Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Plan zamówień a plan postępowań

Data publikacji: 04-01-2019 Autor: Agnieszka Szulakowska
Tagi:    roboty budowlane

Głównym celem tworzenia i upubliczniania planów jest usystematyzowanie postępowań przewidzianych do przeprowadzenia, zwiększenie ich transparentności i przejrzystości, a także uniknięcie dzielenia zamówienia na części.

 

Odpowiednie planowanie porządkuje system wydatkowania środków publicznych. Znając potrzeby poszczególnych jednostek merytorycznych, można dokonać odpowiedniej agregacji zakupów, co zmniejszy koszty związane z prowadzeniem samego postępowania oraz umożliwi uzyskanie ewentualnych oszczędności wynikających z tzw. efektu skali.

Plan zamówień publicznych

Obowiązek sporządzenia planu zamówień publicznych nie wynika z przepisów prawa, jednak jego opracowanie wiąże się z licznymi korzyściami zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców. Ponadto plan zamówień publicznych, w przeciwieństwie do planu postępowań, powinien uwzględniać wszystkie zamówienia – również te, do których przepisy pzp nie mają zastosowania, a w szczególności zamówienia do 30 000 euro.

Plan zamówień publicznych powinien zawierać co najmniej informacje określone w art. 13a ust. 2 pzp. Zaleca się zatem, aby plan zamówień publicznych został sporządzony z podziałem na dostawy, usługi oraz roboty budowlane i zawierał co najmniej:
 

  • przedmiot zamówienia (określenie/nazwę);
  • rodzaj zamówienia;
  • orientacyjną (przewidywaną) wartość zamówienia w PLN i euro;
  • tryb, w jakim zamawiający planuje prowadzić postępowanie, lub inną procedurę udzielenia zamówienia;
  • planowany termin wszczęcia postępowania;
  • planowaną datę zawarcia umowy.


Zamawiający może uszczegółowić plan zamówień, dodając również inne pozycje, np. kod CPV, źródła finansowania, planowany termin realizacji zamówienia.

Często problemem dla zamawiającego jest ustalenie, czy ma on do czynienia z jednym, czy też z kilkoma odrębnymi zamówieniami publicznymi. Aby to określić, należy przeanalizować, czy zachodzą tzw. trzy tożsamości:
 

  • przedmiotowa i funkcjonalna;
  • czasowa;
  • możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę.


Jeżeli tak, to należy ująć dane zamówienia w jednej pozycji w planie zamówień publicznych. Każdą sytuację należy jednak rozpatrywać indywidualnie. Warto podkreślić, że podział zamówienia na części z uzasadnionych obiektywnych przyczyn (organizacyjnych, technicznych) nie jest zabroniony. Zakazany jest jedynie taki podział zamówienia na części, którego celem jest uniknięcie stosowania przepisów pzp lub stosowanie niższego reżimu prawnego (np. prowadzenie procedury krajowej zamiast unijnej). Nie można również w celu uniknięcia stosowania przepisów pzp łączyć zamówień, które odrębnie udzielane wymagają zastosowania różnych przepisów pzp.

Proces planowania zamówień publicznych jest działaniem dynamicznym. Zatem istnieje możliwość wystąpienia w ciągu roku budżetowego nieprzewidzianych, wcześniej niezaplanowanych zamówień. W takiej sytuacji wartość zamówienia, którego potrzeba ujawniła się po lub w trakcie udzielania zaplanowanego wcześniej zamówienia tego samego rodzaju, nie podlega sumowaniu z wartością innych, już udzielonych lub udzielanych zamówień. W przypadku tego typu zamówień zamawiający powinni stosować procedury odpowiednie do ich wartości. Istotne jest, aby zamawiający umiał wykazać i uzasadnić brak możliwości przewidzenia danego zamówienia na etapie tworzenia planu oraz udowodnić, że dochował należytej staranności na etapie planowania.

Przedstawione w planie dane, w szczególności wartość zamówienia, nie są wiążące dla zamawiającego przez cały rok. Wartość zamówienia, którą zamawiający podaje w planie, jest wartością przybliżoną (orientacyjną). W związku z tym jeżeli w ciągu roku budżetowego wystąpią zmiany w planie finansowym, to zamawiający powinien dokonać uaktualnienia planu zamówień. Zamawiający w treści planu powinni unikać niedookreślonych pojęć typu „rezerwa” czy „usługi pozostałe”.

 

[...]

 

Agnieszka Szulakowska
prawnik; kierownik wydziału zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych w jednostce sektora finansów publicznych, doradca, praktyk, członek zarządu OSKZP 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne