Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Jak uniknąć elektronizacji?

Data publikacji: 23-11-2018 Autor: Jacek Jerka

Przed 18 października 2018 r. zamawiający starali się wszcząć postępowania w taki sposób, by zdążyć przed wdrożeniem pełnej elektronizacji. Niestety, wielu z nich nie dopełniło warunków, które pozwoliłyby na uniknięcie elektronizacji.

 

W dniu 18 października 2018 r. weszły w życie przepisy dotyczące obowiązkowego stosowania środków komunikacji elektronicznej w toku prowadzenia postępowań na podstawie pzp. Wizja elektronizacji postępowań w zamówieniach unijnych spowodowała masowe uruchamianie postępowań. Jak wynika z doniesień prasowych, „od 18 do 23 października w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano aż 841 ogłoszeń o przetargach z Polski, przy czym zdecydowana ich większość została przesłana do 18 października, a więc przed datą, od której postępowania powyżej progów unijnych muszą być prowadzone przez internet. Zamawiający, bojąc się ewentualnych problemów z komunikacją elektroniczną, próbowali wszcząć jak najwięcej zamówień na starych zasadach. Problem w tym, że wbrew ich przekonaniu nie zawsze się to udało”1.

Aby postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego mogło być prowadzone na zasadach obowiązujących przed wejściem w życie przepisów dotyczących szeroko pojętej elektronizacji postępowań, konieczne było wszczęcie postępowania przed 18 października 2018 r. Przy czym nie wystarczy przekazanie ogłoszenia o zamówieniu do Urzędu Publikacji UE przed ww. terminem – konieczne jest „wszczęcie postępowania” zgodnie z pzp i dyrektywą 2014/24/UE (lub dyrektywą 2014/25/UE – w przypadku zamówień sektorowych). Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie uwarunkowań prawnych i faktycznych prawidłowego wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przed terminem, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2016 r., poz. 1020 ze zm.; dalej: ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r.).

Od kiedy obligatoryjna elektronizacja postępowań?

Zgodnie z art. 90 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE państwa członkowskie były zobowiązane do wprowadzenia w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania dyrektywy 2014/24/UE do dnia 18 kwietnia 2016 r. Państwom członkowskim przyznano prawo do odroczenia stosowania art. 22 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE (pełna elektronizacja postępowań) do dnia 18 października 2018 r., z wyjątkiem przypadków, gdy użycie środków elektronicznych jest obowiązkowe na mocy art. 34 (dynamiczny system zakupów), art. 35 (aukcja elektroniczna) lub art. 36 (katalogi elektroniczne), art. 37 ust. 3 (postępowania prowadzone przez centralną jednostkę zakupującą), art. 51 ust. 2 (sporządzanie i przekazywanie ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej) oraz art. 53 (dostępność dokumentów zamówienia w formie elektronicznej).

Polski ustawodawca, wdrażając przepisy dyrektywy 2014/24/UE do polskiego porządku prawnego, skorzystał z uprawnienia do odroczenia wejścia w życie elektronizacji postępowań. W art. 15 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. wskazano, że „przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w zakresie, w jakim przewidują obowiązek komunikacji zamawiającego z wykonawcą wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosuje się w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez:


1) centralnego zamawiającego – od dnia 18 kwietnia 2017 r.;
2) innych zamawiających niż centralny zamawiający, w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1 – od dnia 18 października 2018 r.;
3) innych zamawiających niż centralny zamawiający, w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1 – od dnia 1 stycznia 2020 r.”.

Natomiast w odniesieniu do stosowania komunikacji elektronicznej przy przesyłaniu JEDZ oraz zapewnienia formy elektronicznej JEDZ obowiązek stosowania art. 10a pzp przewidziano od dnia 18 kwietnia 2018 r.

[...]

Jacek Jerka
prawnik, praktyk w zakresie stosowania pzp; członek Zarządu OSKZP, były członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP, były zastępca Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, ceniony szkoleniowiec

Aktualizacja: 23-11-2018

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne