Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Odstąpienie od umowy w trybie art. 145 ust. 1 pzp

Data publikacji: 23-11-2018 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    siwz
Autor: Rys. B. Brosz

W art. 145 ust. 1 pzp ustawodawca wskazuje, że zamawiający może odstąpić od umowy o zamówienie publiczne w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

 

Ustawodawca określa także termin takiego odstąpienia: 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

Do wystąpienia takiej „istotnej zmiany okoliczności” mogą się przyczynić m.in. żywioły. Przykładem wpisującym się w przepis art. 145 ust. 1 pzp może być odstąpienie przez gminę od umowy na remont obiektu budowlanego w sytuacji, gdy uległ on całkowitemu zniszczeniu przez silny wiatr. Nie spełni natomiast warunków określonych w omawianym przepisie przypadek, w którym zamawiający już we wzorze umowy stanowiącym część siwz opisze sytuację, której wystąpienie w przyszłości będzie skutkowało odstąpieniem od umowy w trybie art. 145 ust. 1 pzp.

Wyrok KIO z 15 czerwca 2015 r.(KIO 1040/15, KIO 1043/15)

„(…) okoliczność decydująca o zastosowaniu tej normy musi mieć charakter nieprzewidywalny. Tymczasem Zamawiający już teraz tę okoliczność identyfikuje, a w dodatku chce przesądzić, że wypełnia ona dyspozycję art. 145 ust. 1 Pzp (…). Wprowadzenie tego rodzaju ustaleń nie koresponduje z celem i treścią art. 145 Pzp”.

Wyrok KIO z 18 maja 2015 r. (KIO 897/15)

„Przepis ma charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, że możliwość jego zastosowania nie może być wyłączona wolą stron umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stanowi on samoistną podstawę takiego odstąpienia. Tym samym niejako w każdy kontrakt publiczny, z mocy ustawy, wpisana jest klauzula odstąpienia. (…) W analizowanej sprawie przesłanka odstąpienia zakwestionowana przez Odwołującego narusza regulację art. 145 ustawy Pzp. Zamawiający bowiem zastrzega sobie jednostronne prawo do odstąpienia od niewykonanej części zamówienia, posługując się niedookreślonym pojęciem «niezasadności» realizacji zamówienia. Tak ukształtowane umowne prawo odstąpienia jest niezgodne z regulacją zawartą w art. 145 ustawy Pzp i winno zostać wykreślone ze wzoru umowy.

 

[...]

Aktualizacja: 23-11-2018

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne