Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Szacowanie wartości w usługach społecznych

Data publikacji: 04-01-2019 Autor: Magdalena Falkowska

Czy przepisy dotyczące szacowania wartości zamówienia, określone w art. 32–35 pzp, znajdują zastosowanie również w przypadku udzielania zamówień na usługi społeczne?

 

Przepisy dotyczące szacowania wartości zamówienia zawarte zostały w rozdziale 2 („Przygotowanie postępowania”) działu II („Postępowanie o udzielenie zamówienia”) w art. 32–35 pzp. Mocą art. 138m pzp ustawodawca zdecydował o odpowiednim zastosowaniu tych przepisów w postępowaniach, których przedmiotem są usługi społeczne.

Przypomnijmy, że przepisy regulujące udzielanie zamówień na usługi społeczne zawarto w rozdziale 6 („Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”) działu III („Przepisy szczególne”). Takie umiejscowienie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne ma daleko idące konsekwencje. Oznacza, że mają do nich zastosowanie tylko przepisy rozdział 6 działu III, a pozostałe przepisy pzp – tylko o tyle, o ile zostaną wyraźnie wskazane. Inaczej niż w przypadku zamówień sektorowych, gdzie pozostałe przepisy pzp mają zastosowanie zawsze, jeśli przepisy rozdziału 5 działu III nie stanowią inaczej, w przypadku zamówień na usługi społeczne dana regulacja ma charakter obowiązkowy wyłącznie wtedy, gdy w rozdziale 6 działu III zawarto wyraźne odesłanie do nich.

Dzięki odesłaniu do odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących szacowania wartości zamówienia w ramach zamówień na usługi społeczne nie ma wątpliwości, że przed wszczęciem postępowania zamawiający musi oszacować jego wartość w sposób określony w art. 32–35 pzp. Wątpliwości może jednak budzić zakres zastosowania tych przepisów, w szczególności w kontekście zamówień o wartości niższej niż progi unijne.

Zamówienia o wartości niższej od progów unijnych

Przepisy dotyczące zamówień o wartościach niższych od:

1) 750 000 euro – w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;
2) 1 000 000 euro – w przypadku zamówień sektorowych.

zostały uregulowane w art. 138o pzp, wśród innych przepisów określających zasady udzielania zamówień na usługi społeczne. Co istotne, przepis ten został uznany przez KIO za regulację szczególną w stosunku do zamówień na usługi społeczne powyżej progów i jako taką – zupełną samą w sobie. Regulacja art. 138o pzp określająca zasady postępowania w przypadku zamówień na usługi społeczne o wartości niższej niż progi unijne wyczerpuje regulację na ten temat. Innymi słowy, do zamówień tych nie mają zastosowania żadne inne przepisy1. Wyjaśniając swoje stanowisko w tej sprawie, Izba wskazała, że w tym zakresie brak jednoznacznego odesłania do konkretnych przepisów, jak to ma miejsce w przypadku zamówień na usługi społeczne o wartości powyżej progów unijnych2.

Podobny pogląd zaprezentowany został przez UZP, który wskazał, że: „W przypadku postępowań prowadzonych w oparciu o art. 138o ustawy pzp zamawiającego nie wiążą przepisy ustawy pzp, z wyjątkiem reguł wskazanych w ust. 2–4 powyższego artykułu (…)”3.

W doktrynie i orzecznictwie toczył się spór co do tego, czy do zamówień na usługi społeczne poniżej progów unijnych mają zastosowanie środki ochrony prawnej. Jest to istotny aspekt problematyki związanej z zamówieniami na usługi społeczne. Jednak dużo istotniejsze jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy do takich zamówień mają zastosowanie przepisy dotyczące szacowania wartości zamówienia. Przyjęcie, że przepis art. 138o pzp stanowi jedyną i wyczerpującą regulację w zakresie zamówień społecznych, oznacza, że przepisy określające zasady szacowania wartości zamówienia nie znajdują tu zastosowania. Konstatacja ta rodzi jednak szereg pytań dotyczących tego, w jaki sposób zamawiający ma ustalić szacunkową wartość zamówienia, jakie zamówienia połączyć w celu ustalenia sposobu prowadzenia postępowania itp.

Sam art. 138o ust. 1 pzp stanowi, że: „Jeżeli wartość zamówienia na usługi społeczne jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g, zamawiający może udzielić zamówienia, stosując przepisy ust. 2–4”. A zatem zamawiający musi najpierw w jakiś sposób ustalić, że wartość zamówienia nie przekracza tych progów, czyli musi oszacować tę wartość. Może to zrobić, korzystając z zasad określonych w art. 32–35 pzp. W związku z tym należy przyjąć, że zasady szacowania wartości zamówienia mają zastosowanie niezależnie od wartości zamówienia.

Szacowanie wartości zamówienia

Ustawodawca nie daje w pzp zbyt wielu wytycznych dotyczących szacowania wartości zamówienia. Z kilku przepisów natury ogólnej wynika, że wartość szacunkowa jest wartością netto wynagrodzenia dla wykonawcy, ustaloną z należytą starannością. Sposób ustalania szacunkowej wartości zamówienia nie został przez ustawodawcę sprecyzowany. Jednak, niezależnie od wybranej metody ustalania wartości zamówienia, zamawiający zobowiązany jest wykazać (udowodnić) dochowanie należytej staranności (takiej, która jest ogólnie wymagana w stosunkach danego rodzaju).

Sam sposób ustalenia wartości zamówienia nie rodzi zazwyczaj większych problemów. Wybór metody (wartość poprzednich zamówień, rozeznanie rynku, opinia biegłego itp.) pozostawiono zamawiającemu, z tym zastrzeżeniem, że wybór ten nie może prowadzić do uniknięcia stosowania przepisów ustawy.

[...]

 

Magdalena Falkowska
adwokat, nauczyciel akademicki, przewodnicząca Sekcji Prawa Zamówień Publicznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne