Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Pytanie - odpowiedź

Data publikacji: 09-03-2012 Autor: Iwona Ziarniak
Tagi:    oświadczenie   siwz
Iwona Ziarniak
Autor: Fot. Archiwum

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Iwona Ziarniak


Zastrzeganie wykazów zrealizowanych zadań

Wykonawcy coraz częściej, aby ograniczyć dostęp konkurencji do sporządzonych przez siebie wykazów zrealizowanych zadań na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w zakresie wiedzy i doświadczenia, zastrzegają je jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Czy ich działanie jest uprawnione? W jaki sposób zamawiający ma badać skuteczność takiego zastrzeżenia?

 

Zasada jawności postępowania o udzielenia zamówienia publicznego jest jedną z fundamentalnych w systemie zamówień publicznych. Każde jej naruszenie przyczynia się do wadliwości prowadzonego postępowania. Zamawiający tylko w określonych ustawowo przypadkach może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem. Jednym z takich odstępstw jest art. 8 ust. 3 pzp. Wykonawcy, chcąc ograniczyć konkurentom dostęp do swoich dokumentów, powołują się na art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. DzU z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.) i zastrzegają swoje dokumenty jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający w celu ustalenia, czy ma do czynienia z uprawnionym bądź nieuprawnionym zastrzeżeniem, powinien ocenić:

 

  • jaki charakter ma zastrzeżona informacja,
  • czy nie została ona ujawniona do wiadomości publicznej, tj. czy są to informacje nieznane ogółowi osób, które ze względu na prowadzoną działalność są zainteresowane jej posiadaniem,
  • czy podjęto w stosunku do tej informacji niezbędne działania w celu zachowania poufności.

 

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2005 r. to na zamawiającym spoczywa obowiązek badania skuteczności dokonanego przez wykonawcę zastrzeżenia dotyczącego zakazu udostępnienia informacji potwierdzających spełnienie wymagań wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(III CZP 74/05).

 

W wyroku KIO z dnia 23 kwietnia 2010 r. (KIO/UZP 528/10) wskazano, że zamawiający w każdym przypadku powinien indywidualnie zbadać, w odniesieniu do każdego dokumentu zastrzeżonego jako tajny, czy zachodzą przesłanki tajemnicy przedsiębiorstwa, zwłaszcza że decyduje o tym treść dokumentu. Może bowiem wystąpić sytuacja, iż tajemnicą przedsiębiorstwa faktycznie jest objęta tylko część dokumentu, nie zaś jego całość. Zamawiający nie może bezkrytycznie akceptować zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Powinien podjąć konkretne działania w celu wyjaśnienia, czy w danym stanie faktycznym spełnione zostały przesłanki skutkujące zastrzeżeniem tajemnicy przedsiębiorstwa. Takim działaniem jest zwrócenie się do wykonawcy o wyjaśnienie dokonanego zastrzeżenia i wykazanie się dowodem spełnienia przesłanek tajemnicy przedsiębiorstwa. Ciężar udowodnienia skuteczności poczynionego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa spoczywa na podmiocie, który z tego działania wyciąga korzystne dla siebie skutki prawne. Zamawiający natomiast jest zobowiązany do samodzielnej oceny, czy spełnione zostały określone w pzp przesłanki uprawniające do ograniczenia jawności postępowania. Jeżeli z badania zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa wynika, że jest ono nieuprawnione, to konsekwencją jest odtajnienie tych dokumentów lub ich części, które w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne