Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Termin publikacji siwz na stronie WWW

Data publikacji: 04-01-2019 Autor: Sylwia Mosur-Blezel

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest podstawowym dokumentem opracowywanym przez zamawiającego w postępowaniu o zamówienie publiczne. Zamawiający nie może sam decydować o terminie jej udostępnienia.

 

Sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest obowiązkowe w niemal wszystkich trybach prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (wyjątkiem jest zamówienie z wolnej ręki oraz licytacja elektroniczna). W treści art. 37 ust. 2 pzp ustawodawca wskazuje, na jakich zasadach należy udostępniać siwz.

Ponieważ najczęściej wybieranym przez zamawiających trybem prowadzenia postępowania jest przetarg nieograniczony, warto przypomnieć wynikający z art. 42 ust. 1 pzp termin udostępniania siwz na stronie internetowej dla tego trybu:

 

  • w postępowaniach o wartościach nieprzekraczających progów unijnych – siwz należy udostępnić od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP),
  •  w postępowaniach o wartościach równych lub przekraczających progi unijne – siwz powinna zostać udostępniona od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DzUrz UE).


Wydawać by się mogło, że przepis art. 42 ust. 1 pzp jest jednoznaczny i nie budzi wątpliwości, zwłaszcza że jego treść nie ulega ciągłym zmianom przy kolejnych nowelizacjach ustawy. Przegląd orzecznictwa KIO i kontroli prowadzonych przez UZP wskazuje jednak na to, że zamawiający mają trudności z jego stosowaniem.

Uwaga na dni wolne od pracy

W postępowaniach o wartościach niższych niż progi unijne zamawiający samodzielnie zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w BZP. Opracowana przez niego siwz niezwłocznie po zamieszczeniu ogłoszenia musi zostać udostępniona na stronie internetowej wskazanej w tym ogłoszeniu. Z inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku postępowań unijnych, w których ogłoszenie o zamówieniu jest przesyłane przez zamawiającego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Zgodnie z dyrektywą w sprawie zamówień publicznych ogłoszenia przesyłane w ustrukturyzowanym formacie elektronicznym dostępnym na stronie internetowej suplementu do DzUrz UE publikowane są w ciągu 5 dni od dnia ich przesłania. Przesłanie ogłoszenia inną drogą, np. faksem lub listownie, znacznie wydłuża czas na jego publikację.

Powyższe zasady powodują, że termin opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w DzUrz UE może wypaść w dzień wolny dla zamawiającego od pracy. Ogłoszenia publikowane są bowiem od wtorku do soboty.

Przypadek publikacji ogłoszenia o zamówieniu w sobotę, która jednocześnie była wigilią świąt Bożego Narodzenia (24.12.2016 r.), był przedmiotem kontroli Prezesa UZP. W przedmiotowym postępowaniu zamawiający udostępnił siwz na stronie internetowej w dniu 27.12.2016 r., czyli po trzech dniach od daty opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Prezes UZP stwierdził naruszenie art. 42 ust. 1 pzp, uznając jednocześnie, że nie miało ono wpływu na wynik postępowania o zamówienie. Zamawiający nie zgodził się z ustaleniami kontroli i wniósł zastrzeżenia, powołując się na art. 14 ust. 2 pzp oraz ustawę o dniach wolnych od pracy. W ocenie zamawiającego przepisy te miały zastosowanie z uwagi na fakt, że dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu wypadł w sobotę.

Ponieważ Prezes UZP nie uznał zastrzeżeń zamawiającego, opisane naruszenie art. 42 ust. 1 pzp zostało ostatecznie ocenione przez KIO, która podzieliła stanowisko przyjęte przez Prezesa UZP, przedstawiając następującą argumentację:

Uchwała KIO z 19 czerwca 2017 r. (KIO/KU 22/17)

„Wbrew stanowisku Zamawiającego sposób określenia w art. 42 ust. 1 pzp terminu na dokonanie czynności prawnej, jaką jest udostępnienie specyfikacji na stronie internetowej, powoduje, że art. 14 ust. 2 pzp nie znajduje tu zastosowania. W tym ostatnim przepisie mowa jest bowiem o końcu terminu do wykonania czynności, co oznacza, że dotyczy terminu rozumianego jako okres (odcinek czasu) określony pewną liczbą jednostek czasu. Przepis ten stosuje się zatem do terminów, które zakreślają ramy czasowe na wykonanie jakiejś czynności, np. przez wskazanie liczby dni. Analogiczne uregulowanie znajduje się w art. 115 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (…). Innymi słowy, w obu tych przepisach uregulowano sytuację, gdy koniec okresu czasu (terminu) przypada na sobotę lub dzień wolny od pracy, przyjmując, że upływ takiego terminu następuje dopiero następnego dnia, który nie ma takiego charakteru”.

Izba przypomniała też, że art. 14 ust. 1 pzp odsyła do ustawy Kodeks cywilny (dalej: kc) w sytuacji, gdy przepisy pzp nie stanowią inaczej. Zatem w opiniowanym postępowaniu zastosowanie powinien mieć art. 110 kc, z którego wynika, że jeżeli ustawa, orzeczenie sądu lub decyzja innego organu państwowego albo czynność prawna oznaczają termin, nie określając sposobu jego obliczania, stosuje się m.in. przepisy art. 115 kc.
 

[...]

 

Sylwia Mosur-Blezel
główny specjalista w instytucji współfinansującej projekty unijne i środowiskowe; odznaczona przez Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne