Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Wadium w formie poręczenia

Data publikacji: 04-01-2019 Autor: Sandra Robacka
Tagi:    wadium   oświadczenie

Omawiamy złożenie przez wykonawcę wadium w formie poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.


Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w art. 45 ust. 6 przewidują formy, w jakich może być wnoszone wadium. Wśród sześciu wymienionych przez ustawodawcę form zdecydowanie największą popularnością wśród wykonawców cieszą się gwarancje (bankowa lub ubezpieczeniowa) oraz forma pieniężna. Dlatego to tym formom wadium najwięcej uwagi poświęcono w judykaturze i doktrynie. Stosunkowo niewiele miejsca, zarówno w orzecznictwie (KIO i sądów okręgowych), jak i w literaturze, poświęca się natomiast formie wadium wspomnianej w art. 45 ust. 6 pkt 5 pzp, czyli poręczeniom udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej: ustawa o PARP). Komentatorzy pzp w większości wskazują jedynie, że ta forma wadium jest mało popularna i występuje niezwykle rzadko. W opinii autorki niniejszego artykułu przyczyną braku popularności omawianej formy wadium jest stopień jej skomplikowania przez samego ustawodawcę i posłużenie się w przepisie regulującym tę formę odesłaniem do innej ustawy, co nie sprzyja przejrzystości regulacji.

Niemniej jednak, niezależnie od przyczyn braku popularności tej formy wadium wśród wykonawców, nie można uznać, że forma ta zupełnie nie funkcjonuje w zamówieniach publicznych. Celem niniejszego artykułu będzie zatem przybliżenie formy wadium wnoszonej w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ustawie o PARP.

Cywilnoprawny charakter poręczenia

W pierwszej kolejności należy wskazać pokrótce, że do omawianej w niniejszym artykule formy wadium zastosowanie znajdą przepisy ustawy Kodeks cywilny. Zgodnie z definicją wynikającą z art. 876 § 1 tej ustawy przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Zatem, przekładając przedmiotową definicję na grunt pzp, należałoby wskazać, że poręczenie to zobowiązanie poręczyciela (podmiotu udzielającego poręczenia) względem zamawiającego, do wykonania zobowiązania na wypadek, gdyby wykonawca tego zobowiązania nie wykonał. Poręczenie powinno mieć formę pisemną (pod rygorem nieważności) i być płatne na pierwsze żądanie, czyli musi być tzw. poręczeniem bezwarunkowym (tak jak inne, niepieniężne formy wadium przewidziane w pzp). Oświadczenie poręczyciela nie musi przy tym zawierać słowa „poręczam” (lub podobnego), lecz powinno z niego wynikać, że poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać oznaczone zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 27 czerwca 2017 r., II CSK 609/16). Umowa poręczenia może mieć charakter odpłatny lub nieodpłatny1, jednak poręczenie, o którym mowa w niniejszym artykule, co do zasady ma charakter odpłatny.

Należy również zwrócić uwagę, że w poręczeniu wadialnym udzielanym na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bezwzględnie powinien zostać określony jego termin ważności.

Istota poręczenia, o którym mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 pzp

W dalszej kolejności należy ustalić, jakie podmioty mogą udzielać poręczeń w omawianej formie, a zatem przeanalizować treść art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o PARP. Zgodnie z przedmiotowym przepisem wsparcie udzielone przez PARP podmiotowi, o którym mowa w art. 6b ust. 1 pkt 1–3 i 5 ww. ustawy, przeznaczone na utworzenie lub powiększenie wyodrębnionego księgowo funduszu, z którego ten podmiot udziela poręczeń, zwanego dalej „funduszem poręczeniowym” uznaje się za wykorzystane w kwocie faktycznie wykorzystanej przez podmiot zgodnie z umową o udzielenie wsparcia, odpowiednio na udzielenie pożyczek, udzielenie poręczeń, objęcie akcji lub udziałów bądź dokonywanie inwestycji.

Do podmiotów, o których mowa w art. 6b ust. 1 pkt 1–3 i 5 ustawy o PARP, należą:

a) przedsiębiorcy, pracownicy przedsiębiorców i osoby zamierzające podjąć działalność gospodarczą;
b) podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego;
c) podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców;
d) podmioty działające na rzecz innowacyjności.

Mając na uwadze powyższe, zauważyć należy, że wsparcie finansowe PARP przeznaczone jest m.in. na wydzielenie przez podmioty, z którymi PARP zawarła umowę o udzielenie wsparcia (a o których mowa wyżej), funduszu poręczeniowego, z którego mogą one udzielać poręczeń wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego.
 

[...]

 

Sandra Robacka
radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych i Doradców Podatkowych „MEISSNER i WSPÓLNICY” Sp. p. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne