Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Data publikacji: 23-11-2018 Autor: Aleksandra Berger, Agnieszka Poteralska LL.M.

Omawiamy założenia projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w odniesieniu do odpowiedzialności ciążącej na zamawiających i wykonawcach.

 

Kwestie niedozwolonych porozumień zawieranych w ramach postępowań przetargowych regulowane są nie tylko na gruncie prawa zamówień publicznych czy prawa ochrony konkurencji, ale także na gruncie prawa karnego. W tym zakresie należy wskazać w szczególności na czyn z art. 305 ustawy Kodeks karny (dalej: kk), którego jedną z postaci są zmowy przetargowe. Dla zamawiających i wykonawców istotne będą przy tym nowe zasady dotyczące ich odpowiedzialności za przestępstwa przetargowe popełnione przez osoby z nimi współpracujące. Podczas gdy podmioty zbiorowe odgrywają coraz bardziej istotną rolę w obrocie prawnym, także ich działalność coraz częściej stanowi faktyczną przyczynę naruszenia przepisów prawa, w tym prawa karnego. Dążenie ustawodawcy do dokonania zmian w uregulowaniu tej sfery wyraża się w opublikowanym na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekcie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (dalej: uopz)1, który zakłada zmianę mechanizmu pociągania do odpowiedzialności osób prawnych za przestępstwa popełnione przez osoby fizyczne.

Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Zmiany prawne zaproponowane w projekcie uopz (aktualna wersja projektu pochodzi z dnia 1 października 2018 r.) są swego rodzaju rewolucją wobec regulacji zawartych w obowiązującej obecnie ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary z dnia 28 października 2002 r. Podstawowym celem uopz jest zapewnienie skuteczności w zakresie pociągania osób prawnych do odpowiedzialności za przestępstwa popełnione przez osoby fizyczne, z których to przestępstw osiągnięto korzyści majątkowe. Rozwiązania istniejące w tym zakresie na gruncie aktualnej ustawy okazały się całkowicie nieefektywne.

Nowe brzmienie ustawy będzie mieć istotne znaczenie dla przedsiębiorców przystępujących do przetargu, gdyż w przypadku naruszenia przepisów uopz mogą oni utracić prawo ubiegania się o zamówienia publiczne. Co więcej, uopz wprowadza istotne zmiany w nakładaniu na spółki kar za przestępstwa, w tym przestępstwa skarbowe, popełnione przez pracowników, współpracowników lub inne osoby działające w imieniu spółki. Prace nad projektem nadal trwają. Zgodnie z art. 74 uopz wejdzie ona w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

Kim na gruncie uopz jest podmiot zbiorowy?

Zgodnie z treścią art. 2 pkt 1 uopz podmiot zbiorowy oznacza „osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, w tym również spółkę handlową z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub związku takich jednostek, spółkę kapitałową w organizacji, podmiot w stanie likwidacji oraz przedsiębiorcę niebędącego osobą fizyczną, z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków”. W myśl tej definicji do kategorii podmiotu zbiorowego zaliczane są zarówno spółki kapitałowe (sp. z o.o., S.A.), jak i spółki osobowe prawa handlowego (sp.j., sp.p., sp.k., S.K.A.).

Katalog osób, których czyny skutkują odpowiedzialnością podmiotu zbiorowego

Projekt uopz w art. 6 przewiduje szczegółowy katalog podmiotów, w przypadku których popełnienie czynu zabronionego skutkuje odpowiedzialnością podmiotu zbiorowego. Do podmiotów tych należą:

 

  • organy podmiotów zbiorowych lub członkowie organów tych podmiotów;
  • osoby fizyczne uprawnione do reprezentowania podmiotu zbiorowego, podejmowania w jego imieniu decyzji lub sprawowania nadzoru, w związku z jego działaniem w interesie lub na rzecz tego podmiotu;
  • osoby fizyczne dopuszczone do działania przez organ podmiotu zbiorowego lub członka tego organu;
  • współpracujący z podmiotem zbiorowym przedsiębiorcy;
  • pracownicy podmiotu zbiorowego;
  • podwykonawcy.


[...]


Aleksandra Berger
aplikant adwokacki w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. (SDZLEGAL SCHINDHELM)


Agnieszka Poteralska LL.M.
aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. (SDZLEGAL SCHINDHELM)

Aktualizacja: 23-11-2018

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne