Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Jak uniknąć elektronizacji?

Data publikacji: 23-11-2018 Autor: Jacek Jerka

Przed 18 października 2018 r. zamawiający starali się wszcząć postępowania w taki sposób, by zdążyć przed wdrożeniem pełnej elektronizacji. Niestety, wielu z nich nie dopełniło warunków, które pozwoliłyby na uniknięcie elektronizacji.

 

W dniu 18 października 2018 r. weszły w życie przepisy dotyczące obowiązkowego stosowania środków komunikacji elektronicznej w toku prowadzenia postępowań na podstawie pzp. Wizja elektronizacji postępowań w zamówieniach unijnych spowodowała masowe uruchamianie postępowań. Jak wynika z doniesień prasowych, „od 18 do 23 października w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano aż 841 ogłoszeń o przetargach z Polski, przy czym zdecydowana ich większość została przesłana do 18 października, a więc przed datą, od której postępowania powyżej progów unijnych muszą być prowadzone przez internet. Zamawiający, bojąc się ewentualnych problemów z komunikacją elektroniczną, próbowali wszcząć jak najwięcej zamówień na starych zasadach. Problem w tym, że wbrew ich przekonaniu nie zawsze się to udało”1.

Aby postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego mogło być prowadzone na zasadach obowiązujących przed wejściem w życie przepisów dotyczących szeroko pojętej elektronizacji postępowań, konieczne było wszczęcie postępowania przed 18 października 2018 r. Przy czym nie wystarczy przekazanie ogłoszenia o zamówieniu do Urzędu Publikacji UE przed ww. terminem – konieczne jest „wszczęcie postępowania” zgodnie z pzp i dyrektywą 2014/24/UE (lub dyrektywą 2014/25/UE – w przypadku zamówień sektorowych). Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie uwarunkowań prawnych i faktycznych prawidłowego wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przed terminem, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2016 r., poz. 1020 ze zm.; dalej: ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r.).

Od kiedy obligatoryjna elektronizacja postępowań?

Zgodnie z art. 90 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE państwa członkowskie były zobowiązane do wprowadzenia w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania dyrektywy 2014/24/UE do dnia 18 kwietnia 2016 r. Państwom członkowskim przyznano prawo do odroczenia stosowania art. 22 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE (pełna elektronizacja postępowań) do dnia 18 października 2018 r., z wyjątkiem przypadków, gdy użycie środków elektronicznych jest obowiązkowe na mocy art. 34 (dynamiczny system zakupów), art. 35 (aukcja elektroniczna) lub art. 36 (katalogi elektroniczne), art. 37 ust. 3 (postępowania prowadzone przez centralną jednostkę zakupującą), art. 51 ust. 2 (sporządzanie i przekazywanie ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej) oraz art. 53 (dostępność dokumentów zamówienia w formie elektronicznej).

Polski ustawodawca, wdrażając przepisy dyrektywy 2014/24/UE do polskiego porządku prawnego, skorzystał z uprawnienia do odroczenia wejścia w życie elektronizacji postępowań. W art. 15 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. wskazano, że „przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w zakresie, w jakim przewidują obowiązek komunikacji zamawiającego z wykonawcą wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosuje się w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez:


1) centralnego zamawiającego – od dnia 18 kwietnia 2017 r.;
2) innych zamawiających niż centralny zamawiający, w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1 – od dnia 18 października 2018 r.;
3) innych zamawiających niż centralny zamawiający, w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1 – od dnia 1 stycznia 2020 r.”.

Natomiast w odniesieniu do stosowania komunikacji elektronicznej przy przesyłaniu JEDZ oraz zapewnienia formy elektronicznej JEDZ obowiązek stosowania art. 10a pzp przewidziano od dnia 18 kwietnia 2018 r.

[...]

Jacek Jerka
prawnik, praktyk w zakresie stosowania pzp; członek Zarządu OSKZP, były członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP, były zastępca Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, ceniony szkoleniowiec

Aktualizacja: 23-11-2018

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne