Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Wykonawca w systemie zamówień publicznych

Data publikacji: 04-01-2019 Autor: Iwona Ziarniak
Tagi:    wadium   oświadczenie   siwz

Zgodnie z art. 2 pkt 11 pzp wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

 

Wykonawca zatem jest podmiotem, który w odpowiedzi na wymagania zamawiającego określone w dokumentacji przetargowej jest w stanie wykazać, że spełnia określone przez zamawiającego warunki udziału (kryteria kwalifikacji) i że nie podlega wykluczeniu z postępowania (przesłanki obligatoryjne i fakultatywne), a także zaoferować rozwiązanie, które spełnia wszystkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji.

 

Wykonawca przez złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w pierwszym etapie postępowania kilkuetapowego) lub oferty przystępuje do postępowania. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest ciągiem czynności faktycznych i prawnych rozpoczynających się z chwilą wszczęcia w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub – w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki – wynegocjowania postanowień takiej umowy. Zakończenie postępowania następuje z chwilą zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca – jako profesjonalista – ma obowiązek znać przepisy obowiązującego w tym zakresie prawa oraz zapisy określone przez zamawiającego w danym postępowaniu wyrażone w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz. Stąd też, aby skutecznie ubiegać się o zamówienie publiczne, wykonawca zobowiązany jest podjąć szereg czynności, dochować ustawowych i tych wskazanych przez zamawiającego terminów oraz zachować formę podejmowanych czynności (pisemną lub elektroniczną).

Obowiązki i uprawnienia wykonawcy w postępowaniu


1. W zależności od etapu postępowania wykonawca ma obowiązek:

1) wszczęcie postępowania
 

  • dokładnie przeanalizować dokumentację przetargową;


2) do upływu terminu składania oferty:
 

  • złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
  • w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów – przedstawić zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów,
  • w przypadku ubiegania się o zamówienie wspólnie z innym wykonawcą – ustanowić pełnomocnika do reprezentowania albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
  • w przypadku powierzenia zakresu prac podwykonawcy – wskazać ten zakres i ewentualnie podać firmę,
  • prawidłowo wnieść wadium, jeśli zamawiający żąda jego wniesienia;

 

[...]

 

 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne