Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Grupa kapitałowa

Data publikacji: 04-01-2019 Autor: Mateusz Saczywko
Tagi:    oświadczenie

Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej mogą uniknąć wykluczenia z postępowania, jeśli wykażą, że powiązania istniejące między nimi nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp zamawiający zobligowany jest do wykluczenia z postępowania wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów wskazano z kolei, że grupa kapitałowa oznacza wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. Z uwagi zatem na treść art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp wykonawca został w art. 24 ust. 11 zobowiązany do tego, aby w terminie 3 dni  od dnia:
 

  • przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a lub art. 60d ust. 1, albo
  • zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp,


przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp.

Wraz ze złożeniem tego oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dopuszczalność uczestnictwa w postępowaniu podmiotów z tej samej grupy kapitałowej

W wyroku z 9 marca 2018 r. (KIO 321/18) KIO wskazała, że wykluczeniu z postępowania wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej mogłoby zapobiec wykazanie, że powiązania istniejące między tymi podmiotami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Ponieważ jednak w rozpatrywanym przypadku wykonawcy nie podjęli nawet próby takiego wykazania, a ograniczyli się jedynie do złożenia oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zamawiający był zobowiązany do ich wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp, bez wzywania do złożenia wyjaśnień lub dowodów w tym zakresie. Izba podkreśliła, że art. 24 ust. 11 pzp przyznaje wykonawcom uprawnienie do przedstawienia dowodów potwierdzających, iż powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji, jednak nie oznacza to, że uprawnieniu temu odpowiada po stronie zamawiającego obowiązek wezwania do złożenia tych dowodów. Skoro wykonawca może złożyć dowody, to brak ich złożenia należy uznać za rezygnację z przyznanej mu przez ustawę możliwości; rezygnując z niej, wykonawca musi się jednak liczyć z wykluczeniem z postępowania.

Z powyższego należy wywieść, że ustawodawca dopuścił możliwość składania w tym samym postępowaniu ofert przez wykonawców, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, o ile nie prowadzi to do zakłócenia uczciwej konkurencji. To wykonawca jednak zobowiązany jest w takiej sytuacji do wykazania, że nie narusza to podstawowej zasady postępowania, jaką jest zasada konkurencyjności.

Co więcej, jak wskazała KIO w wyroku z 10 listopada 2017 r. (KIO 2244/17), również w przypadku gdy podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej ubiegają się o różne części zamówienia w ramach jednego postępowania, zobowiązane są one wykazać, pod rygorem wykluczenia z postępowania, że istniejące między nimi powiązania nie zakłócają konkurencji w całym postępowaniu.

Skutki niezłożenia oświadczenia

Wykonawcy, którzy składają ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, traktowani są jak profesjonaliści, co skutkuje tym, że zakłada się, że pamiętają oni o obowiązkach, jakie nakłada na nich ustawa. Nierzadko zdarza się jednak, że wykonawcy zapominają o konieczności złożenia oświadczeń o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Termin na złożenie takiego oświadczenia to trzy dni od momentu, w którym zamawiający zamieści na stronie internetowej (albo przekaże wykonawcom) wymagane informacje. Choć ustawa wskazuje, że zamawiający powinien uczynić to niezwłocznie po otwarciu ofert, to nie zawsze informacje te są przekazywane w tym samym dniu. Wykonawcy muszą więc pamiętać o tym, aby systematycznie sprawdzać stronę internetową zamawiającego (lub swoją skrzynkę mailową). Termin trzydniowy nie jest bowiem terminem długim.

 

[...]

 

Mateusz Saczywko
prawnik; naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne