   siwz

Zgodnie z art. 2 pkt 11 pzp wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

 

Wykonawca zatem jest podmiotem, który w odpowiedzi na wymagania zamawiającego określone w dokumentacji przetargowej jest w stanie wykazać, że spełnia określone przez zamawiającego warunki udziału (kryteria kwalifikacji) i że nie podlega wykluczeniu z postępowania (przesłanki obligatoryjne i fakultatywne), a także zaoferować rozwiązanie, które spełnia wszystkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji.

 

Wykonawca przez złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w pierwszym etapie postępowania kilkuetapowego) lub oferty przystępuje do postępowania. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest ciągiem czynności faktycznych i prawnych rozpoczynających się z chwilą wszczęcia w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub – w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki – wynegocjowania postanowień takiej umowy. Zakończenie postępowania następuje z chwilą zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca – jako profesjonalista – ma obowiązek znać przepisy obowiązującego w tym zakresie prawa oraz zapisy określone przez zamawiającego w danym postępowaniu wyrażone w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz. Stąd też, aby skutecznie ubiegać się o zamówienie publiczne, wykonawca zobowiązany jest podjąć szereg czynności, dochować ustawowych i tych wskazanych przez zamawiającego terminów oraz zachować formę podejmowanych czynności (pisemną lub elektroniczną).

Obowiązki i uprawnienia wykonawcy w postępowaniu


1. W zależności od etapu postępowania wykonawca ma obowiązek:

1) wszczęcie postępowania
 

  • dokładnie przeanalizować dokumentację przetargową;


2) do upływu terminu składania oferty:
 

  • złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
  • w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów – przedstawić zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów,
  • w przypadku ubiegania się o zamówienie wspólnie z innym wykonawcą – ustanowić pełnomocnika do reprezentowania albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
  • w przypadku powierzenia zakresu prac podwykonawcy – wskazać ten zakres i ewentualnie podać firmę,
  • prawidłowo wnieść wadium, jeśli zamawiający żąda jego wniesienia;

 

[...]

 

 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne